Khai thác tiềm năng sinh thái và hệ thống suối thác Chapơr, xây dựng khu du lịch sinh thái Chapơr thành một khu du lịch sinh thái và điểm tham quan của Ninh Thuận gắn với các di tích lịch sử của Huyện Bác Ái… góp phần đa dạng hoá sản phẩm du lịch và đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là hệ sinh thái rừng.

1. Tên dự án: KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC CHAPƠR

2. Mã số dự án: DLCT01

3. Mục tiêu đầu tư: Khai thác tiềm năng sinh thái và hệ thống suối thác Chapơr, xây dựng khu du lịch sinh thái Chapơr thành một khu du lịch sinh thái và điểm tham quan của Ninh Thuận gắn với các di tích lịch sử của Huyện Bác Ái… góp phần đa dạng hoá sản phẩm du lịch và đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là hệ sinh thái rừng.

4. Hình thức đầu tư: Trong nước, liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài.

5. Quy mô dự kiến:

5.1. Công suất dự kiến: Đầu tư hạ tầng, cảnh quan khu du lịch sinh thái kết hợp với các khu dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng và các loại hình hoạt động dịch vụ du lịch và tắm suối…
- Khả năng tiếp nhận 50 - 60 ngàn lượt khách/năm.

5.2. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 200 tỷ đồng

5.3. Diện tích đất dự kiến sử dụng: Khoảng 40 ha.

6. Thông tin địa điểm dự án:

6.1. Địa điểm đầu tư: Thôn Ma Lâm, xã Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

6.2. Điều kiện thuận lợi:

- Thác Chapơr thuộc vườn quốc gia Phước Bình là điểm du lịch sinh thái rừng nguyên sinh, có nhiều cảnh quan thiên nhiên, nhiều cụm suối thác rất đẹp và thơ mộng, không khí mát mẻ, khí hậu ôn hoà quanh năm. Đây là thác mới được khám phá, chưa có sự tác động của con người giữa rừng nguyên sơ; thác nước chảy thẳng đứng từ độ cao trên 50 m xuống với bề ngang chân thác rộng 40 m, tạo những ao, hồ nước bậc thang có diện tích từ vài chục m2, có chỗ rộng 300 - 400 m2 nước trong xanh mát lạnh, như hồ bơi thiên tạo; có thể kết hợp du lịch sinh thái giữa thác Chapơr và vườn quốc gia Phước Bình với các tour du lịch văn hoá Răglây, các khu di tích truyền thống Bác Ái bẫy đá Pi Năng Tắc, tour du lịch đi Đà Lạt.

- Giao thông: Gần Quốc lộ 27A lên Đà Lạt và Nam Tây nguyên, quốc lộ 27B đi Cam Ranh. Ngoài ra, khu vực dự án cách sân bay quốc tế Cam Ranh chỉ 50 km nên các tuyến bay Hà Nội - Phan Rang và TP.HCM - Phan Rang có thể đi và về trong ngày.

7. Chính sách ưu đãi đầu tư:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tưđược áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 15 năm, thời gian tính liên tục từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư; đồng thời được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo. Thời gian tính miễn, giảm thuế được thực hiện theo quy định tại Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Về đất đai: Dự án được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được miễn tiền thuê đất 11 (mười một) năm kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động theo quy định tại điểm c, khoản 10, điều 2 Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 142/2005/NĐ-CP, ngày 14/11/2005 về tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Thuế nhập khẩu: Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Doanh nghiệp theo quy định tại Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP, ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Nguồn: Văn phòng Phát triển Kinh tế Ninh Thuận (EDO)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eco tourism area falls in Ninh Thuan Chapor

1. Project Name: WATERFALL ECOLOGICAL TOURIST PARK CHAPOR
2. Project Number: DLCT01
3. Investment Objective: To exploit the potential ecological and hydrological systems Chapor operators, building eco-tourism Chapor an eco-tourism zone and sights of Ninh Thuan associated with the historic district of Uncle Ai ... contribute to diversification of tourism products and meet the needs of tour, visitors learn of domestic and international, especially forest ecosystems.
4. Type of investment: Domestic, joint venture or 100% foreign capital.
5. Estimated scale:
5.1. Planned capacity: infrastructure investment, landscape ecotourism combined with the accommodation services, leisure activities and other types of travel services and springs ...
- Ability to receive 50-60 thousand visitors / year.
5.2. Total investment is estimated at 200 billion
5.3. Projected land use: About 40 ha.
6. Information project location:
6.1. Investment location: Ma Lam Hamlet, Phuoc Tan Commune, Bac Ai district, Ninh Thuan province.
6.2. Favorable conditions:
- Waterfall Chapor of Phuoc Binh National Park ecotourism is primeval forest, there are many natural landscapes, many streams cascade clusters are beautiful and romantic, cool air, temperate climate year-round. This is the newly discovered waterfall, there is no human interaction between pristine forests, waterfalls flow vertically from a height of 50 m down to the foot of the waterfall across a width of 40 m, creating ponds, lakes ladder an area of several tens of m2, the width can be 300-400 m2 cool blue water, such as swimming pools made disasters; possible combination between tourism operators and Chapor Phuoc Binh National Park to document the tour Raglay goods, the traditional monument Charity Pi Nang Tac Stone Trap, tours to Da Lat.
- Transport: Close to Highway 27A to Da Lat and Southern Highlands, Highway 27B to Cam Ranh. In addition, the project area from Cam Ranh International Airport is only 50 km to the route Hanoi - Phan Rang and HCMC - Phan Rang and could go on for days.
7. Preferential investment policies:
- Corporate Income Tax: Newly established enterprises from investment projects tuduoc applicable income tax rate of 10% within 15 years, the time constant from the first year of revenue from the project investments, and the income tax exemption for 04 years now and 50% of the tax payable in the next 09 years. Timing tax exemption is made under the provisions of Decree 124/2008/ND-CP dated 11/12/2008 of the Government detailing and guiding the implementation of some articles of the Law on Corporate Income Tax career.
- On land: The project is exempt from land rent during the construction project was approved by the competent authorities and land rent exemption 11 (eleven) years from the date the project is completed and put into operation the provisions of Point c, Clause 10, Article 2 of Decree 121/2010/ND-CP of December 30, 2010 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree 142/2005/ND-CP, dated 14/11/2005 on land and water surface rent.
- Import Tax: Exemption of import duty on goods imported to create fixed assets of the Company in accordance with Article 12 of Decree No. 87/2010/ND-CP, dated 13/8/2010 of the Government detailed regulations to implement the Law on Export and Import Duties.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Экотуризм в области падает Ниньтуан Чапор

1. Название проекта: водопад ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ туристический парк Чапор
2. Номер проекта: DLCT01
3. Инвестиционные цели: использовать потенциал экологических и гидрологических систем операторов Чапор, строительство эко-туризма Чапор эко-туристической зоны и достопримечательностей Ниньтуан связанные с исторического района Дядя Ai ... способствовать диверсификации туристических продуктов и удовлетворить потребности экскурсии посетители узнают о внутренней и международной, особенно лесных экосистемах.
4. Форма участия инвестора: домашние, совместное предприятие или 100% иностранным капиталом.
5. Оценка масштаба:
5.1. Проектная мощность: инвестиции в инфраструктуру, пейзаж экотуризма в сочетании с размещением услуги, досуг и другие виды туристических услуг и пружины ...
- Возможность получать 50-60 тыс. посетителей / год.
5.2. Общий объем инвестиций оценивается в 200 миллиардов
5.3. Прогнозируемые землепользования: около 40 га.
6. Расположение информации о проекте:
6.1. Инвестиционная Местонахождение: MA Лам Гамлета, Tan Phuoc коммуны, Bac Ai район, провинции Ниньтуан.
6.2. Благоприятные условия:
- Водопад Чапор из Бинь Phuoc Национальный парк экотуризма первобытный лес, есть много природных ландшафтов, многие каскад потоков кластеров красивый и романтичный, прохладный воздух, умеренный климат круглый год. Это вновь открывшимся водопад, нет человеческого взаимодействия между девственными лесами, водопадами потока в вертикальной плоскости с высоты 50 метров вниз к подножию водопада по ширине 40 м, создание прудов, озер лестнице на площади в несколько десятков м2, ширина может быть 300-400 м2 прохладной голубой водой, таких как бассейны техногенных катастроф; возможные комбинации между туроператорами и Чапор Бинь Phuoc Национальный парк документировать тур Raglay товаров, традиционный памятник Благотворительность Пи Нанг Tac каменной ловушки, экскурсии в Далат.
- Транспорт: Близко к шоссе 27А в Далат и Южном Нагорье, Шоссе 27B в Камрань. Кроме того, проект площадью от международного аэропорта Камрань находится всего в 50 км на маршрут Ханой - Фанранг и Хошимине - Фанранг и может продолжаться в течение нескольких дней.
7. Льготные инвестиционной политики:
- Налог на прибыль: вновь созданные предприятия с инвестиционными проектами tuduoc применимой ставки налога на прибыль в 10% в течение 15 лет, с постоянной времени от первого года доход от проекта инвестиций, а также освобождение от налогов на 04 лет, и 50% от налога, подлежащего уплате в следующие 09 лет. Сроки освобождения налога производится в соответствии с положениями Указа 124/2008/ND-CP от 11/12/2008 Правительства детализации и руководство осуществлением некоторых статей Закона о налоге на прибыль карьеры.
- На суше: проект, освобождаются от арендной платы за землю в ходе строительства проект был одобрен компетентными органами и арендной платы за землю освобождение 11 (одиннадцать) лет с даты завершения проекта и введены в эксплуатацию положения точки С, пункт 10 статьи 2 Декрета 121/2010/ND-CP от 30 декабря 2010 года правительство внесении изменений и дополнений ряд статей Указа 142/2005/ND-CP от 14/11/2005 на землю и аренда поверхности воды.
- Налог на импорт: Освобождение от импортных пошлин на товары, ввозимые на создание основных средств Общества в соответствии со статьей 12 Указа № 87/2010/ND-CP от 13/8/2010 Правительства подробные правила для осуществления Закона о экспортные и импортные пошлины.