Thoạt nghe cái tên có vẻ chân chất, quê mùa nhưng khi ai đã thưởng thức món ăn này rồi thì sẽ khó lòng mà quên được. Khác hẳn với tô bún bò, tô phở nóng hổi và nhiều chất dinh dưỡng… bún mắm nêm là một món ăn khá dung dị nhưng đầy sức hấp dẫn và lạ miệng với hầu hết nhiều người.
Ở món ăn này, điểm nhấn quan trọng chính là từ mắm nêm, người Phan Rang làm mắm nêm để ăn trong những lúc biển động dài ngày, trong những khi mưa gió mịt mù, không thể đi chợ được.
Cách làm mắm nêm tuy đơn giản nhưng không “ dễ ăn”, vì tỷ lệ giữa muối và cá rất quan trọng. Thường thì người ta sử dụng cá cơm than và muối hạt Cà Ná để làm mắm, bởi lẽ cá cơm than khi chín, nó sẽ dậy lên sắc màu đỏ của mắm và có một hương thơm đặc biệt, còn muối Cà Ná thì nghe nói là vị mặn của nó dường như đậm đà và ngon hơn.

Cách muối mắm được phổ biến nhất là: Cá cơm tươi mua về rửa sạch, phơi nắng cho ráo, trộn vào thau theo tỷ lệ 3 cá 1 muối, sau đó bỏ vào lọ thủy tinh đậy nắp kỹ để vào chỗ râm mát. Phải chia thật đều tay, nếu nhiều muối quá thì mắm mặn, không ngon, ít quá thì hư mắm. Thời gian ủ mắm chỉ ước chừng, mắm có thể chín sớm hoặc muộn tùy thuộc vào số lượng cá và thời tiết. Một thời gian sau, khi thấy cá chuyển sang màu đỏ và dậy mùi thơm lừng là có thể ăn được, khoảng chừng từ 20 đến 25 ngày. Vì vậy, để làm được lọ mắm ngon, phải đúc kết thật nhiều kinh nghiệm mới thành công được. Nếu làm chưa thạo, thì bạn nên mua mắm nêm ở chỗ quen biết và có nhiều uy tín lâu năm trong nghề.
Cách chế biến mắm nêm: Đây là khâu quan trọng vì nó quyết định phần lớn độ ngon của món ăn. Mắm mua về, ta trút ra để riêng trong tô, thơm được bằm nhỏ ướp với 3 muỗng đường khoảng 15 phút tạo thành một hỗn hợp hơi sền sệt; tỏi, ớt giã nhuyễn; vì nước thơm đã ngọt rồi nên bạn chỉ cần 1 muỗng bột ngọt và một ít nước đun sôi để nguội cùng với một ít nước cốt chanh, tất cả những thứ trên trộn đều.
Thịt ba chỉ: Rửa sạch với muối, rồi luộc chín, khi luộc bạn cho thêm một ít hạt nêm để thịt có vị ngon đặc trưng. Thịt chín bạn vớt ra, ngâm vào một tô nước đá để thịt có màu trắng đẹp. Sau đó xắt mỏng, xếp ra dĩa.
Rau sống tùy theo sở thích gồm có: é, húng thơm, tía tô, cọng rau muống chẻ, dưa leo, cà dĩa, khế, chuối chát…
Bún tươi được xếp phía dưới, bỏ rau sống và thịt luộc phía trên, chan một ít mắm nêm vào trộn đều… là bạn có thể thưởng thức được rồi.
Vị ngọt của thịt, vị thơm của rau sống, vị cay cay của ớt, vị nồng của tỏi,  vị chua của thơm và chanh… kết hợp với hương vị mắm nêm đặc trưng, tạo nên một món ăn rất cuốn hút với tất cả mọi người.
Nguồn: Báo Ninh Thuận Online
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noodle seasoning sauce - simple dish to his hometown
At first hear the name seems sincere, but when someone has rustic enjoy this dish and it will be hard to forget. Unlike beef noodle bowl, a hot bowl of pho and bun ... more nutritious food seasoning sauce is a simple solution but quite fascinating and strange to most people's mouth.
In this dish, the important point is from the seasoning sauce, seasoning sauce made ​​from Phan Rang to eat during the long days at sea, in the gloomy rain, can not go to market.
How do seasoning sauce is simple but not "easy to eat", because the ratio between salt and fish are important. Often people use salted anchovies coal and grain to Ca Na fish sauce, anchovy coal because when cooked, it will be up to the red color of the sauce and has a special aroma, Ca Na salt was then heard the salty taste of it seems more charming and delicious.
How salt is the most popular sauce: buy fresh anchovy in washed, sun exposure for dry, mix in the fish bowl at the rate of 3 1 salt, then put them in glass jars into the lids thoroughly to cool. It's all hands must be divided, if too much salt is salty fish, not tasty, less than the spoiled fish. The incubation period is only approximate sauce, fish sauce can be cooked earlier or later depending on the number of fish and the weather. Some time after, until they turn red and fragrant flavor is edible, about 20 to 25 days. So to make the delicious sauce jars, have drawn a lot of new experiences to be successful. If you do not fluently, then you should buy seasoning sauce that know and have many years of experience, reputation.
How to make seasoning sauce: This is an important step because it determines the most delicious dishes. Mam bought, we poured out of the bowl aside, marinated with aromatic minced 3 tablespoons sugar about 15 minutes to form a slightly viscous mixture; garlic, crushed chilies; because water was sweet and fragrant, you only need 1 tablespoon fresh powder and a little cooled boiled water with a little lemon juice, above all things mixed well.
Bacon: Rinse with salt, then boiled, when you add a little boiling granules to meat taste characteristics. Meat cooked you take out, soak it in a bowl of ice water to have nice white meat. Then, thinly sliced​​, put out a plate.
Preference vegetables include: é, fragrant basil, perilla, stalks chopped spinach, cucumber, tomato dishes, indenture, banana ...
Fresh Bun ranked bottom, left side salads and boiled over, chan a little seasoning sauce and mix well ... you can enjoy it.
The sweetness of the meat and flavor of fresh herbs, spicy hot peppers, the concentration of garlic, lemon sour and fragrant ... combined with the characteristic flavor seasoning sauce, creating a very attractive dish with all people.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лапша приправы соус - простое блюдо в свой родной город
Сначала услышать название кажется искренним, но когда у кого-то есть деревенский насладиться этим блюдом, и это будет трудно забыть. В отличие от говядины лапши миску, горячая миска фо и булочки ... более питательной пищи приправы соус является простым решением, но весьма захватывающим и странным рта большинства людей.
В этом блюде, важным моментом является от приправы соусом, приправы соус из Фан Ранг съесть в течение долгих дней в море, в мрачном дождя, не может выходить на рынок.
Как приправа соус прост, но не "легко съесть", потому что соотношение между солью и рыбой важны. Часто люди используют соленые анчоусы уголь и зерно Ca Na рыбный соус, анчоусов угля, потому что при кулинарной обработке, то это будет до красного цвета соуса и имеет особый аромат, Ca Na соль затем услышал соленый вкус кажется более очаровательной и очень вкусный.
Как соль является самым популярным соусом: купить свежие анчоусы в промытого, пребывания на солнце для сухой, смешайте в миске рыбу в размере 3 1 соль, затем положить их в стеклянных банках в век тщательно, чтобы охладиться. Это все руки должны быть разделены, если слишком много соли соленая рыба, не вкусно, менее испорченного рыбы. Инкубационный период приблизительно, соус, рыбный соус может быть приготовлен раньше или позже в зависимости от количества рыбы и погоды. Через некоторое время после, пока они не станут красный и ароматный вкус съедобно, около 20 до 25 дней. Таким образом, чтобы сделать вкусный соус банки, привлекли много новых впечатлений, чтобы быть успешным. Если этого не сделать плавно, то вы должны купить приправы соус, который знают и имеют многолетний опыт работы, репутация.
Как сделать приправы соус: Это важный шаг, поскольку он определяет самые вкусные блюда. Мам купил, мы вылили из миски в сторону, маринованные с ароматическим фарша 3 столовые ложки сахара около 15 минут, чтобы сформировать слегка вязкая смесь; чеснок, измельченные чили; потому что вода была сладкой и ароматный, вам нужно всего лишь 1 столовую ложку свежего порошка и немного охлажденной кипяченой воды с небольшим количеством лимонного сока, в первую очередь хорошо перемешивают.
Бэкон: Промыть соли, затем кипятят, когда вы добавляете немного гранул кипения к мясным вкусовые характеристики. Мясо приготовлено вы берете, положите его в миску с ледяной водой, чтобы иметь хороший белое мясо. Тогда, тонко нарезанный, положить тарелку.
Привилегированные овощи включают: é, ароматный базилик, перилловое, стебли нарезанного шпината, огурцов, томатов блюда, ученичество, банан ...
Свежий Бун ранг снизу, слева салаты стороны и вскипел, чан немного приправы соус и хорошо перемешать ... Вы можете наслаждаться этим.
Сладость мяса и аромат свежих трав, пряных горячих перцев, концентрации чеснок, лимон кислый и ароматный ... в сочетании с характерным ароматом приправы соусом, создавая очень привлекательный блюдо со всеми человек.