Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nước khoáng đóng chai bằng dây chuyền tự động và khu dịch vụ tắm nước khoáng và bùn khoáng, nghỉ dưỡng chữa bệnh.

1. Tên dự án: KHU DU LỊCH KẾT HỢP TẮM KHOÁNG NHỊ HÀ

2. Mã số dự án: DLCT03

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nước khoáng đóng chai bằng dây chuyền tự động và khu dịch vụ tắm nước khoáng và bùn khoáng, nghỉ dưỡng chữa bệnh.

4. Hình thức đầu tư: Trong nước, liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài.

5. Quy mô dự kiến:

5.1. Công suất dự kiến:

- Xây dựng nhà máy sản xuất nước khoáng đóng chai bằng dây chuyền tự động và khu du lịch nghỉ dưỡng, nhà hàng và dịch vụ tắm bùn khoáng.

- Sản phẩm dịch vụ: 250m3/ ngày.

5.2. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 150 tỷ đồng.

5.3. Diện tích đất dự kiến sử dụng: Khoảng 5 ha.

6. Thông tin địa điểm dự án:

6.1. Địa điểm đầu tư: Xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

6.2. Điều kiện thuận lợi:

- Mỏ nước khoáng Nhị Hà đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép vớiquy mô công suất khai thác 250m3/ngày, chất lượng đạt tiêu chuẩn, nước có độ nóng cao, thuận lợi cho việc xây dựng các nhà máy sản xuất nước khoáng đóng chai, kết hợp phát triển du lịch nghỉ dưỡng, tắm nước khoáng nóng, tắm bùn.

- Giao thông: Địa điểm dự án kết nối giao thông với Quốc Lộ 1A và đường sắc Bắc Nam; cách sân bay quốc tế Cam Ranh khoảng 80 km và cách Cảng Ba Ngòi 70 km, cách TP. Hồ Chí Minh 320 km theo đường bộ; cách Cảng Cà Ná 10 - 15 km, hiện tại là cảng của khu vực có khả tiếp nhận tàu 1.000 DWT với bến cập tàu dài 210 m, rộng 6m. Trong tương lai, cảng Cà Ná nâng công suất bốc dỡ lên 15 triệu tấn/năm.

7. Chính sách ưu đãi đầu tư:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 15 năm, thời gian tính liên tục từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư; đồng thời được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo. Thời gian tính miễn, giảm thuế được thực hiện theo quy định tại Nghị định 124/2008/NĐ-CP, ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Về đất đai: Dự án được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được miễn tiền thuê đất 11 (mười một) năm kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động theo quy định tại Điểm c, khoản 10, Điều 2 Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 142/2005/NĐ-CP về tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Thuế nhập khẩu: Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Doanh nghiệp, theo quy định tại Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP, ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Nguồn: Văn phòng Phát triển Kinh tế Ninh Thuận (EDO)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The project combines resort spa in Ninh Thuan Nhi Ha

1. Project Title: TOURISM MINERAL BATH COMBINATION NHI HA
2. Project Number: DLCT03
3. Investment objective: To invest in building factories producing bottled mineral water by automated production lines and service areas of mineral water and mud baths, health resorts.
4. Type of investment: Domestic, joint venture or 100% foreign capital.
5. Estimated scale:
5.1. Planned capacity:
- Construction of factory bottled mineral water by automated production lines and tourist resort, restaurant and services mud bath.
- Products and services: 250m3 / d.
5.2. Total investment is estimated at 150 billion.
5.3. Projected land use: Approximately 5 ha.
6. Information project location:
6.1. Investment location: Ha Nhi commune, Thuan Nam district, Ninh Thuan province.
6.2. Favorable conditions:
- Mine Ha Nhi mineral water by the Ministry of Natural Resources and Environment permit voiquy 250m3/ngay mining capacity, quality standards, the water has a high heat, facilitating the construction of factory Bottled mineral water, combined tourist resort development, hot water bath, mud bath.
- Transportation: Project Location connecting traffic with identity 1A and the North-South, from Cam Ranh International Airport is about 80 km and 70 km from Ba Ngoi port, the city. Ho Chi Minh City 320 km by road, from Port Ca Na 10-15 km, the area at the port capable of receiving 1,000 DWT ships to dock ships up to 210 meters long, 6 meters wide. In the future, Ca Na port handling capacity to 15 million tons / year.
7. Preferential investment policies:
- Corporate Income Tax: Newly established enterprises from investment projects applied income tax rate of 10% within 15 years, the time constant from the first year of revenue from the project investment and the corporate income tax exemption for 04 years and 50% of the tax payable in the next 09 years. Timing tax exemption is made under the provisions of Decree 124/2008/ND-CP, dated 11/12/2008 of the Government detailing and guiding the implementation of some articles of the Law on Income Tax business.
- On land: The project is exempt from land rent during the construction project was approved by the competent authorities and land rent exemption 11 (eleven) years from the date the project is completed and put into operation the provisions of Point c, Clause 10, Article 2 of Decree 121/2010/ND-CP December 30, 2010 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree 142/2005/ND-CP on money lease land or water surface.
- Import Tax: Exemption of import duty on goods imported to create fixed assets of the enterprise, as defined in Article 12 of Decree No. 87/2010/ND-CP, dated 13/8/2010 of the Government detailing the implementation of the Law on Export and Import Duties.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект сочетает в себе спа-курорт в Ниньтуан Nhi Ха

1. Название проекта: ТУРИЗМ минеральная ванна КОМБИНАЦИЯ NHI HA
2. Номер проекта: DLCT03
3. Инвестиционные цели: инвестировать в строительство завода по производству минеральной воды в бутылках на автоматизированных производственных линий и зон обслуживания минеральной воды и грязевых ванн, курортов.
4. Форма участия инвестора: домашние, совместное предприятие или 100% иностранным капиталом.
5. Оценка масштаба:
5.1. Проектная мощность:
- Строительство завода минеральной воды в бутылках на автоматизированных производственных линиях и туристический курорт, ресторан и услуги грязевые ванны.
- Продукты и услуги: 250м3 / сут.
5.2. Общий объем инвестиций оценивается в 150 миллиардов долларов.
5.3. Прогнозируемые землепользования: около 5 га.
6. Расположение информации о проекте:
6.1. Инвестиционная Расположение: га Nhi коммуны, Туан Нам район, провинции Ниньтуан.
6.2. Благоприятные условия:
- Шахта га Nhi минеральных вод Министерства природных ресурсов и экологии разрешения voiquy 250m3/ngay добывающими мощностями, стандарты качества, вода имеет высокую температуру, облегчая строительства завода Минеральная вода в бутылках, комбинированного развития туристического курорта, ванну с горячей водой, грязевые ванны.
- Транспорт: Местоположение проекта подключения трафика с единицей 1А и Север-Юг, из международного аэропорта Камрань составляет около 80 км и в 70 км от БА Ngoi порт, город. Хошимин 320 км по дороге, из Порт-Ca Na 10-15 км, площадь в порт, способный принимать суда дедвейтом 1000 состыковать суда длиной до 210 метров в длину, 6 метров в ширину. В будущем, Ca Na порта пропускной способностью до 15 млн. тонн / год.
7. Льготные инвестиционной политики:
- Налог на прибыль: вновь созданные предприятия с инвестиционными проектами применяется ставка налога на прибыль 10% в течение 15 лет, с постоянной времени от первого года доход от проекта инвестиций и освобождение от корпоративного подоходного налога на прибыль за 04 лет и 50% от налога, подлежащего уплате в следующие 09 лет. Сроки освобождения налога производится в соответствии с положениями Указа 124/2008/ND-CP от 11/12/2008 Правительства детализации и руководство осуществлением некоторых статей Закона о подоходном налоге бизнеса.
- На суше: проект, освобождаются от арендной платы за землю в ходе строительства проект был одобрен компетентными органами и арендной платы за землю освобождение 11 (одиннадцать) лет с даты завершения проекта и введены в эксплуатацию положения точки С, пункт 10 статьи 2 Декрета 121/2010/ND-CP 30 декабря 2010 Правительства внесении изменений и дополнений ряд статей Указа 142/2005/ND-CP на деньги арендовать земли или поверхности воды.
- Налог на импорт: Освобождение от импортных пошлин на товары, ввозимые на создание основных средств предприятия, как это определено в статье 12 Декрета № 87/2010/ND-CP от 13/8/2010 из Правительство подробно реализацию Закона о экспортные и импортные пошлины.