TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH NINH THUẬN

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Diệu, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm,  tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: (0259)3828508 - 3828510. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Website: ninhthuantourist.com

 

 

Vị trí, chức năng

- Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; trực thuộc và chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

- Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch như: Sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm và thông tin quảng bá du lịch; giới thiệu sản phẩm du lịch của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; các hoạt động tư vấn, môi giới khác trong lĩnh vực xúc tiến du lịch đối với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Nhiệm vụ, quyền hạn

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án về các hoạt động xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thông tin, tuyên truyền, quảng bá về văn hóa, con người, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di tích cách mạng, di sản văn hóa; các khu, tuyến, điểm, đô thị du lịch; về tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh nhằm góp phần nâng cao nhận thức xã hội về du lịch, tạo môi trường du lịch văn minh, lành mạnh, an toàn.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến các cơ chế, chính sách về lĩnh vực du lịch và các thông tin kinh tế liên quan đến hoạt động du lịch như: Sản phẩm du lịch, giá cả thị trường, khách hàng, cơ hội đầu tư...cho doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

- Thiết lập mối quan hệ với hệ thống thông tin đại chúng trong và ngoài nước, xây dựng và tổ chức hoạt động webstie du lịch Ninh Thuận (ninhthuantourist.com) và tăng cường hiệu quả các website du lịch trong và ngoài tỉnh về Ninh Thuận.

- Giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và cá nhân tổ chức các sự kiện, hội chợ, triển lãm du lịch; tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm du lịch, các sản phẩm lợi thế của địa phương trong tỉnh, trong nước và nước ngoài.

- Tổ chức nghiên cứu, dự báo thị trường du lịch; thực hiện các dịch vụ cung ứng thông tin, tư vấn và môi giới du lịch; thu thập, xử lý và cập nhật thông tin liên quan trong hoạt động xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin; biên soạn tài liệu, hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh, khách du lịch, các nhà đầu tư và phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về du lịch.

- Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch; tổ chức các hội thảo chuyên đề; tổ chức các đoàn của các doanh nghiệp đi tham quan, học tập, dự hội thảo, tham gia hội chợ, triển lãm, hoạt động thông tin du lịch trong và ngoài nước.

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn liên quan tới hoạt động xúc tiến du lịch như: Thiết kế ấn phẩm quảng bá, thủ tục thành lập doanh nghiệp du lịch, đặt văn phòng đại diện, xây dựng, thiết lập các tua, tuyến, điểm đến du lịch theo đúng quy định của pháp luật.

- Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình tổ chức và họat động của Trung tâm với các cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch giao và theo quy định của pháp luật./.

Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

Lê Thành Hiển

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

General introduction

NINH THUAN TOURISM PROMOTION INFORMATION CENTER

Address: 02 Tran Quang Dieu, Phan Rang - Thap Cham city, Ninh Thuan province.

Tel: (0259) 3828508 - 3828510. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Website: ninhthuantourist.com

 

Location, function

- The Tourism Promotion Information Center of Ninh Thuan province (hereafter referred to as the Center) is a public non-business unit, partly self-financing and self-responsible according to regulations of the Law; belonging to and under the direct management of the Department of Culture, Sports and Tourism of Ninh Thuan province.

- The center has legal status, its own seal and account; its head office is located in Phan Rang - Thap Cham city, Ninh Thuan province.

- The center has the function of conducting tourism promotion activities such as: events, fairs, conferences, exhibitions and information on tourism promotion; introducing tourism products of enterprises in the province; other consultancy and brokerage activities in the field of tourism promotion for domestic and foreign enterprises.

Tasks and jurisdictions

- Building programs, plans and projects on tourism promotion activities and organizing the implementation thereof after they are approved by competent authorities.

- Informing, propagandizing and promoting of culture, people, places of interest, historical sites, revolutionary monuments, cultural heritages; tourism areas, routes, and sites about the potential and strength of tourism in the province in order to contribute to raise social awareness on tourism, creating a civilized, healthy and safe tourism environment.

- Coordinating with relevant agencies to disseminate mechanisms and policies on tourism and other economic information related to tourism activities such as tourism products, market prices, investment opportunities... for businesses inside and outside the province.

- Establishing relations with the national and international mass media, building and organizing Ninh Thuan tourist web site (ninhthuantourist.com) and enhancing the efficiency of tourist websites inside and outside the province about Ninh Thuan.

- Assisting the Director of the Department of Culture, Sports and Tourism to preside or coordinate with relevant agencies, enterprises, economic organizations and individuals in organizing tourism events, fairs and exhibitions; organizing to display and present tourism products and specialty products of local areas in the province.

- Organizing to study and forecast the tourist market; providing information, consultancy and brokerage services; collecting, processing and updating relevant information in tourism promotion activities on the mass media; compiling documents, supporting information for tourism enterprises in the province, tourists, investors and serving the state management on tourism.

- Coordinating with concerned agencies in organizing training courses on tourism; organizing seminars; organizing delegations of enterprises to visit, study, attend seminars, and participate in national and international fairs, exhibitions, and tourist information activities.

- Providing consultancy services related to tourism promotion activities such as designing publications for tourism promotion, the procedures to establish tourism enterprises, setting up representative offices, building and setting up tourism tours, routes, and tourist destinations in accordance with the provisions of law.

- Managing staff, workers and finance, assets of the Center in accordance with the provisions of law and decentralization of the provincial People's Committee.

- Regularly or irregularly reporting on the organization and operation of the Center to competent authorities according to regulations.

- Performing other tasks assigned by the Director of the Culture, Sports and Tourism Department and in accordance with the provisions of law.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О компании

Информационный центр по развитию туризма Нинь Тхуан

Адрес: 02 Чан Куан Диеу (Tran Quang Dieu), города Фан Ранг – Тхап Чам (Phan Rang - Thap Cham), провинция Нинь Тхуан.

Тел: (0259) 3828508 - 3828510. Электронная почта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Веб-сайт: ninhthuantourist.com

Расположение, функция

- Информационный центр по туризму Нинь Туан (далее именуемый Центром) является общественным некоммерческим подразделением, которое самофинансирует часть своей обычной деятельности, имеет право на автономию и ответственность за положения закона; под непосредственным руководством Учреждения культуры, спорта и туризма провинции Нинь Тхуан.

- Центр имеет юридический статус, свою печать и счета; Его головной офис находится в городе Фан Ранг - Тап Чам, провинции Нинь Туан.

- Центр имеет функции проведения мероприятий по продвижению туризма, таких как: мероприятия, ярмарки, конференции, выставки и информация о продвижении туризма; внедрение туристических продуктов предприятий в провинции; Другие консультации и брокерские услуги в области продвижения туризма для отечественных и зарубежных предприятий.

Задачи и полномочия

- Формулировать программы, планы и проекты по стимулированию туризма и организовывать их реализацию после их утверждения компетентными органами.

- Информация, пропаганда и пропаганда культуры, людей, достопримечательностей, исторических реликвий, революционных реликвий, культурного наследия; районы, маршруты, пункты, туристические города; Потенциал и сила туризма в провинции, чтобы способствовать повышению социальной осведомленности о туризме, созданию цивилизованной, здоровой и безопасной туристической среды.

- Координация с соответствующими учреждениями для распространения механизмов и политики в области туризма и другой экономической информации, связанной с туристической деятельностью, такой как туристические продукты, рыночные цены, инвестиционных возможностей ... для предприятий внутри и за пределами провинции.

- Установление отношений со средствами массовой информации в стране и за рубежом, создание и организация туристического веб-сайта Нинь Тхуана (ninhthuantourist.com) и повышение эффективности туристических сайтов внутри и за пределами провинции до Нинь Тхуан.

- Помогать директору Учреждения культуры, спорта и туризма руководить или координировать работу с соответствующими учреждениями, предприятиями, экономическими организациями и частными лицами в организации туристических мероприятий, ярмарок и выставок. ; Организация отображения и внедрения туристических продуктов и продуктов местных преимуществ в провинции, дома и за рубежом.

- Организовать исследование и прогноз туристического рынка; предоставление информационных, консультационных и брокерских услуг; собирать, обрабатывать и обновлять соответствующую информацию в деятельности по продвижению туризма в средствах массовой информации; составление документов, поддержка информации для туристических предприятий провинции, туристов, инвесторов и обслуживание государственного управления туризмом.

- Координировать с заинтересованными ведомствами организацию учебных курсов по туризму; организация семинаров; Организация делегаций предприятий для посещения, обучения, участия в семинарах, участия в ярмарках, выставках, туристской информационной деятельности внутри и за пределами страны.

- Предоставление консультационных услуг, связанных с деятельностью по продвижению туризма, таких как разработка публикаций для продвижения туризма, создание туристических предприятий, создание представительств, строительство и организация туров и туров. , туристического назначения в соответствии с законом.

- Управлять персоналом, работниками и финансами, активами Центра в соответствии с законом и децентрализацией провинциального Народного комитета.

- Регулярно или нерегулярно сообщать об организации и эксплуатации Центра компетентным органам в соответствии с правилами.

- Выполнять другие задачи, назначенные директором Учреждения культуры, спорта и туризма и в соответствии с законом.