Với vị trí thuận lợi là ngay trung tâm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, công ty chúng tôi hiện có tới 3 vườn khác nhau và tổng diện tích là 5ha để ươm và giới thiệu các loại cây phục vụ cho các dự án lớn nhỏ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu chơi cây cảnh của tất cả những người yêu cây cảnh, các tổ chức, trường học, các công trình công cộng, các khu công nghiệp, đô thị tạo dựng một môi trường trong sạch thoáng mát. Nhà vườn cây cảnh chúng tôi cùng với sự liên kết của tất cả các nhà vườn, nghệ nhân cây cảnh cùng hội sinh vật cảnh Ninh Thuận cung cấp một số dịch vụ sau :

1. Chuyên cung cấp giống cây trồng, cây cảnh, cây công trình, đường viền

2. Cây nội thất, cây ngoại thất, cây phong thủy, hòn non bộ

3. Thiết kế và thi công sân vườn biệt thự , nhà phố, hoa viên, thi công cảnh quan

4. Chế tác hòn non bộ, tiểu cảnh sân vườn

5. Dịch vụ chăm sóc cây cảnh

6. Đặt biệt chúng tôi còn cung cấp dịch vụ cho thuê cây cảnh văn phòng chuyên nghiệp với nhiều chủng loại cây cảnh: như cây cảnh nội thất, cây cảnh để bàn, cây ngoại thất, cây kê đôn, cây bonsai, cây cảnh sân vườn… Thành Tài sẽ mang lại một góc thiên nhiên đến nơi làm việc của bạn và sẽ luôn làm bạn cảm thấy hài lòng nhất.

Chúng tôi cam kết dịch vụ cho thuê cây cảnh văn phòng:

- Tư vấn, khảo sát, đảm bảo yêu cầu của khách hàng.

- Cây cảnh sẽ được nhân viên đến chăm sóc theo định kỳ.

- Cây cảnh đảm bảo luôn đẹp, xanh tốt đảm bảo mỹ quan nơi văn phòng

- Cây cảnh được thay đổi phù hợp với nhu cầu từng giai đoạn của khách hàng.

- Thanh toán sau từng tháng thuê.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Thành Tài

Địa chỉ:142/7/7 Thống Nhất, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại :0683.820343

Hotline:0983.081.272

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

About The Company Thanh Tai

With a convenient location in the heart of the city of Phan Rang - Thap Cham , our company is up to 3 different garden and a total area of 5 ha for nursery and introduced plants for projects large and small .

To meet the needs of all players bonsai bonsai lovers , organizations , schools, public buildings , industrial parks , urban create a clean , cool environment . Landscaped garden with our alignment of all gardens , bonsai artists along the Ninh Thuan pet supply some services:
1 . Specializing in providing plant seeds , plants , plant construction , contour
2 . Tree interior , exterior trees , tree feng shui , bonsai
3 . Design and construction of garden villas , townhouses , garden , landscape construction
4 . Crafted of bonsai , landscape garden
5 . Bonsai care
6 . Especially, we also provide rental services office professional bonsai with many kinds of plants : such as interior plants , ornamental plants to the table , exterior trees , trees prescription , bonsai , bonsai garden the Finance ... will bring a natural angle to your work and will always make you feel most satisfied .

We are committed serviced office plants :
- Consulting , surveys , ensuring customer requirements .
- Plants will be to take care of employees periodically .
- Plants assures beautiful , lush landscape to ensure the office
- Plants are tailored to the needs of every customer stage .
- Payment after each months rent .

For further information please contact :

Limited liability company and commercial services Educare
Address: 142/7/7 Thong Nhat , Phu Ha ward , Phan Rang - Thap Cham , Ninh Thuan Province
Phone : 0683.820343
Hotline : 0983.081.272

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О финансовой компании зелени
Благодаря своему удобному расположению в самом сердце города Фан Ранг - Тап Чам , наша компания до 3 различных садом иобщей площадью 5 га для детских садов и интродуцированных растений для проектов больших и малых .

Для удовлетворения потребностей всех заинтересованных сторон бонсай бонсай любителей , организаций , школ, общественных зданий, промышленных парков, городских создания чистой, прохладной среде. Ухоженный сад с нашей согласование всех садах , бонсай художников вдоль Ниньтуан Поставка Pet некоторые услуги :
1. , Специализирующаяся на предоставлении семена растений , растений, строительство завода, контур
2 . Дерево интерьер, экстерьер деревья, дерево фэн-шуй, бонсай
3 . Проектирование и строительство садовых вилл, таунхаусов , сад, ландшафтное строительство
4 . Обработанный бонсай, ландшафтный сад
5 . Бонсай уход
6. Тем более, мы также предоставляем услуги аренды офиса профессиональным бонсай со многими видами растений: например, интерьерных растений , декоративных растений к столу , внешние деревья, деревья рецепту , бонсай , бонсай сад финансы ... принесет естественным углом к работе и всегда заставляют вас чувствовать себя наиболее удовлетворены.

Мы стремимся обслуживать растения офиса :
- Консалтинг , исследования, обеспечение требований заказчика.
- Растения будут заботиться сотрудники периодически .
- Растения обеспечивает красивый, пышный пейзаж для обеспечения офиса
- Растения приспособлены к потребностям каждого клиента этапе.
- Оплата после каждой аренды месяцев.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Общество с ограниченной ответственностью и коммерческой Educare услуги
Адрес: 142/7/7 стринги Нят , Фу Ха палате, Фанранг - Тап Чам , провинции Ниньтуан
Телефон: 0683.820343
Горячая линия: 0983.081.272