DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN  

1. Dự án Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ.
2. Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Sơn (Ninh Chữ - Bình Sơn).  
3. Khu du lịch sinh thái cao cấp, bến du thuyền vịnh Vĩnh Hy.   
4. Khu du lịch cao cấp vùng lõi Núi Chúa - Vĩnh Hy.
5. Khu du lịch sinh thái Thác Chapor.
6. Khu du lịch kết hợp tấm khoáng Nhị Hà.
7. Khu du lịch Từ Thiện.
8. Khu du lịch sinh thái Hồ Sông Sắt.
9. Khu du lịch sa mạc đồi cát Nam Cương.
10. Khu du lịch sinh thái bảo tồn rùa biển Thái An.    
Lê Thành Hiển
Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIORITY LIST OF PROJECTS
1. Resort project Ninh Chu countries.
2. Resort area of Binh Son (Ninh Chu - Binh Son).
3. Area Senior ecotourism, Vinh Hy Bay marina.
4. The luxury resort core Nui - Hy.
5. Waterfall Ecological Tourist Zone Chapor.
6. Resort combines mineral plate Nhi Ha.
7. Resort Charity.
8. Area ecotourism River Lake.
9. Resort Nangang desert dunes.
10. Area ecotourism Tai'an sea turtle conservation.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРИОРИТЕТ СПИСОК ПРОЕКТОВ
1. Страны проект Курорт Нинь Чу.
2. Курортный район Бинь Сына (Нинь Чу - Бинь Сын).
3. Площадь Старший экотуризм, Винь Hy Bay Marina.
4. роскошный курорт ядро Нуи - Hy.
5. Водопад Экологическая туристическая зона Чапор.
6. Курорт сочетает в себе минеральные плиты Nhi Ха.
7. Курорт Благотворительность.
8. Площадь экотуризм реки озера.
9. Курорт Nangang пустыня дюны.
10. Площадь экотуризм cохранение морских черепах Tai'an.