Ngày 08/01, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 với nhiều hoạt động sôi nổi nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp vào thời khắc giao thừa trong nhân dân và du khách đón mừng xuân Mậu Tuất năm 2018.

 Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, hướng tới kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

Điểm nhấn các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 chính là: Vườn hoa Xuân, Hội thi và trưng bày cây cảnh, Chương trình biểu diễn nghệ thuật và Bắn pháo hoa Chào năm mới Mậu Tuất 2018.

Vườn hoa Xuân Mậu Tuất năm 2018 với chủ đề “Ninh Thuận Đoàn kết, Sáng tạo, Hội nhập và Phát triển” là bức tranh tổng thể về một Ninh Thuận hiện tại và tương lai, là điểm nhấn thu hút người dân và du khách tới tham quan. Vườn hoa Xuân sẽ được khai mạc vào lúc 18giờ30 ngày 12/02/2018 và diễn ra đến hết ngày 19/02/2018 (Tức từ ngày 27 tháng Chạp Âm lịch đến hết ngày Mồng 4 Tết) tại Quần thể khu vực Bảo tàng tỉnh.

Hội thi và trưng bày cây cảnh Tết Mậu Tuất năm 2018: Hội thi cây cảnh sẽ được khai mạc lúc 8giờ00 ngày 12/02/2018 tại Quần thể khu vực Bảo tàng tỉnh. Sau khi kết thúc phần thi cây cảnh đưa vào trưng bày trong Vườn hoa Xuân.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật sau khai mạc Vườn hoa Xuân Mậu Tuất năm 2018 với chủ đề: “ Ninh Thuận Đoàn kết, Sáng tạo, Hội nhập và Phát triển” diễn ra lúc 20giờ00 đến 22giờ00 ngày 12/02/2018 (Tức ngày 27 tháng Chạp Âm lịch).

Chương trình biểu diễn nghệ thuật và Bắn pháo hoa Chào năm mới Mậu Tuất 2018 với chủ đề: “Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018”, thời gian tổ chức từ 20giờ00 ngày 15/02/2018 đến 00giờ15 ngày 16/02/2018 (Nhằm đêm 30 tháng Chạp Âm lịch) tại Quảng trường 16/4.

Hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 còn phong phú các sự kiện như: Triển lãm tranh, ảnh tuyên truyền cổ động với chủ đề “Mừng đất nước đổi mới, Mừng Đảng quang vinh, Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018”, tổ chức biểu diễn Lân Sư Rồng, Đờn ca tài tử, ca, múa, nhạc, khiêu vũ tập thể, các nhóm nhạc trẻ,…; Tổ chức Hội báo xuân Mậu Tuất năm 2018, tọa đàm giới thiệu sách với chủ đề về Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổ chức Giải bóng rổ phong trào tỉnh Ninh Thuận Mừng Đảng - Mừng Xuân Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018,...

Đặc biệt đối với các điểm du lịch, di tích, danh lam thắng cảnh tổ chức thành những tụ điểm văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân, du khách đến tham quan trong dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch phối hợp các doanh nghiệp du lịch, báo, đài đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá về hình ảnh, con người, tiềm năng du lịch của tỉnh đến với du khách trong và ngoài tỉnh nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Phối hợp các đơn vị văn hóa - nghệ thuật trong tỉnh liên kết với các cơ sở lưu trú tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa - văn nghệ, vui chơi, giải trí phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Với nhiều hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 phong phú, đa dạng được tổ chức trên quy mô toàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vui xuân và thu hút nhiều du khách trong nước, quốc tế chọn Ninh Thuận là điểm đến trong những ngày đầu xuân./.

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan: Organizing activities of Party - Celebration of the spring of 2018
On January 8, the Department of Culture, Sports and Tourism issued a plan to organize the celebration of the Party - Celebrate the spring of 2018 with many exciting activities to make a good impression at the time of delivery. surplus in the people and visitors welcome the spring of 2018.
 
 In order to create a cheerful atmosphere, celebrate the Lunar New Year in 2018, cheer and encourage the whole Party, the people and the whole army to promote the patriotic emulation movements, actively study and implement labor. continue to implement the Resolution of the 13th Provincial Party Congress, towards the 88th anniversary of the founding of the Communist Party of Vietnam (03/02/1930 - 03 / 02/2018) and the 50th Anniversary of the 1968 Offensive and Offensive.
 
Highlight of the activities Celebrate Party - Happy Spring Month of 2018 is: Spring Flower Garden, Contest and display of ornamental plants, art performances and fireworks New Year 2012.
 
Spring Garden 2012 Spring Mauun with the theme "Ninh Thuan Unite, Creative, Integration and Development" is the overall picture of a current Ninh Thuan and the future, is a highlight to attract people and visitors. to visit The spring flower garden will be opened at 18h30 'on 12/02/2018 and will take place until the end of 19/02/2018 (from the 27th day of the lunar calendar to the end of the 4th lunar month) in the Bao area. Provincial.
 
Contest and display of bonsai trees in Lunar New Year 2018: The bonsai contest will be opened at 8h00 'on 12/02/2018 at the Provincial Museum Complex. After the end of the bonsai scene put on display in the Spring Flower Garden.
 
Art show after the opening ceremony of Spring Garden of Spring in 2018 with the theme: "Ninh Thuan Solidarity, Innovation, Integration and Development" at 20h00 to 22h20 on 12/02/2018 ( January 27th lunar month).
 
Performing Arts and Fireworks New Year of the Year 2018 with the theme: "Celebrate the Party - Celebrate the Spring of the Month of 2018", the time from 20h00 '15/02/2018 to 00h15' 16 / 02/2018 (on the night of 30th of lunar month) at 16/4 Square.
 
Celebration of the Party - Happy Spring of the year 2018 also abundant events such as exhibition of paintings, propaganda photos with the theme "Celebrating the country of renewal, glorifying the Party, glory of Spring 2012" , performances of the Dragon Master, Song Dynasty, opera, dance, music, collective dancing, young groups, etc .; Organized the Spring Newspaper Spring of 2018, talked about introducing books about the Communist Party of Vietnam, studying and following the ideals, ethics and style of Ho Chi Minh; Organizing basketball movement movement of Ninh Thuan Party - Happy Spring Festival Lunar New Year in 2018, ...
 
Particularly for tourist sites, relics, landscapes organized into cultural places to meet the needs of sightseeing, entertainment and entertainment serving the people, visitors to visit in the occasion of Tet traditional folk.
 
The Tourism Information Center coordinates tourism businesses, newspapers and radio stations to promote information and publicity about the image, people and tourism potential of the province to visitors inside and outside the province. attract tourists to visit the Lunar New Year in 2018; Coordinate cultural and artistic units in the province in association with accommodation establishments to organize cultural and entertainment performances, entertainment and entertainment activities for domestic and foreign tourists.
 
With many activities of Celebration Party - Happy Spring Month in 2018 rich and diversified on the scale of the whole province to create favorable conditions for people enjoy spring and attract many domestic and international tourists choose Ninh Thuan is the destination in the early spring.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ninh Thuan:2018年春の党 - 祝賀行事の開催

1月8日、文化・スポーツ観光省は、党の祝典を開催する計画を発表しました.2018年の春、多くのエキサイティングな活動を行い、納品時に印象づけることができました。 2018年の春に訪れた人々や観光客には余剰があります。

 陽気な雰囲気を作り出すために、2018年の旧正月を祝い、党、国民全員が全国的な愛国運動を推進し、積極的に労働を研究し、実施するよう奨励し、奨励する。ベトナム共産党創立88周年に向けて第13回党大会決議を継続して実施する(03/02/1930〜03 / 02/2018)と1968年の攻撃と攻撃の50周年。

祝賀パーティー - 2018年の幸せな春の月です:春の花の庭、観賞植物、芸術公演と花火大会の展示と新年2012。

Spring Garden 2012「Ninh Thuan Unite、Creative、Integration and Development」をテーマにしたSpring Mauunは、現在のNinh Thuanと未来の全体像であり、人々や訪問者を引き付けるハイライトです。訪問する春の花の庭は、終了日まで18gio30「日付2018年2月12日と2018年2月19日場所で開かれます(つまり、旧正月4日の終わりに12月27日の日付)地域の人口バオで省。

旧正月2018年の盆栽のコンテストと展示:盆栽コンテストは、1800年12月2日に行なわれた8時00分に州立博物館で開かれます。盆栽の終了後、春の花の庭に展示される。

2018年春の春の庭園の開会式の後、2018年12月2日20時〜22時20分に「Ninh Thuan連帯、創造性、統合と開発」をテーマにしたアートショー1月27日の月の月)。

「2018年の春を祝う」、20h00 '15 / 02/2018から00h15'16までの時間をテーマにした、2018年の芸術と花火の新年/ 02/2018(月の30日の夜に)16/4スクエアで。

活動祝賀パーティー - マング玄マウ東京農工大学など2018年もの豊富なイベント:絵画の展示、写真の宣伝のテーマは「革新的な国、祝賀パーティーの栄光、マング玄マウ東京農工大学2018を祝います」ドラゴンマスター、宋王朝、オペラ、ダンス、音楽、集団舞踊、若いグループなどのパフォーマンス。ベトナム共産党についての本の紹介、ホーチミンの理念、倫理、スタイルの勉強とそれに続く2018年の春の新聞春の開催、 Ninh Thuan党のバスケットボールの動きの運動 - 2018年のHappy Spring Festival Lunar New Year、...

特に、観光地、遺跡、文化的な場所に組織された観光地、娯楽、エンターテイメントのニーズに応えるための風景は、Tet伝統的な民族。

観光情報センターは、観光業、新聞、ラジオ局を調整して、州内外の観光客に対するこの州のイメージ、人、観光の可能性に関する情報と宣伝を促進します。観光客を誘致して2018年の旧正月を訪れる。国内外の観光客のための文化的、エンターテイメント、エンターテインメント、エンターテイメント活動を組織するための宿泊施設と連携して、この地域の文化芸術単位を調整する。

祝い党の多くの活動 - ハッピースプリング月間は2018年に豊かで、人々のための好都合な条件を作成するために全省の規模で多様化し、多くの国内外の観光客を魅了しますNinh Thuan早春の目的地です。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Организация вечеринки - Празднование весны 2018 года
8 января Департамент культуры, спорта и туризма опубликовал план организации празднования вечеринки - отпраздновать весну 2018 года со многими интересными мероприятиями, чтобы произвести хорошее впечатление на момент доставки. излишек в людях и посетителей приветствует весну 2018 года.
 
 Чтобы создать веселую атмосферу, отпразднуйте Лунный Новый год в 2018 году, приветствуйте и поощряйте всю партию, народ и всю армию продвигать патриотические движения, активно изучать и осуществлять труд. продолжают выполнять Постановление 13-го съезда провинциальных партий к 88-й годовщине со дня основания Коммунистической партии Вьетнама (03/02/1930 - 03 / 02/2018) и 50-летие наступления и наступления 1968 года.
 
Выделение мероприятий Празднование вечеринки - Весенний весенний месяц 2018 года: Весенний цветочный сад, конкурс и показ декоративных растений, художественных представлений и фейерверков Новый год 2012.
 
Весенний сад 2012 Весенний мауан с темой «Ninh Thuan Unite, Creative, Integration and Development» - это общая картина нынешнего Ниньцзяна и будущего, является основным моментом для привлечения людей и посетителей. посетить Весенний цветник откроется в 18:30, 12/02/2018 и будет проходить до конца 19 февраля 1818 года (с 27-го дня лунного календаря до конца 4-го лунного месяца) в районе Бао. Музей провинциальный.
 
Конкурс и показ деревьев бонсай в Лунном Новом году 2018: Конкурс бонсай будет открыт в 8:00 '12/02/2018 в Провинциальном музейном комплексе. После окончания сцены бонсай выставлены в саду весеннего цветка.
 
 
 
Художественное шоу после церемонии открытия Весеннего сада весны в 2018 году с темой «Солидарность, творчество, интеграция и развитие Нинь Туан» в 20:00 - 22:20 20/02/2018 ( 27 января лунный месяц).
 
Исполнительские искусства и фейерверки Новый год 2018 года с темой: «Празднуйте вечеринку - празднуйте весну месяца 2018 года», время с 20:00 до 15:00 / 02/2018 до 00h15 '16 / 02/2018 (В ночь на 30-й лунный месяц) на площади 16/4.
 
Празднование партии - Весенняя весна 2018 года также обильные события, такие как выставка картин, пропагандистские фотографии с темой «Празднование страны обновления, прославление партии, слава весны 2012 года», , выступления мастера дракона, династии Сун, оперы, танца, музыки, коллективного танца, молодых групп и т. д.; Организовал Весеннюю газетную весну 2018 года, рассказал о введении книг о Коммунистической партии Вьетнама, изучении и соблюдении идеалов, этики и стиля Хо Ши Мина; Организация движения баскетбольного движения партии Ninh Thuan - фестиваль весны весны Лунный Новый год в 2018 году, ...
 
В частности, для туристических объектов, реликвий, ландшафтов, организованных в культурные места для удовлетворения потребностей осмотра достопримечательностей, развлечений и развлечений, обслуживающих людей, посетителей посетить по случаю Тет традиционный народ.
 
Информационный центр по туризму координирует туристические предприятия, газеты и радиостанции, чтобы продвигать информацию и гласность об имидже, людях и туристическом потенциале провинции для посетителей внутри и за пределами провинции. привлечь туристов, чтобы посетить Лунный Новый год в 2018 году; Координация культурных и художественных подразделений в провинции в сотрудничестве с учреждениями размещения для организации культурных и развлекательных мероприятий, развлечений и развлечений для отечественных и иностранных туристов.
 
Со многими мероприятиями Праздничной вечеринки - Весенним Весенним Месяцем в 2018 году, богатым и разнообразным по масштабам всей провинции, чтобы создать благоприятные условия для отдыха людей и привлечения многих местных и иностранных туристов, выберите Ninh Thuan является местом назначения в начале весны.