Chiều ngày 28/8/2014, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Võ Đại – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ và chỉ đạo giải quyết các vướng mắc tại Dự án Khu du lịch Hòn Đỏ và công trình quân sự của Đoàn đặc công 5, dự án Khu đô thị mới Đông Bắc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (khu K1).
Tại buổi làm việc, các thành viên đã nghe đại diện Nhà đầu tư, các sở, ngành, địa phương, cơ quan có liên quan báo cáo tiến độ thực hiện dự án, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, những khó khăn, vướng mắc và quá trình triển khai các hạng mục liên quan. Xác định nguyên nhân làm chậm tiến độ và kế hoạch cụ thể trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: việc đẩy nhanh tiến độ công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng chính là cơ hội thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, thời gian tới đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hòn Đỏ (Nhà đầu tư) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; lập thủ tục điều chỉnh Phương án tổng thể về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện xây dựng công trình quân sự của Đoàn đặc công 5, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo và đề nghị Nhà đầu tư rà soát, đưa ra giải pháp cụ thể tiến độ đầu tư, đặc biệt là kinh phí chỉ trả tiền bồi thường thực hiện dự án và cam kết cụ thể gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét. Đối với dự án Khu đô thị mới Đông Bắc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, yêu cầu Nhà đầu tư khẩn trương bố trí kinh phí để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực ưu tiên để đầu tư cơ sở hạng tầng đủ điều kiện giao đất ở cho các hộ dân và nghiêm túc chấp hành đúng quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch và thiết kế đô thị được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án./.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Ninh Thuận
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provincial People's Committee Steering accelerate implementation of tourism projects
Afternoon of 28.8.2014, at the PPC office, Vo Dai - Vice Chairman chaired the meeting heard progress reports and direct solving problems at the Hon Project Red and resort military structure of the 5th Corps, new Urban Area project Northeast of Phan Rang - Thap Cham (district K1).
At the meeting, members heard representatives of investors, departments, local authorities concerning the progress report of the project, compensation, site clearance, the hard and problems and the implementation of related items. Determining the cause of slow progress and specific plans for the future.
Speaking at the meeting, Vice Chairman of the provincial People's Committee emphasized that accelerate business recovery, compensation, ground clearance is an opportunity to attract investment to accelerate the development - economic society in the province. So, next time suggest Corporation Investment and Development Hon Red (investors) to urgently accelerate project implementation; establish procedures for adjusting the overall plan for land acquisition, compensation, support and resettlement to perform military construction of the 5 Corps, as a basis for implementing the next steps and suggestions investors to review, offer solutions specific investment schedule, especially funding only pays compensation for project implementation and specific commitments sent to the Provincial People's Committee for consideration. For new urban project northeast of Phan Rang - Thap Cham, investors require to urgently allocate funds to accelerate compensation, clearance of priority areas for investment in infrastructure infrastructure in eligible land allocation to households and strictly abide detailed planning, management regulations planning architectural and urban design is approved by the competent authority. Besides, he also asked the departments, agencies and localities to coordinate closely with investors, creating favorable conditions, to remove difficulties and obstacles in the implementation process of the project. /.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КПП руля ускорить реализацию проектов в области туризма
Послеполуденный 28.8.2014, в офисе КПП, Vo Дай - заместитель председателя председательством совещания заслушали доклад и прямых задач решающим при достопочтенный Красный проект и курорта военная структура 5-го корпуса, проект нового городского районе северо-восточнее Phan Rang - Тап Чам (район K1).
На заседании члены заслушала представителей инвесторов, ведомств, местных органов власти, касающиеся доклада о ходе осуществления проекта, компенсации, расчистку, трудно и проблемы и реализация связанных с ним элементов. Определить причину медленного прогресса и конкретных планах на будущее.
Выступая на заседании, заместитель председателя провинциального Народного комитета подчеркнул, что ускорить восстановление бизнеса, компенсации, дорожный просвет возможность для привлечения инвестиций, чтобы ускорить развитие - хозяйственное общество в провинции. Так, в следующий раз предложить корпорация инвестиций и развития Hon Красный (инвесторы) в срочном порядке ускорить реализацию проекта; установить процедуры для настройки общего плана приобретения земли, компенсации, поддержку и переселения нести военную строительство 5 корпуса, в качестве основы для реализации дальнейших шагов и предложения инвесторы пересмотреть, предложить решения конкретных инвестиционных график, особенно финансирование только выплачивает компенсацию за реализацию проекта и конкретных обязательств, направленных на народных представителей провинции Комитет для рассмотрения. Для нового городского проекта к северо-востоку от Phan Rang - Тап Чам, инвесторы требуют срочно выделить средства для ускорения компенсации, зазор приоритетных областей для инвестиций в инфраструктуру инфраструктура в приемлемой землеотвода для домохозяйств и строго соблюдать детальное планирование, регулирование управления планирования архитектурного и городского дизайна утверждается компетентным органом. Кроме того, он также попросил ведомства, учреждения и населенные пункты в тесной координации с инвесторами, создание благоприятных условий, для удаления трудности и препятствия в процессе осуществления проекта. /.