Đầu tư dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp, quy mô lớn, khép kín với các loại hình du lịch mang tính đặc trưng tận dụng giá trị về cảnh quan thiên nhiên, kết nối các vùng du lịch khác bằng hệ thống giao thông, đường bộ, đường biển và hàng không.

1. Tên dự án: KHU DU LỊCH CAO CẤP VÙNG LÕI NÚI CHÚA – VĨNH HY

2. Mã số dự án: DLMM01

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp, quy mô lớn, khép kín với các loại hình du lịch mang tính đặc trưng tận dụng giá trị về cảnh quan thiên nhiên, kết nối các vùng du lịch khác bằng hệ thống giao thông, đường bộ, đường biển và hàng không.

4. Hình thức đầu tư: Trong nước, liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài.

5. Quy mô đầu tư dự kiến:

5.1. Quy mô công suất: Xây dựng khu nghỉ dưỡng với các loại hình dịch vụ du lịch cao cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao.

5.2. Diện tích đất dự kiến sử dụng: khoảng 479 ha.

5.3. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 9.000 tỷ đồng

6. Thông tin địa điểm dự án:

6.1. Địa điểm đầu tư: xã Vĩnh Hải huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

6.2. Điều kiện thuận lợi:

- Về vị trí: Vùng du lịch Ninh Chữ - Vĩnh Hy - Bình Tiên được xác định là vùng du lịch trọng điểm của cả tỉnh, từ đây có thể kết nối được với hầu hết các điểm du lịch: du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch thể thao mạo hiểm… với một bán kính hợp lý. Địa điểm dự án nằm ở độ cao 500-700 m so mực nước biển, là vùng bình nguyên trên cao - bằng phẳng được cô lập bởi các rặng núi cao, có khí hậu ôn hoà, mát mẻ.

- Về cảnh quan và các điều kiện tự nhiên: Đây là vùng duy nhất của tỉnh sở hữu những bãi tắm đẹp, còn nguyên sơ, địa hình đa dạng, vì vậy khai thác các loại hình du lịch đa dạng, phong phú gắn với sinh cảnh của Vườn Quốc gia và vịnh Vĩnh Hy.

- Về hạ tầng: Toàn bộ vùng du lịch trong thời gian đến sau khi dự án đường Vĩnh Hy- Bình Tiên hoàn thành toàn bộ khu vực này sẽ được thông tuyến trực tiếp Quốc lộ rút ngắn thời gian tiếp cận từ Sân bay Cam Ranh, song song đó hệ thống cấp điện cũng sẽ hình thành cùng với hệ thống đường giao thông.

- Về nhu cầu phát triển: Với định hướng Ninh Thuận sẽ trở thành trung tâm năng lượng của cả nước với các dự án đầu tư Điện hạt nhân, Điện gió, Nhiệt điện là những ngành nghề đòi hỏi tập trung lực lượng các chuyên gia nước ngoài khá lớn, cùng với sự hình thành các Khu công nghiệp lớn ở phía Bắc và phía Nam tỉnh sẽ tạo nên nhu cầu lớn về nghỉ dưỡng, giải trí của các nhà đầu tư, các chuyên gia và du khách.

7. Chính sách ưu đãi đầu tư:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tưđược áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 15 năm, thời gian tính liên tục từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư; đồng thời được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo. Thời gian tính miễn, giảm thuế được thực hiện theo quy định tại Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Về đất đai: Dự án được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được miễn tiền thuê đất 11 (mười một) năm kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động theo quy định tại Điểm c, khoản 10, Điều 2 Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 142/2005/NĐ-CP về tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Thuế nhập khẩu: Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Doanh nghiệp, theo quy định tại Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Nguồn: Văn phòng Phát triển Kinh tế Ninh Thuận (EDO)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The project area luxury resort core Nui - Hy in Ninh Thuan

1. Project Name: LUXURY RESORT MOUNTAIN GOD core area - Hy
2. Project Number: DLMM01
3. Investment Objective: Investment projects eco luxury resort, large-scale, self-contained with all kinds of tourism to characterize leverage the value of the natural landscape, connecting the tourist area with other transport systems, road, sea and air.
4. Type of investment: Domestic, joint venture or 100% foreign capital.
5. The scale of investment is expected to:
5.1. Scale capacity: building resort to various types of travel services senior 5 star standard.
5.2. Projected land uses: approximately 479 ha.
5.3. Total investment is estimated at 9.000 billion
6. Information project location:
6.1. Investment location: Vinh Hai commune, Ninh Hai district, Ninh Thuan province.
6.2. Favorable conditions:
- On location: The tour Ninh Chu - Hy - Binh Tien was identified as key tourist areas of the province, since it can be connected to most destinations: tourism, travel cultural tourism, sports tourism adventure ... with a reasonable radius. Project location is situated at an altitude of 500-700 m above sea level, the upper plains - flat isolated by high mountains, the climate is temperate, cool.
- On the landscape and the natural conditions: This is the only area of the province possesses beautiful beaches, pristine, diverse terrain, thus exploiting the diverse forms of tourism, rich association with habitat of the National Park and Vinh Hy Bay.
- Regarding infrastructure: the entire travel time to the project after the Binh Tien Vinh Hy-completion of the entire area will be direct highway route shortening approach from Cam Ranh Airport , parallel to the power supply system will be established along with the road system.
- On demand development: With the direction of Ninh Thuan will become the center of the country's energy investment projects with nuclear power, wind power, thermal power industry is the force requires focused professionals large foreign, along with the formation of large industrial parks north and south of the province will create huge demand for leisure, entertainment investors, professionals and tourists.
7. Preferential investment policies:
- Corporate Income Tax: Newly established enterprises from investment projects tuduoc applicable income tax rate of 10% within 15 years, the time constant from the first year of revenue from the project investments, and the income tax exemption for 04 years now and 50% of the tax payable in the next 09 years. Timing tax exemption is made under the provisions of Decree 124/2008/ND-CP dated 11/12/2008 of the Government detailing and guiding the implementation of some articles of the Law on Corporate Income Tax career.
- On land: The project is exempt from land rent during the construction project was approved by the competent authorities and land rent exemption 11 (eleven) years from the date the project is completed and put into operation the provisions of Point c, Clause 10, Article 2 of Decree 121/2010/ND-CP December 30, 2010 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree 142/2005/ND-CP on money lease land or water surface.
- Import Tax: Exemption of import duty on goods imported to create fixed assets of the enterprise, as defined in Article 12 of Decree No. 87/2010/ND-CP dated 13/8/2010 of the Government detailed regulations to implement the Law on Export and Import Duties.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Территория проекта роскошный курорт основной Нуи - Hy в Ниньтуан

1. Название проекта: роскошный курорт Гора Бога основной области - Hy
2. Номер проекта: DLMM01
3. Инвестиционные цели: Инвестиционные проекты экологически роскошный курорт, крупномасштабные, автономные со всеми видами туризма для характеристики рычагов стоимости природного ландшафта, соединяющий туристическая зона с другими системами транспорта, автомобильным, морским и воздушным транспортом.
4. Форма участия инвестора: домашние, совместное предприятие или 100% иностранным капиталом.
5. Масштабы инвестиций ожидается:
5.1. Шкала мощностей: здания прибегают к различным типам туристических услуг старше 5-звездочный стандарт.
5.2. Прогнозируемые землепользования: около 479 га.
5.3. Общий объем инвестиций оценивается в 9,000 млрд.
6. Расположение информации о проекте:
6.1. Инвестиционная Расположение: Виньхай коммуны, Ниньхайском район, провинции Ниньтуан.
6.2. Благоприятные условия:
- На месте: тур Нинь Чу - Hy - Бин Тянь был определены в качестве ключевых туристических районах провинции, так как это может быть связано для большинства направлений: туризм, путешествия культурный туризм, спортивный туризм приключения ... с разумной радиуса. Место реализации проекта находится на высоте 500-700 м над уровнем моря, верхняя равнины - плоские изолированные высокими горами, климат умеренный, прохладный.
- На ландшафт и природные условия: Это единственная область провинции обладает прекрасными пляжами, нетронутой, разнообразный ландшафт, что использования разнообразных форм туризма, богатые ассоциации с обитания Национального парка и Винь Hy-Бей.
- Что касается инфраструктуры: все время поездки в проект после Бин Тянь Hy-Винь завершения всей области будет прямое шоссе маршрут подхода сокращение от аэропорта Камрань , параллельные системы электропитания будет установлена вместе с дорогой системы.
- По требованию развития: с направлением Ниньтуан станет центром энергии в стране инвестиционные проекты с ядерной энергии, энергии ветра, тепловой энергетики это сила требует сосредоточены профессионалы крупные иностранные, а также формирование крупных промышленных парков севере и юге провинции создаст огромный спрос на отдых, развлечения инвесторов, профессионалов и туристов.
7. Льготные инвестиционной политики:
- Налог на прибыль: вновь созданные предприятия с инвестиционными проектами tuduoc применимой ставки налога на прибыль в 10% в течение 15 лет, с постоянной времени от первого года доход от проекта инвестиций, а также освобождение от налогов на 04 лет, и 50% от налога, подлежащего уплате в следующие 09 лет. Сроки освобождения налога производится в соответствии с положениями Указа 124/2008/ND-CP от 11/12/2008 Правительства детализации и руководство осуществлением некоторых статей Закона о налоге на прибыль карьеры.
- На суше: проект, освобождаются от арендной платы за землю в ходе строительства проект был одобрен компетентными органами и арендной платы за землю освобождение 11 (одиннадцать) лет с даты завершения проекта и введены в эксплуатацию положения точки С, пункт 10 статьи 2 Декрета 121/2010/ND-CP 30 декабря 2010 Правительства внесении изменений и дополнений ряд статей Указа 142/2005/ND-CP на деньги арендовать земли или поверхности воды.
- Налог на импорт: Освобождение от импортных пошлин на товары, ввозимые на создание основных средств предприятия, как это определено в статье 12 Декрета № 13/8/2010 от 87/2010/ND-CP Правительства подробные правила для осуществления Закона о экспортные и импортные пошлины.