Núi Chà Bang cao hơn 430m, nằm cách thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 15km về hướng tây nam, thuộc địa phận xã Phước Nam, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Và cũng ít ai biết rằng hàng năm người Chăm hành hương lên núi Chà Bang để làm lễ cúng Po Nai.

Theo truyền thuyết Po Nai là công chúa út của vua Porome, có sắc đẹp chim sa, cá lặn, do muốn tạo sự gần gũi với các tộc láng giềng nên vua Porome quyết định gã Po Nai cho chàng trai Raglay Po Kei Maw tài giỏi. Không chịu kết hôn, công chúa Po Nai bỏ lên núi tu hành, do quá yêu Po Nai nên Po Kei Maw quyết tâm đi tìm, qua bao tháng tìm kiếm không thành nên Po Kei Maw tức giận lấy nỏ thần bắn lên ngọn núi nơi công chúa trú ẩn, khiến ngọn núi nứt làm đôi, người Chăm gọi là núi “Cek Cambang”, có nghĩa là núi hình dáng như cây nạng. Còn người Việt đọc chệch từ chăm ra thành “Chà Bang”.


Po Nai được người Chăm thờ phụng trên núi Chà Bang với biểu tượng Linga – Yoni bằng đá đen. Và cứ vào tháng 4 đến tháng 6 hàng năm, tại đây đều diễn ra lễ hội Po Na của người dân địa phương cầu xin mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Tham dự lễ hội, du khách sẽ thưởng thức tất cả các nghi thức lễ hội đặc trưng: lễ làm phép tẩy uế thân thể, nghi thức thỉnh nước thánh, lễ tắm tượng và mặc lễ phục cho tượng Po Nai; các điệu múa dân giang, các nhạc cụ truyền thống: Gineng, kèn Saranai,… Múa hầu Po Nai là một phần rất quan trọng của lễ hội.


Núi Chà Bang, bên cạnh tham gia lễ hội Po Nai, bạn còn có thể ngắm nhìn cảnh đẹp hoang sơ kỳ vĩ rất linh thiên của vùng đất này.
Minh Trân
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cha Bang Mountain and Po Nai Festival

Cha Bang Mountain is higher than 430m, about 15km southwest from Phan Rang - Thap Cham City, in Phuoc Nam Commune, Ninh Phuoc District, Ninh Thuan Province.

Also, few people know that Cham ethnic people pilgrimage to Cha Bang Mountain to worship for Po Nai Festival every year.

According to legend, Po Nai was the youngest princess of King Po Rome, who was extremely beautiful; as the King wanted to create close proximity to the neighbors, he decided to marry his princess Po Nai to a talented Raglay ethic people named Po Kei Maw. Princess Po Nai did not want to marry, she lead to a religious life in the mountain; Po Kei Maw really loved Po Nai so he determined to find her; through months of failed search, Po Kei Maw was angry and he took the god arbalest and shot the mountain where the princess was living that made the mountain cracked in half, so the Cham ethnic people called it “Cek Cambang” that means a mountain with the shape of a crutch. For the Vietnamese people, they read the word into "Cha Bang".

Po Nai is worshiped on Mount Cha Bang with the black stone symbol of Linga - Yoni. And from April to June every year, there is a Po Na festival of local people asking for timely rains, favourable weather, and lush harverst.

Attending the festival, visitors will enjoy all the featured ceremonial festivals: the ceremony of disinfecting the body, the ceremony of calling upon holy water, the ceremony of bathing statues and dresses for the statue of Po Nai; traditional folk dances and musical instrument: Gineng, Saranai, etc. The dance to serve Po Nai is a very important part of the festival.

Cha Bang Mountain, besides participating in the Po Nai Festival, you can also admire beautiful wilderness of this land.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ГОРА «ЧА БАНГ» И ФЕСТИВАЛЬ «ПО НАЙ»

Гора «Ча Банг» выше 430 м, расположенный примерно в 15 км к юго-западу от города Фан Ранг - Тхап Чам, в коммуне ФуокНам, районе НиньФуок, провинции НиньТхуан.

Кроме того, мало кто знает, что люди Чама каждый год поклоняются Горе «Ча Банг»и готовят фестиваль«По Най».

Согласно легенде, По Най- принцесса короля Пороме, она очень прекрасная, красивая, из-за желания создать близкую к соседям короля Порома решил, что По Най замужем на хорошем Раглай По Кей Моу , Чтобы не жениться, принцесса По Най поднялась на горный монах, По Кей Моу тоже любят По Най , так что Моу решил найти, через месяцы поиска не удалось. По Кей Моу сердито выстрелил в гору, где принцесса жила. Из-за этого эта гора раскололась наполовину. Чамский народ назвали «гора Кек Камбанг», означающая форма костыля. А люди «вьет» прочитал словом в «Ча Банг».

По Най поклоняется на горе Ча Банг с черным камнем Линга-Йони. А с апреля по июнь каждый год на фестивале местные жители просят дождь, ветер и хороший урожай.

Посещая фестиваль, посетители будут наслаждаться всеми церемониальными фестивалями: церемонией дезинфекции тела, священного водного ритуала, церемонией купания статуи и статуей По Най; традиционные народные танцы: Гиненг, Саранай (Gineng, Saranai) и др. По Най  - очень важная часть фестиваля.

Стоя на горе Ча Банг , во время Фестиваля По Най, вы также можете полюбоваться красивой дикой природой этой земли.