Xây dựng và vận hành Cảng đầu mối dịch vụ du lịch phục vụ tham quan, du lịch biển cho du khách trong và ngoài nước; Hình thành những đầu mối du lịch với các khu vực lân cận. Tạo động lực cho phát triển du lịch biển và khai thác các tiềm năng về kinh tế biển. Tạo điều kiện phát triển mạng lưới giao thông đường thủy.

1. Tên dự án: PHÁT TRIỂN CÁC CẢNG CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ DU LỊCH BÌNH SƠN – NINH CHỬ

2. Mã số dự án: XDMM20

3. Mục tiêu đầu tư:

- Xây dựng và vận hành Cảng đầu mối dịch vụ du lịch phục vụ tham quan, du lịch biển cho du khách trong và ngoài nước; Hình thành những đầu mối du lịch với các khu vực lân cận.

- Tạo động lực cho phát triển du lịch biển và khai thác các tiềm năng về kinh tế biển.

- Tạo điều kiện phát triển mạng lưới giao thông đường thủy.

4. Hình thức đầu tư: Trong nước, liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài.

5. Quy mô đầu tư dự kiến:

5.1. Công suất dự kiến: Có thể xây dựng bến dài khoảng 500m, cho tàu khách 70.000 GRT. Năng lực thông qua khoảng 100.000 lượt hành khách/năm.

5.2. Diện tích đất dự kiến đầu tư xây dựng: 05 ha.

5.3. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 200 tỷ đồng.

6. Thông tin địa điểm dự án:

6.1. Địa điểm đầu tư dự kiến: Huyện Ninh Hải và thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

6.2. Điều kiện thuận lợi:

- Vị trí xây dựng Cảng có nhiều điều kiện thuận lợi như nằm trong thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, gần QL 1A và đường sắt Bắc - Nam, cách Cảng và sân bay quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà 50km về phía Bắc.

- Điều kiện tự nhiên của khu vực có địa hình bằng phẳng, địa chất ổn định, thuận lợi xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cảng du lịch; khu vực ít xảy ra mưa, bão…; là những điều kiện rất thuận lợi để xây dựng một Cảng du lịch.

- Vị trí khu đất nằm tiếp giáp với các khu Resort, khách sạn và khu nghĩ dưỡng cao cấp. Cách khu du lịch Nha Trang 100 km về phía Bắc; Đà Lạt 100 km về phía Tây, Mũi Né - Phan Thiết 100 km về phía Nam.

7. Chính sách ưu đãi đầu tư:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tưđược áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 15 năm, thời gian tính liên tục từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư; đồng thời được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo. Thời gian tính miễn, giảm thuế được thực hiện theo quy định tại Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Về đất đai: Dự án được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được miễn tiền thuê đất 11 (mười một) năm kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động theo quy định tại Điểm c, khoản 10, Điều 2 Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 142/2005/NĐ-CP về tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Thuế nhập khẩu: Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Doanh nghiệp, theo quy định tại Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Nguồn: Văn phòng Phát triển Kinh tế Ninh Thuận (EDO)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The project to develop specialized ports for tourism Binh Son - Ninh Chu in Ninh Thuan

1. Project Name: PORT DEVELOPMENT TOURISM SPECIAL SERVICE SON BINH - Ninh Chu
2. Project Number: XDMM20
3. Investment objective:
- Construction and operation of port services travel hub for tourism, beach tourism for domestic and foreign tourists, form the focal point for the tourist neighborhood.
- Create incentives for the development of marine tourism and exploit the economic potential of the sea.
- Facilitate development of water transport network.
4. Type of investment: Domestic, joint venture or 100% foreign capital.
5. The scale of investment is expected to:
5.1. Planned capacity: Can build 500m long wharf, to 70,000 GRT passenger ship. Throughput capacity of about 100,000 passengers / year.
5.2. Land area is expected to invest in building: 05 ha.
5.3. Total investment is estimated at 200 billion.
6. Information project location:
6.1. Location estimated investment: Ninh Hai district and the city of Phan Rang - Thap Cham, Ninh Thuan province.
6.2. Favorable conditions:
- The site for the more favorable conditions, such as in the city of Phan Rang-Thap Cham, near Highway 1A and the railway north - south, the port and international airport Cam Ranh, Khanh Hoa province, 50km north .
- The natural conditions of the area is flat terrain, geological stability, facilitate construction of port infrastructure tourism sector infrequent rain storms ...; was very favorable conditions to build a tourist port.
- Location of land located adjacent to the resort, hotels and luxury resorts. How to Nha Trang resort 100 kilometers north, Da Lat, 100 km to the west, Mui Ne - Phan Thiet, 100 kilometers to the south.
7. Preferential investment policies:
- Corporate Income Tax: Newly established enterprises from investment projects tuduoc applicable income tax rate of 10% within 15 years, the time constant from the first year of revenue from the project investments, and the income tax exemption for 04 years now and 50% of the tax payable in the next 09 years. Timing tax exemption is made under the provisions of Decree 124/2008/ND-CP dated 11/12/2008 of the Government detailing and guiding the implementation of some articles of the Law on Corporate Income Tax career.
- On land: The project is exempt from land rent during the construction project was approved by the competent authorities and land rent exemption 11 (eleven) years from the date the project is completed and put into operation the provisions of Point c, Clause 10, Article 2 of Decree 121/2010/ND-CP December 30, 2010 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree 142/2005/ND-CP on money lease land or water surface.
- Import Tax: Exemption of import duty on goods imported to create fixed assets of the enterprise, as defined in Article 12 of Decree No. 87/2010/ND-CP dated 13/8/2010 of the Government detailed regulations to implement the Law on Export and Import Duties.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект по разработке специализированных портов для туризма Бинь Сын - Нинь Чу Ниньтуан

1. Название проекта: PORT РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС SON BINH - Нинь Чу
2. Номер проекта: XDMM20
3. Инвестиционные цели:
- Строительство и эксплуатация портовых услуг Travel Hub для туризма, пляжного туризма для отечественных и иностранных туристов, образуют координационный центр для туристического района.
- Создание стимулов для развития морского туризма и использовать экономический потенциал моря.
- Содействие развитию водного транспорта.
4. Форма участия инвестора: домашние, совместное предприятие или 100% иностранным капиталом.
5. Масштабы инвестиций ожидается:
5.1. Проектная мощность: Можно построить пристань длиной 500 м, до 70000 пассажирское судно ОТО. Пропускная способность около 100 000 пассажиров / год.
5.2. Площадь участка предполагается инвестировать в здании: 05 га.
5.3. Общий объем инвестиций оценивается в 200 миллиардов долларов.
6. Расположение информации о проекте:
6.1. Расположение предполагаемых инвестиций: Ниньхайском района и города Фан Ранг - Тап Чам, провинции Ниньтуан.
6.2. Благоприятные условия:
- Сайт для более благоприятных условиях, например, в город Фан Ранг-Тап Чам, недалеко от шоссе 1А и железнодорожной линии Север - Юг, порт и международный аэропорт Камрань, Кханьхоа, в 50 км к северу .
- Природные условия области плоский рельеф, геологическое стабильности, содействие строительству портовой инфраструктуры туристического сектора редкие штормы ...; было очень благоприятные условия построить туристический порт.
- Местоположение земельных участков, расположенных рядом с курортом, отелей и роскошных курортов. Как курорт Нячанг 100 километрах к северу, Далат, в 100 км на запад, Муйне - Фантьет, в 100 километрах к югу.
7. Льготные инвестиционной политики:
- Налог на прибыль: вновь созданные предприятия с инвестиционными проектами tuduoc применимой ставки налога на прибыль в 10% в течение 15 лет, с постоянной времени от первого года доход от проекта инвестиций, а также освобождение от налогов на 04 лет, и 50% от налога, подлежащего уплате в следующие 09 лет. Сроки освобождения налога производится в соответствии с положениями Указа 124/2008/ND-CP от 11/12/2008 Правительства детализации и руководство осуществлением некоторых статей Закона о налоге на прибыль карьеры.
- На суше: проект, освобождаются от арендной платы за землю в ходе строительства проект был одобрен компетентными органами и арендной платы за землю освобождение 11 (одиннадцать) лет с даты завершения проекта и введены в эксплуатацию положения точки С, пункт 10 статьи 2 Декрета 121/2010/ND-CP 30 декабря 2010 Правительства внесении изменений и дополнений ряд статей Указа 142/2005/ND-CP на деньги арендовать земли или поверхности воды.
- Налог на импорт: Освобождение от импортных пошлин на товары, ввозимые на создание основных средств предприятия, как это определено в статье 12 Декрета № 13/8/2010 от 87/2010/ND-CP Правительства подробные правила для осуществления Закона о экспортные и импортные пошлины.