Nếu đình Mỹ Nghĩa có nét đặc biệt là sự tồn tại đồng thời vừa lăng vừa đình thì lễ hội cầu ngư sẽ không còn độc đáo nếu thiếu đi tiếng hò bả trạo. Đây là linh hồn của lễ hội, là nét riêng của đình Mỹ Nghĩa thuộc phường Mỹ Đông (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) và chính yếu tố này đã làm nên giá trị cho đình- giá trị di sản văn hóa phi vật thể.
Sự ra đời của đình Mỹ Nghĩa như là một dấu ấn văn hóa tâm linh của những người con xa quê đến lập nghiệp ở vùng đất mới. Các bậc tiền nhân thuở lập ấp đã kết hợp một từ ở vùng đất mới và một từ nơi quê gốc của họ. Vùng đất mới là làng Mỹ An với các ấp đều bắt đầu bằng “Mỹ”, còn quê gốc của họ là Quảng Ngãi mà xưa còn gọi là Quảng Nghĩa. Do vậy từ Mỹ Nghĩa ra đời vừa hợp tình hợp lý vừa là một sự ghi nhớ đặc biệt cho cả hai vùng đất mà với họ đều là quê hương.

Đình Mỹ Nghĩa được xây dựng từ lâu đời nhưng trước thách thức của thời gian, dấu tích xưa không còn và theo lời kể của các vị cao niên ngôi đình hiện tại đã được trùng tu gần như hoàn toàn vào năm 1972. Đình Mỹ Nghĩa không có nét đẹp về kiến trúc nghệ thuật, tuy nhiên nét đặc biệt của ngôi đình là cấu trúc vừa lăng vừa đình. Cụ thể ngôi đình này bao gồm nhà Tiền hiền, lăng Bà và lăng Ông. Mỗi cơ sở có một chức năng thờ tự riêng, được bài trí theo những phong cách khác nhau nhưng tất cả tương đối hài hòa với nhau trong tổng thể chung của một ngôi đình, tất cả đều thể hiện nét linh thiêng huyền diệu nhưng cũng đượm chất “đời”.
Nếu đình Mỹ Nghĩa có nét đặc biệt là sự tồn tại đồng thời vừa lăng vừa đình thì Lễ hội cầu ngư sẽ không còn độc đáo nếu thiếu đi tiếng hò bả trạo. Đây là linh hồn của lễ hội, là nét riêng của đình Mỹ Nghĩa và chính yếu tố này đã làm nên giá trị cho đình – giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Điều này được thể hiện qua lời khẳng định của một vị cao tuổi nằm trong Ban quản lý đình: “Cái của hồi môn mà cha ông chúng tôi để lại cho đình Mỹ Nghĩa chính là bộ siêu và bộ chèo bả trạo”.
Hát múa bả trạo là một nghi lễ chung trong Lễ hội cầu ngư của các vạn chài từ Quảng Nam đến Bình Thuận, tuy nhiên mỗi nơi lại tổ chức lễ hội bằng một sắc thái khác nhau. Đình làng Mỹ Nghĩa tổ chức Lễ hội cầu ngư vào ngày 16 tháng 4 Âm lịch (2- 3 năm tổ chức một lần) và diễn xướng chèo bả trạo với tựa đề bài hát là: “Bài chèo Nghinh Ông Nam Hải thủy thần”. Thời gian và tựa đề bài hát đã gợi lên một nội dung sâu sắc: đó là lòng thành kính, là lời ngợi ca của những người con ngư phủ đối với công đức che chở của Cá Ông – Nam Hải thủy thần, đó là lời mặc niệm dành cho những ngư phủ không may nằm lại nơi trùng khơi, đó là lời nguyện cầu cho một mùa màng bội thu, đó còn là lời khích lệ tinh thần đoàn kết của những ngư phủ trước sóng gió biển khơi.
Hát bả trạo là làm sống dậy bối cảnh của một chuyến thuyền từ lúc ra khơi đến khi cập bến. Do vậy để trình diễn một bài chèo bả trạo cần 19 thành viên gồm các vai: tổng mũi, tổng lái, tổng thương và các trạo quân (bạn chèo). Mỗi vai có những cách diễn xướng khác nhau nhưng tất cả đều đặt dưới tiếng sanh điều khiển của tổng mũi. Các nhân vật sử dụng một cách hài hòa các loại hình nghệ thuật dân gian: diễn tuồng, ngâm, nói lối, hò… để lột tả một cuộc sống đầy gian truân, vất vả, hiểm nguy nơi sóng nước. Họ đã mang đến cho người xem những xúc cảm khác nhau: vừa bồi hồi vừa trắc ẩn trong một không gian nghiêm trang của lễ nghi nhưng cũng rất đổi đời thường của nghề ngư phủ. Và tổng mũi, tổng thương, tổng lái hay các trạo quân không đơn thuần là các nhân vật trong một vở chèo mà họ như đang “sống” rất thật trong lòng người xem.
Trước đây một số đình làng ven biển Ninh Thuận vẫn duy trì hát múa bả trạo nhưng đến nay hầu như không còn trong khi đình Mỹ Nghĩa vẫn còn bảo tồn. Điều đó cho thấy đây là một di sản văn hóa cần được trân trọng và bảo tồn hợp lý. Và Lễ hội cầu ngư đình, lăng Mỹ Nghĩa là một địa chỉ du lịch tâm linh hứa hẹn không ít điều hấp dẫn, độc đáo cho những ai muốn nghiên cứu về vạn chài xưa.
Nguồn: Báo Ninh Thuận Online
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spread Their unique sound Ba Trao
If American families means there is a special definition exists simultaneously steering the festival has family fishermen will not go nicely without baits cheers a recruiter. This is the soul of the festival, the distinctions of American families Nghia ward America East (Ho Phan Rang-Thap Cham) and the main factors that made family-values ​​for the value of the intangible cultural heritage can .
The birth of American families as a means of cultural imprint of the human spirit away from home to settle in the new land. The youth predecessors combined incubation up a word in a new land and a place from their original homeland. New Land is My An village to village begins with "America", was the original home of the old Quang Ngai they are also called Quang Nghia. Hence the birth of the U.S. Meaning both rationally and as a special remembrance for both land that is home to them all.
My family means a long life is built, but the challenge of time, and no traces of the past as told by the elders present house was almost completely restored in 1972. U.S. Dinh Nghia no architectural beauty of art, however ethos of house is the family structure has recently mausoleum. Specifically, this house includes the existing facilities, and Tomb her village. Each facility has a separate function of worship, are decorated according to the different styles but all relative harmony with each other in general appearance of a house, all expressing the sacred but also magical flowing nature of "life".
If American families means there is a special definition exists simultaneously steering the festival has family fishermen will not go nicely without baits cheers a recruiter. This is the soul of the festival, the distinctions of American families and the factors That made ​​for family values ​​- the value of the intangible cultural heritage can. This is reflected in the affirmation of an older home located in the Management Board: "The dowry that our forefathers left for the U.S. That family is super and the paddle blades of the program".
Singing bought three of this rebellion in a common ritual festival of floating fishermen from Quang Nam to Binh Thuan, however every place to organize a festival in different shades. My family means the village for fishing festival held on April 16 of the lunar calendar (2-3 year institution once) and oratorio paddle blades a campaign song titles are: "Last rowing Nghinh Mr. Nam Hai shui god" . Time and the title song evokes a deep content: that is respectful, that praises the sons of fishermen to protect the merit of Mr. Fish - South Sea fishery spirit, which is the word silence for the unfortunate fishermen are back where the match off, which is the prayer for a bumper crop, it is also encouragement of solidarity fishermen at sea before the storm.
Singing baits this rebellion revive context of a boat trip from the dock off until. So to perform a rowing baits Trao need 19 members, including the shoulder: a total nose, driving total, total commercial and military trends (you paddle). Each role has different ways oratorio but all known living under the total control of the nose. The character uses a harmony of folk art forms: wall, soaking, speaking style, portraying them ... to a life of arduous, strenuous, dangerous water where waves. They gave viewers the different emotions: compassion has recalled recently in a demure space of ritual but also a change of job everyday fisherman. And the total tip, total trade, total drive or military movements, not merely characters in an opera as they are "live" is really in the hearts of viewers.
Previously some coastal villages in Ninh Thuan family remained singing and dancing baits Communicates But so far almost no family in the U.S. That is still preserved. This shows that this is a cultural heritage needs to be appreciated and preserved properly. Festival for families and fishermen, steering the U.S. That is an address spiritual tourism promises no less attractive and unique for those who want to study the ancient fishing villages.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Распространить свое уникальное звучание ТРАО
Если американские семьи означает, что есть специальное определение существует одновременно рулевое фестиваль имеет семейные рыбаки не пойдет хорошо без приманки ура рекрутера. Это душа фестиваля, различия американских семей Nghia отделение Америка Восточной (Хо Фанранг-Тап Чам) и основных факторов, которые сделали восстановления семейных ценностей для значения нематериального культурного наследия может .
Рождение американских семей как средство культурного отпечаток человеческого духа вдали от дома, чтобы обосноваться на новой земле. Молодежные предшественники сочетании инкубации до слова в новую землю и место из собственной стране. Новый Land является Мой деревни к деревне начинается с "Америка", был оригинальный дом старой Куанг Нгай их еще называют Куанг Nghia. Поэтому рождение США Значение как рационально и в качестве специального память как для земли, которая является домом для них всех.
Моя семья значит длительный срок построен, но вызов времени, и никакие следы прошлого, рассказанная старцев нынешнего дома был почти полностью восстановлен в 1972 году. Американскому Динь Nghia не архитектурные красоты искусства, однако этос дом не является структура семьи недавно мавзолей. В частности, этот дом включает в себя существующие мощности и Могила ее деревню. Каждый объект имеет отдельную функцию поклонения, оформлены в соответствии с различными стилями, но все относительной гармонии друг с другом в общей появление дома, все выражения священный, но и волшебный сыпучих характер "жизни".
Если американские семьи означает, что есть специальное определение существует одновременно рулевое фестиваль имеет семейные рыбаки не пойдет хорошо без приманки ура рекрутера. Это душа фестиваля, различия американских семей и факторы, которые сделали для семейных ценностей - ценность нематериального культурного наследия может. Это нашло свое отражение в утверждении старом доме, расположенном в Правлении: «приданого, что наши предки оставили для США Эта семья супер и весло лезвия программы".
Пение купил три из этого восстания в общей ритуальной фестиваля плавающих рыбаков от Куанг Нам в Бинь Туан, однако каждое место, чтобы организовать фестиваль в различные оттенки. Моя семья значит деревню для рыбалки фестиваля, состоявшемся 16 апреля по лунному календарю (2-3 года учреждение один раз) и оратории лопастей весло названия кампании песни являются: ​​"Последний гребля Nghinh г-н Nam Hai-шуй бог" . Время и название песни вызывает глубокое содержание: это уважительно, что хвалит сыновья рыбаков, чтобы защитить достоинство г-Fish - Южная Морское рыболовство дух, который есть Слово молчание для несчастных рыбаков вернулись где матч с, что является молитва за богатый урожай, но и поощрение солидарности рыбаков в море перед бурей.
Пение приманки это восстание возродить контекст лодке от причала, пока,. Таким образом, чтобы выполнить весельной приманки ТРАО нужно 19 членов, в том числе за плечо: в общей нос, вождение итого, итого коммерческие и военные тенденции (вы насадкой). Каждая роль имеет различные способы ораторию, но всех известных живых под полным контролем носа. Характер использует гармонию народных художественных форм: стенки, впитывая, выступая стиль, изображая их ... к жизни трудной, напряженной, опасной воды, где волны. Они дали зрителям различные эмоции: сострадание недавно напомнил в скромной пространстве ритуала, но и изменение рабочих мест повседневной рыбака. А общая наконечник, общий объем торговли, общий диск или военные движения, не просто символы в опере, как они "живут" на самом деле в сердцах зрителей.
Ранее некоторые прибрежные деревни в Нинь Туан семьи остались песнями и танцами приманки общается однако до сих пор почти ни одна семья в США, который никогда до сих пор сохранились. Это показывает, что это культурное наследие должно быть оценено и сохраняется должным образом. Фестиваль для семей и рыбаков, рулевое управление США, которое является адрес духовного туризма обещает не менее привлекательные и уникальные для тех, кто хочет изучать древние рыбацкие деревни.