TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH NINH THUẬN

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Diệu, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm,  tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: (0259)3828508 - 3828510. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Website: ninhthuantourist.com

 

 

Vị trí, chức năng

- Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; trực thuộc và chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

- Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch như: Sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm và thông tin quảng bá du lịch; giới thiệu sản phẩm du lịch của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; các hoạt động tư vấn, môi giới khác trong lĩnh vực xúc tiến du lịch đối với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Nhiệm vụ, quyền hạn

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án về các hoạt động xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thông tin, tuyên truyền, quảng bá về văn hóa, con người, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di tích cách mạng, di sản văn hóa; các khu, tuyến, điểm, đô thị du lịch; về tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh nhằm góp phần nâng cao nhận thức xã hội về du lịch, tạo môi trường du lịch văn minh, lành mạnh, an toàn.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến các cơ chế, chính sách về lĩnh vực du lịch và các thông tin kinh tế liên quan đến hoạt động du lịch như: Sản phẩm du lịch, giá cả thị trường, khách hàng, cơ hội đầu tư...cho doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

- Thiết lập mối quan hệ với hệ thống thông tin đại chúng trong và ngoài nước, xây dựng và tổ chức hoạt động webstie du lịch Ninh Thuận (ninhthuantourist.com) và tăng cường hiệu quả các website du lịch trong và ngoài tỉnh về Ninh Thuận.

- Giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và cá nhân tổ chức các sự kiện, hội chợ, triển lãm du lịch; tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm du lịch, các sản phẩm lợi thế của địa phương trong tỉnh, trong nước và nước ngoài.

- Tổ chức nghiên cứu, dự báo thị trường du lịch; thực hiện các dịch vụ cung ứng thông tin, tư vấn và môi giới du lịch; thu thập, xử lý và cập nhật thông tin liên quan trong hoạt động xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin; biên soạn tài liệu, hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh, khách du lịch, các nhà đầu tư và phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về du lịch.

- Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch; tổ chức các hội thảo chuyên đề; tổ chức các đoàn của các doanh nghiệp đi tham quan, học tập, dự hội thảo, tham gia hội chợ, triển lãm, hoạt động thông tin du lịch trong và ngoài nước.

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn liên quan tới hoạt động xúc tiến du lịch như: Thiết kế ấn phẩm quảng bá, thủ tục thành lập doanh nghiệp du lịch, đặt văn phòng đại diện, xây dựng, thiết lập các tua, tuyến, điểm đến du lịch theo đúng quy định của pháp luật.

- Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình tổ chức và họat động của Trung tâm với các cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch giao và theo quy định của pháp luật./.

Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

Lê Thành Hiển