Ai cũng biết rằng, tỏi là gia vị không thể thiếu trong nghệ thuật chế biến ẩm thực, làm hương vị cho các món ăn hằng ngày của gia đình thêm thơm ngon mà còn có những tác dụng nhất định tốt cho sức khỏe, làm dược liệu để phòng và chữa những bệnh hiểm nghèo. Chính vì vậy người Ai Cập cổ đại rất tôn thờ sản vật đặc biệt này. Tuy nhiên không phải vùng đất nào cũng có thể trồng được loại tỏi ngon. Miền đất Phan Rang - Ninh Thuận với  khí hậu khắc nghiệt nhưng lại khá phù hợp để trồng trọt, phát triển loại nông sản khá hữu dụng này trong cuộc sống. Đây là đặc sản được nhắc tới khá nhiều trong các hành trình khám phá du lịch Ninh Chữ, khiến du khách không khỏi thích thú qua nhiều câu chuyện kể hấp dẫn về loại nông sản này.

Tỏi Phan Rang không to, vỏ rất trắng, lõi nhỏ và nhiều tép, có vị cay và thơm nồng, đã trở thành thương hiệu đặc sản nổi tiếng cả nước. Người nông dân thu hoạch sau đó phơi khô, không sử dụng chất bảo quản, nên rất an toàn khi sử dụng. Một trong những điều thú vị là trong bạt ngàn ruộng tỏi thường, họ thường thu hoạch được loại tỏi một củ rất quý. Có tên gọi khác là tỏi cô đơn hoặc tỏi mồ côi bởi chỉ có một tép duy nhất, được dùng để ngâm rượu làm thuốc trị được nhiều bệnh như đau lưng, nhức mỏi, đổ mồ hôi chân tay, giảm mỡ máu, sốt, viêm xoang…
Du khách có thể dùng 250g tỏi bóc vỏ ngâm với 500ml rượu trắng, bịt kín miệng bình, để chỗ thoáng mát, sau 7 ngày là có thể dùng được, mỗi ngày uống 1-2 lần, mỗi lần 25-30ml. Ngoài ra có thể ngâm tỏi với dấm hoặc ngâm đường. Trong môi trường axit, tác dụng của tỏi tăng gấp 4 lần nên dùng tỏi ngâm dấm là rất tốt. Cách chế biến rất đơn giản , du khách lấy 50g tỏi tươi bóc vỏ rồi ngâm với 100ml giấm gạo, sau khoảng mười ngày là dùng được, nếu để đủ 30 ngày thì càng tốt. Được dùng để ăn kèm với phở bắc cũng rất ngon. Còn với tỏi ngâm đường thì lấy 50g tỏi ngâm nước trong vòng 7 ngày, mỗi ngày thay nước một lần, sau đó bóc vỏ rồi ngâm với muối một lúc cho chảy hết nước. Hòa 800g đường trắng trong một cái hũ nhỏ với lượng nước chín vừa đủ, đổ tỏi vào ngâm trong vòng 1 tháng là có thể ăn được.. Tỏi ngâm đường thường có vị mặn ngọt, mùi thơm rất thú vị. Là dạng dễ dùng nhất, có thể ăn sống hoặc dầm vào nước chấm. Ăn sống tỏi rất có lợi vì các vi khuẩn trong các khoang miệng sẽ bị tiêu diệt. Thường xuyên ăn tỏi còn giúp khả năng hồi phục sức khỏe và chống sự già nua. Vì vậy khi du khách có dịp đến thăm Ninh Thuận đừng quên mua đặc sản này về làm quà cho gia đình và người thân sẽ hết sức ý nghĩa./
Thanh Phương
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flavors of garlic Phan Rang
Everyone knows that garlic is an indispensable ingredient in the art of making food, which tastes more of the daily food of the family, but also has certain health effects. to prevent and treat serious diseases. This is why the ancient Egyptians worshiped this particular thing. However, not all lands can grow good garlic. The land of Phan Rang - Ninh Thuan with harsh climate but quite suitable for cultivation, development of this useful agricultural product in life. This is a specialty that is mentioned quite a lot in the journey to explore Ninh Chu, so visitors do not get excited over many interesting stories about this kind of agricultural products.
 
Phan Rang garlic is not big, the shell is very white, small core and many shrimps, spicy and aromatic, became the famous specialty brand in the country. Farmers harvest and then dry, do not use preservatives, so it is safe to use. One of the interesting things is that in the vast plots of garlic, they usually harvest the precious garlic. Another name is lemon garlic or orphan garlic, because only one single shrimp, used to soak alcohol as a cure for many diseases such as back pain, aches and pains, sweating hands, reduce blood fat, fever, Sinusitis…

 

Visitors can use 250g peeled garlic with 500ml of white wine, seal the mouth, in cool place, after 7 days can be used, 1-2 times a day, 25-30ml each. Also can soak garlic with vinegar or dip the sugar. In the acidic environment, the effect of garlic increased four times the use of pickled garlic is very good. The process is very simple, visitors take 50g fresh garlic peeled and soaked with 100ml of vinegar rice, after about ten days is used, if enough 30 days, the better. Used to accompany the northern noodle is also very good. With pickled garlic, take 50g of garlic soaked in water for 7 days, change water once a day, then peeled and then soaked in salt water for a while. Mix 800g white sugar in a small jug with enough water, enough to put the garlic into a dip for 1 month is eatable. Garlic soaked in sugar is often salty sweet, very pleasant aroma. It is the easiest to use, can be eaten raw or beaded into the sauce. Eating raw garlic is very beneficial because the bacteria in the oral cavity will be destroyed. Regularly eating garlic helps to restore health and prevent aging. So when visitors have the opportunity to visit Ninh Thuan do not forget to buy this special gift for family and relatives will be very meaningful.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ароматизаторы чеснока
Всем известно, что чеснок является незаменимым ингредиентом в искусстве приготовления пищи, которая больше всего потребляет ежедневную пищу семьи, но также имеет определенные последствия для здоровья. для профилактики и лечения серьезных заболеваний. Вот почему древние египтяне поклонялись этому конкретному предмету. Тем не менее, не все земли могут выращивать хороший чеснок. Земля с суровым климатом, но вполне подходит для выращивания, развития этого полезного сельскохозяйственного продукта в жизни. Это специальность, о которой упоминается довольно много в путешествии по изучению , поэтому посетители не волнуются по многим интересным историям об этом виде сельскохозяйственной продукции.
 
Пэн Ранг чеснок невелик, раковина очень белая, маленькое ядро ​​и многие креветки, пряные и ароматные, стали знаменитым брендом специальности страны. Фермеры собирают урожай, а затем высушивают, не используют консерванты, поэтому безопасны в использовании. Одна из интересных вещей заключается в том, что на обширных участках чеснока они обычно собирают драгоценный чеснок. Другое название - лимонный чеснок или сиротский чеснок, потому что только один креветчик, используемый для вымачивания алкоголя в качестве лекарственного средства для многих заболеваний, таких как боль в спине, боли и боли, потливость рук, уменьшение жира в крови, лихорадка, синусит ...

 

Посетители могут использовать 250 г очищенного чеснока с 500 мл белого вина, запечатать рот, в прохладном месте, через 7 дней можно использовать 1-2 раза в день по 25-30 мл каждый. Также можно впитать чеснок с уксусом или окунуть сахар. В кислой среде эффект чеснока увеличился в четыре раза, поскольку использование маринованного чеснока очень хорошее. Обработка очень проста, посетители берут 50 г свежего чеснока, очищенного и пропитанного 100 мл риса уксуса, примерно через десять дней, если достаточно 30 дней, тем лучше. Используется для сопровождения северной лапши тоже очень хорошо. С маринованным чесноком возьмите 50 г чеснока, пропитанного водой в течение 7 дней, смените воду один раз в день, затем очистите, а затем пропитайте в соленой воде на некоторое время. Смешайте 800 г белого сахара в небольшом кувшине с достаточным количеством воды, достаточно, чтобы положить чеснок в окунание на 1 месяц, можно съесть. Чеснок, пропитанный сахаром, часто является соленым сладким, очень приятным ароматом. Это самый простой в употреблении, его можно съесть сыром или вышитым бисером в соусе. Употребление сырого чеснока очень полезно, потому что бактерии в полости рта будут уничтожены. Регулярное употребление чеснока помогает восстановить здоровье и предотвратить старение. Поэтому, когда посетители имеют возможность посетить Ninh Thuan, не забудьте купить этот специальный подарок для семьи, а родственники будут очень значимыми.