Đầu tư xây dựng khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng kết hợp dã ngoại và các hoạt động vui chơi giải trí. Khu vực vịnh Vĩnh Hy có phong cảnh đẹp, được quy hoạch thành trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh, do đó việc đầu tư xây dựng khu đô thị du lịch tại khu vực trên có tính khả thi rất cao.

1. Tên dự án: KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH VĨNH HY

2. Mã số dự án: BĐSMM19

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng kết hợp dã ngoại và các hoạt động vui chơi giải trí.

4. Hình thức đầu tư: Trong nước, liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài.

5. Quy mô đầu tư dự kiến:

5.1. Công suất dự kiến:

5.2. Diện tích đất dự kiến đầu tư xây dựng: 30 ha.

5.3 . Tổng vốn đầu tư dự kiến: 170 tỷ đồng.

6. Thông tin địa điểm dự án:

6.1. Địa điểm đầu tư dự kiến: thị trấn Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải

6.2. Điều kiện thuận lợi:

- Khu vực vịnh Vĩnh Hy có phong cảnh đẹp, được quy hoạch thành trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh, do đó việc đầu tư xây dựng khu đô thị du lịch tại khu vực trên có tính khả thi rất cao.

- Giao thông: Nằm liền kề tuyến đường ven biển của tỉnh kết nối với Quốc lộ 1A và Quốc lộ 27 lên Đà Lạt và Nam Tây nguyên, gần đường sắt Bắc Nam; Ngoài ra, khu vực dự án cách sân bay quốc tế Cam Ranh khoảng 70 km nên các tuyến bay Hà Nội-Phan Rang và TP.HCM-Phan Rang có thể đi và về trong ngày.

7. Chính sách ưu đãi đầu tư:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 15 năm, thời gian tính liên tục từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư; đồng thời được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo. Thời gian tính miễn, giảm thuế được thực hiện theo quy định tại Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Tiền thuê đất: Dự án được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được miễn tiền thuê đất 11 (mười một) năm kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động theo quy định tại Điểm c, khoản 10, Điều 2 Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 142/2005/NĐ-CP về tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Thuế nhập khẩu: Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Doanh nghiệp, theo quy định tại Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Nguồn: Văn phòng Phát triển Kinh tế Ninh Thuận (EDO)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Project urban tourism Hy in Ninh Thuan

1. Project Name: URBAN TOURISM Hy
2. Project Number: BDSMM19
3. Investment objective: To invest in building urban tourism resort combined picnic and recreation activities.
4. Type of investment: Domestic, joint venture or 100% foreign capital.
5. The scale of investment is expected to:
5.1. Planned capacity:
5.2. Land development plans to invest 30 ha.
5.3. Total investment is estimated at 170 billion.
6. Information project location:
6.1. Location estimated investment: the town of Vinh Hai, Ninh Hai district
6.2. Favorable conditions:
- Vinh Hy Bay Area with beautiful scenery, is planning a major tourism development in the province, so the investment in building urban tourism in the area has a very high feasibility.
- Transportation: Located adjacent to the province's coastal road connecting to Highway 1A and Highway 27 to Da Lat and Southern Highlands, near the North-South railway; addition, the project area international airports Cam The line about 70 km to the route Hanoi and Ho Chi Minh City-Phan Rang-Phan Rang and could go on for days.
7. Preferential investment policies:
- Corporate Income Tax: Newly established enterprises from investment projects applied income tax rate of 10% within 15 years, the time constant from the first year of revenue from the project investment and the corporate income tax exemption for 04 years and 50% of the tax payable in the next 09 years. Timing tax exemption is made under the provisions of Decree 124/2008/ND-CP dated 11/12/2008 of the Government detailing and guiding the implementation of some articles of the Law on Corporate Income Tax career.
- Land rental: The project is exempt from land rent during the construction project was approved by the competent authorities and land rent exemption 11 (eleven) years from the date the project is completed and put into operation the provisions of Point c, Clause 10, Article 2 of Decree 121/2010/ND-CP December 30, 2010 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree 142/2005/ND-CP on money lease land or water surface.
- Import Tax: Exemption of import duty on goods imported to create fixed assets of the enterprise, as defined in Article 12 of Decree No. 87/2010/ND-CP dated 13/8/2010 of the Government detailed regulations to implement the Law on Export and Import Duties.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект городского туризма Hy в Ниньтуан

1. Название проекта: городской туризм Hy
2. Номер проекта: BDSMM19
3. Инвестиционные цели: инвестировать в строительство городского туризма курорта в сочетании пикника и отдыха.
4. Форма участия инвестора: домашние, совместное предприятие или 100% иностранным капиталом.
5. Масштабы инвестиций ожидается:
5.1. Проектная мощность:
5.2. Освоение земель планирует инвестировать 30 га.
5.3. Общий объем инвестиций оценивается в 170 миллиардов.
6. Расположение информации о проекте:
6.1. Расположение оценкам, инвестиции: город Виньхай, Ниньхайском района
6.2. Благоприятные условия:
- Hy Винь Bay Area с красивыми пейзажами, планирует серьезно развитию туризма в провинции, так что инвестиции в строительство городского туризма в области имеет очень высокую целесообразность.
- Транспорт: Расположен рядом с прибрежной дороги провинции подключения к шоссе и шоссе 1А 27 до Далата и Южном Нагорье, недалеко от Северо-Южной железной дороги; Кроме того, проект области международных аэропорта Cam линии около 70 км на маршрут Ханой и Хошимин-Фанранг-Фанранг и может продолжаться в течение нескольких дней.
7. Льготные инвестиционной политики:
- Налог на прибыль: вновь созданные предприятия с инвестиционными проектами применяется ставка налога на прибыль 10% в течение 15 лет, с постоянной времени от первого года доход от проекта инвестиций и освобождение от корпоративного подоходного налога на прибыль за 04 лет и 50% от налога, подлежащего уплате в следующие 09 лет. Сроки освобождения налога производится в соответствии с положениями Указа 124/2008/ND-CP от 11/12/2008 Правительства детализации и руководство осуществлением некоторых статей Закона о налоге на прибыль карьеры.
- Аренды земельного участка: проект освобождена от арендной платы за землю в ходе строительства проект был одобрен компетентными органами и арендной платы за землю освобождение 11 (одиннадцать) лет с даты завершения проекта и введены в эксплуатацию положения точки С, пункт 10 статьи 2 Декрета 121/2010/ND-CP 30 декабря 2010 Правительства внесении изменений и дополнений ряд статей Указа 142/2005/ND-CP на деньги арендовать земли или поверхности воды.
- Налог на импорт: Освобождение от импортных пошлин на товары, ввозимые на создание основных средств предприятия, как это определено в статье 12 Декрета № 13/8/2010 от 87/2010/ND-CP Правительства подробные правила для осуществления Закона о экспортные и импортные пошлины.