Đăng ký chấp thuận địa điểm

Đăng ký đầu tư

Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư