Bánh căn là món cực kỳ đơn giản và dễ làm, không cần những nguyên liệu cầu kỳ, khó tìm kiếm, không cần phải qua nhiều công đoạn chế biến, chỉ cần một chút khéo tay là bạn có thể cho ra lò những chiếc bánh ngon đầy sức cám dỗ như những cô gái miền xứ nắng Phan Rang. Nhiều người cho rằng, phải ăn bánh căn ở Phan Rang thì mới cảm nhận được hết cái ngon, cái độc đáo và thú vị của nó.
Muốn có bánh căn ngon, người ta thường dùng loại gạo hạt tròn, loại gạo địa phương mà phải là gạo cũ càng tốt. Ngâm bột chừng vài giờ rồi đem đi xay. Khi xay bột, cần trộn thêm một ít cơm nguội phơi khô. Đó là bí quyết để cho bánh được giòn. Khi pha bột, chú ý không được loãng quá, cũng không được đặc quá. Vì bột loãng sẽ cho ra những cái bánh nhão nhoẹt, còn đặc quá thì bánh sẽ bị khê trước khi chín.

Điểm độc đáo là bánh căn được đổ bằng những khuôn đất, được chế tạo từ bàn tay tài hoa của những người thợ gốm Chăm Bàu Trúc. Mà có lẽ cũng chỉ ở Bàu Trúc, mới sản xuất ra những lò bánh căn mà thôi. Lò đất đổ bánh căn thường có từ 10 đến 12 khuôn và có nắp đậy. Khi lửa than đã hồng và các khuôn bánh nóng lên, đổ bột khoảng 2/3 khuôn và cho vào đó thịt, tôm, mực hoặc trứng tùy theo sở thích từng người. Bánh chín tới là bột đã trong, trên mặt bánh lấm tấm nhiều lỗ nhỏ, xung quanh viền bánh cong lên, bỏ ở trên mặt bánh một ít hành lá thái mịn rồi cạy bằng một cái nẹp mỏng, cuối cùng đặt trên một cái vĩ bằng tre để bánh giòn hơn. Người đổ bánh có kinh nghiệm là làm sao cái bánh khi cạy ra khỏi khuôn phải vừa giòn, vừa xốp lại vừa dẻo. Vỏ bánh khi cạy khỏi khuôn phải có màu vàng ươm không bị cháy khét. Có như thế thì cái bánh căn mới đạt yêu cầu.
Riêng nước chấm của loại bánh này ở Phan Rang cũng khá đặc biệt. Người sành ăn thì sẽ pha trộn vào tô của mình cả bốn loại nước chấm gồm: nước mắm chua ngọt, mắm đậu phộng, mắm nêm và nước cá kho với dưa hồng. Nghe qua thấy bốn loại này chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng kỳ lạ thay khi kết hợp lại, nó mang một hương vị tuyệt vời mà dường như chỉ dành riêng cho bánh căn Phan Rang mà thôi.
Ăn bánh căn Phan Rang để cảm nhận được cái giòn tan của vỏ bánh, mềm mịn của lớp bột bên trong, cái béo ngọt của tôm, mực, thịt, trứng cùng mùi thơm, cay nhẹ của nước chấm hòa lẫn vị chua của xoài xanh băm nhỏ, một ít hành lá trộn chung tóp mỡ, rồi vừa nhâm nhi vừa húp nước. Đậm đà làm sao! Nó vừa mang hương vị của biển, chút béo ngậy của đậu phộng, chút mặn mà của nước cá kho hòa lẫn với vài miếng dưa hồng ngọt lịm… tất cả các vị ngon như quyện với nhau thật hoàn hảo, tuyệt đến nỗi khó… cầm lòng.
Bạn cứ thử ghé về Phan Rang một chuyến, để ăn món bánh căn mà không một nơi nào có thể bắt chước được. Khi đó bạn sẽ thấy rằng, chỉ với một món ăn bình thường dung dị thôi, đủ nói lên tính cách của người Phan Rang, ngọt ngào và quyến rũ. Và chắc rằng, ai đã thưởng thức dù chỉ một lần cũng sẽ không bao giờ quên.
Nguồn: Báo Ninh Thuận Online
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phan Rang base cake: Food bold home
Cake base is extremely simple dish and easy to make, not need fancy ingredients, hard to find, no need to go through many stages of processing, just a little bit handy, you can give the cake from the oven full of tasty temptations as the land of sunshine girl Phan Rang domain. Many people believe that eating the cake base at Phan Rang out the new feel good, what's unique and it's interesting.
Want delicious cake base, it's common to use round grain rice, local rice is rice that old as well. Soak for a few hours and bring flour grind. When flour, mixed with a little rice need dry cold. That is the secret to the cake is crispy. When the powder phase, attention is not diluted too, do not be too specific. Because flour will dilute the soaking wet cake, the cake will also be special too complicated before nine.
The uniqueness is the wheel base is poured in the mold land, is made from the talented hands of Cham Bau Truc pottery workers. Which is probably just as well in Bau Truc, new bakery producing units only. Landfalls wheel base is usually from 10 to 12 molds and lids. When the coals were hot pink and mold on bread, flour poured about 2/3 of the mold and into which meat, shrimp, squid or eggs, depending on individual preferences. Cake flour has cooked in, on many small holes dotted cake, cake around curved edges, put in on a little green onion cakes were transplanted smooth move with a thin splint, finally put on a great bamboo for more crackers. The dump cake is how experienced cake when picking out of the mold must be both brittle, porous medium to medium plasticity. Crust when picking out nursery yellow mold have not been scorched. If so, the new base cake satisfactory.
's Own sauce cake at Phan Rang is also quite special. Connoisseurs will blend into his bowl all four sauces including: sweet and sour sauce, peanut sauce, seasoning sauce and braised fish with pickled red water. Play through four types that this has nothing to each other, but strangely when combined, it gives a great flavor that seems reserved for Phan Rang base wheels only.
Phan Rang base cake to feel the crisp of the crust, the soft inner layer of dough, the sweet fat of shrimp, squid, meat, eggs and fragrant, slightly spicy sauce of sour mix of mango chopped green, a little green onion mixed greaves, then just sip sipping water. How charming! It has flavors of the sea, the greasy little peanut, little salty fish stock of water mixed with a few pieces of pink sweet melons ... all taste like blended together perfectly, great that it's difficult ... holding hearts.
You just try to Phan Rang had a trip to eat cake base that somewhere can not imitate. Then you will see that, just a normal dish simplicity alone, enough said on the character of Phan Rang, sweet and charming. And sure, everyone was able to enjoy even once will never forget.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фанранг база торт: Еда смелый домой
Торт основание крайне простое блюдо и легко сделать, не нужны сложные ингредиенты, трудно найти, не нужно пройти через множество этапов обработки, только немного удобно, вы не можете дать торт из духовки полный вкусных соблазнов, как земле солнце девушка Фанранг домена. Многие люди считают, что употребление в пищу базы торт в Фан Ранг из новый чувствовать себя хорошо, то, что уникальный и это интересно.
Хотите вкусный торт базу, это общие для использования круглый зерна риса, местный рис является рис, что старые, а также. Замочите в течение нескольких часов и принести муку молоть. Когда мука, смешанная с небольшим риса нужно сухой холод. Вот в чем секрет, чтобы торт хрустящая. Когда фаза порошок, внимание не разбавляют тоже не быть слишком определенным. Поскольку мука будет разбавлять мокрые торт, торт будет также специальная слишком сложно до девяти.
Уникальность является Колесная база заливается в формы земли, производится из талантливых руках Cham Bau Truc керамики работников. Что, вероятно, так же хорошо в Bau Truc, новая пекарня по производству лишь единицы. Обвалов Колесная база, как правило, от 10 до 12 форм и крышек. Когда угли были ярко-розовый и плесень на хлебе, мука налил около 2/3 из формы и, в который мясо, креветки, кальмары или яйца, в зависимости от индивидуальных предпочтений. Торт мука, приготовленная в, на множество небольших отверстий пунктирная торт, торт вокруг изогнутыми краями, положить на небольшой зеленый лук пирожные были пересажены плавный ход с тонким шины, наконец, положить на большой бамбук для более крекеров. Свалка торт, как опытный торт, выбирая из формы должны быть и ломкими, пористая среда и среднесрочной пластичности. Корка, выбирая детский желтый плесень не были выжженной. Если да, то новый базовый торт удовлетворительным.
'Ы собственный соус торт в Фан Ранг также довольно особенным. Знатоки будут сливаться в миску все четыре соусы включая: кисло-сладком соусе, арахисовым соусом, приправы соусом и тушеной рыбы с маринованным красным воды. Играть через четыре типа, что это не имеет никакого отношения друг к другу, но странно в сочетании, это дает отличный аромат, который кажется защищены только для Фанранг базовых колес.
Фанранг база торт чувствовать хрустящий картофель коры, мягкий внутренний слой теста, сладкие жира из креветок, кальмаров, мясо, яйца и ароматным, слегка пряным соусом кислая смесь манго нарезанный зеленый, немного зеленого лука смешанные шкварки, затем просто потягивать потягивая воду. Как мило! Он имеет вкус моря, жирной маленькой арахис, немного соленый рыбных запасов воды, смешанной с несколько кусочков розового сладкого дыни ... все на вкус как смешанные вместе прекрасно, замечательно, что это трудно ... проведение сердца.
Вы просто попробуйте Фан Ранг была поездка, чтобы поесть торт базу, что где-то не может подражать. Тогда вы увидите, что, просто нормальный блюдо простоту один, достаточно сказал о характере Фан Ранг, сладкий и очаровательный. И, конечно, все были в состоянии наслаждаться ни разу никогда не забуду.