Ai có dịp dừng chân đến xứ sở này dẫu chỉ một lần cũng không thể nào quên được món ăn độc đáo đó là “ Cơm gà Phan Rang - ăn bao nhiêu thì tính bấy nhiêu” mà bạn đi bất cứ nơi đâu cũng không hề có. Vì lẽ đó, nhiều du khách đến nơi đầy nắng và đầy gió đều muốn thưởng thức hương vị đặc biệt này. Xin chia sẻ với các bạn một số bí quyết nấu thật ngon món ăn này nhé.

Nguyên liệu gồm:
1 con gà mái vừa đẻ 1 lứa khoảng 1.7 – 2 kg.
Mỡ heo, gừng, tỏi, hành củ, ớt, chanh, rau răm, dưa leo…
Gạo thơm và dẻo.
Cách chế biến như sau:
Gà làm kỹ, rửa sạch rồi luộc chín, lấy nước luộc gà dùng để nấu cơm, vì vậy khi luộc gà không nên đổ quá nhiều nước nhằm giữ nguyên mùi vị, thơm ngọt, đậm đà của thịt gà.
Gạo ngon vo sạch rồi ngâm trong nước độ vài giờ cho hạt gạo nở mềm để khi nấu cơm sẽ không bị khô. Trước khi nấu cơm, gạo vớt ra để thật ráo và trộn vào đó một ít muối.
Để tăng thêm hương vị và màu sắc vàng ươm hấp dẫn cho cơm gà, nên dùng mỡ gà cùng một ít mỡ heo phi gừng, tỏi, hành củ băm nhuyễn cho vàng đều, rồi mới trút gạo vào đảo cho thật khô, khi gạo đảo xong, cho vào nồi cơm một ít nước gà luộc thật sôi, nước săm sắp mặt gạo là được, dùng đũa bếp khuấy nhẹ đều tay cho đến khi cơm cạn hết nước rồi xoay vần cho chín.
Cơm càng ngon và hấp dẫn hơn khi được nấu bằng than, bởi độ nóng không cao của than đủ để hạt cơm chín mềm và có thêm lớp cơm cháy giòn rụm dưới đáy nồi mà người sành ăn vô cùng ưa thích. Gà luộc xong ta thắng một ít mỡ gà phết nhẹ lên, da gà sẽ không bị khô và có một màu vàng tự nhiên, đẹp mắt.
Gà chặt từng miếng khổ vừa lớn. Món này ăn nóng kèm với một ít rau răm, dưa leo và nước mắm chua ngọt đã pha chế hay chấm cùng muối ớt. Loại nước chấm đặc biệt khác nên kể thêm là nước hèm, loại nước chấm độc đáo chỉ có ở Phan Rang. Cũng tỏi cũng gừng, nhưng ta thêm vào đó một ít hèm rượu và đường tạo nên vị chua ngọt khá đặc trưng. Hèm chan vào cơm để giảm bớt độ ngấy do nhiều dầu mỡ. Cơm gà Phan Rang phải ăn kèm rau răm mới “đúng bài”, có lẽ rau răm đặc biệt hợp với gà, nên càng ăn càng thấy ngon.
Điều đặc biệt làm tất cả du khách ngạc nhiên khi lần đầu tiên đến thưởng thức là cách bán cơm gà nơi đây. Người bán xới cơm ra từng đĩa riêng, kèm một đĩa thịt gà đã chặt ra từng miếng đều nhau với đủ các bộ phận cổ, cánh, đùi, ức… để khách chọn tùy theo sở thích, ăn bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu. Không ăn hết người bán vẫn tỏ ra vui vẻ, đồng thời người ăn cũng cảm thấy thoải mái, để rồi mỗi khi có dịp ghé đến Phan Rang lần nữa, người ta không thể quên món cơm gà để tận hưởng vị ngon và điều khác lạ nơi này.
Nguồn: Báo Ninh Thuận Online
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phan Rang chicken rice
Who had the opportunity to stop this country although only once and can not forget the unique cuisine that is "chicken rice Phan Rang - calculate how much to eat that much," but you go anywhere and do not have . For this reason, many visitors arrived sunny and windy all want to enjoy this special taste. Please share with you some tips to cook this delicious dish okay.
Raw materials include:
1 medium laying hens 1 litter about 1.7 - 2 kg.
Lard, ginger, garlic, onions, peppers, lemon, laksa leaves, cucumber ...
Rice fragrant and supple.
How processed as follows:
Chicken-prepared, washed and boiled, take the chicken broth to cook rice, boiled chicken so as not to pour too much water to keep the flavors, sweet, charming of chicken.
Delicious rice washed and soaked in water for a few hours of hatching a soft grain rice cooking will not be dry. Before cooking, take out and really drained rice and mix it with a little salt.
For extra flavor and appealing color yellow for chicken rice seedlings, use a little chicken fat and non-fat pork ginger, garlic, chopped onions to golden brown, then pour into the island for very dry rice, while rice island finished, the rice cooker into a little boiling water actually boiled chicken, rice water tubes that are about to face, gently stirring with chopsticks kitchen hand until rice is exhausted then spell rotation for nine countries.
Rice and more delicious when cooked attractive than coal, because the heat is not high enough coal to grain rice is cooked and elderberry add rum crispy layer at the bottom of the pot that is extremely gourmet favorite. Boiled chicken is finished we win a lightly basting chicken fat, chicken skin will not be dry and has a natural golden color, beautifully.
Chicken cut just large pieces of suffering. This dish came with a little hot laksa leaves, cucumber and sweet and sour sauce prepared with salt or pepper dots. Other special sauce should count more than the wort, unique sauces only in Phan Rang. Also garlic and ginger, but do it a little more in the way of making Wort and quite unique sweet and sour taste. Edge chan in rice to reduce the greasy that day. Phan Rang chicken rice served with laksa leaves to the new "all right", perhaps especially laksa leaves with chicken, food should be as good as that.
What do all the special guests surprised the first time is the way to enjoy chicken rice sold here. Seller rice tillers of each disc separately, together with a plate of chopped chicken pieces evenly with enough parts neck, arms, thighs, breasts ... to choice preference, how much to eat that much cash. Do not eat all the seller has to be joyful, and people feel comfortable eating well, and each time had the opportunity to visit the Phan Rang again, one can not forget to enjoy chicken rice and other tasty this strange place.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фанранг куриный рис
Кто имел возможность остановить эту страну хотя только один раз и не может забыть уникальную кухню, которая является "куриный рис Фанранг - подсчитать, сколько съесть, что много", но вы никуда и не имеют . По этой причине, многие гости прибыли солнечно и ветрено все хотим, чтобы насладиться этим особый вкус. Пожалуйста, поделитесь с вами некоторыми советами, чтобы приготовить это вкусное блюдо хорошо.
Сырье включает:
1 средний кур-несушек 1 помет около 1,7 - 2 кг.
Сало, имбирь, чеснок, лук, перец, лимон, Laksa листья, огурец ...
Райс ароматный и эластичной.
Как обрабатывается следующим образом:
Курица-подготовлен, промывают и варят, взять куриный бульон сварить рис, вареную курицу, чтобы не залить слишком много воды, чтобы держать ароматы, сладкий, обаятельный из курицы.
Вкусный рис промывают и замачивают в воде в течение нескольких часов штриховки мягкую зерна риса Готовить не будет сухой. Перед приготовлением, вынуть и действительно слить рис и смешать его с небольшим количеством соли.
Для дополнительного аромата и привлекательным желтого цвета для курицы проростков риса, использовать немного куриного жира и обезжиренного свинины имбирь, чеснок, мелко нарезанный лук до золотистого цвета, затем залить в остров для очень сухой рис, в то время как рис Остров закончена, рисоварка в маленькую кипения воды, фактически вареные куриные, рис водяные трубы, которые вот-вот лицо, слегка помешивая палочками кухне стороны пока рис не будет исчерпан, то заклинание вращение в течение девяти странах.
Райс и вкуснее, когда приготовленные привлекательным, чем уголь, потому что тепло не достаточно высок уголь зерна риса готовится и бузины добавить ром хрустящей слой на дне горшка, что является чрезвычайно изысканной любимым. Вареная курица закончена мы победим слегка колотя куриный жир, куриная кожа не будет сухой и имеет естественный золотистый цвет, красиво.
Курица сократить всего большие куски страдания. Это блюдо пришел с немного горячих листьев Laksa, огурцы и кисло-сладком соусе, подготовленного с солью или перцем точек. Другое специальный соус следует рассчитывать более чем сусла, уникальных соусов только в Фан Ранг. Также чеснок и имбирь, но сделать это немного больше на пути принятия сусла и довольно уникальный кисло-сладким вкусом. Край чан в рисе, чтобы уменьшить сальный в тот день. Фанранг куриный рис подается с Laksa листьев на новый "все в порядке", возможно, особенно лакша листья с курицей, пища должна быть так хорошо, как это.
Что все специальные гости удивлены в первый раз является способ насладиться куриный рис продается здесь. Продавец риса труженики каждого диска отдельно, вместе с тарелкой нарезанных кусочками курицы равномерно с достаточно частей шеи, руки, бедра, грудь ... с выбора предпочтений, сколько есть, что большое количество наличных денег. Не ешьте все продавец должен быть радостным, и люди чувствуют себя комфортно ест хорошо, и каждый раз имел возможность посетить Фанранг снова, нельзя не вспомнить, чтобы насладиться куриный рис и другие вкусные Это странное место.