Bác Ái là một huyện vùng cao của tỉnh Ninh Thuận, đa số người dân tộc Raglai sinh sống, với 9 đơn vị hành chính xã, 57 thôn, kinh tế phát triển chủ yếu là tự cung, tự cấp, tỉ lệ hộ đói nghèo 40,52% cao nhất tỉnh, 9 xã nhận trợ cấp từ chính phủ, về dân trí còn thấp. Trong kháng chiến, đồng bào đã một lòng một dạ theo Đảng làm cách mạng, với bề dày truyền thống văn hóa văn hóa dân tộc và cách mạng. Vùng Bác Ái nổi tiếng với những huyền thoại của thời đại Hồ Chí Minh và di sản văn hóa dân tộc. Nơi đây, mỗi tên làng, tên núi, tên sông, ngọn cỏ, cành cây cũng ghi dấu tích một thời oai hùng của đồng bào dân tộc Raglai, đó là trận đánh đồn Tà lú – Maty (30/8/1960) đã quét sạch bóng quân thù, Bác Aí đã trở thành căn cứ địa bất khả xâm phạm và là huyện đầu tiên ở miền Nam được giải phóng.

Núi Tà Năng nơi đây có rất nhiều hang động và là nơi đóng quân của các cơ quan Tỉnh Uỷ Ninh Thuận, mà trong số đó nổi tiếng có hang 403, đèo Ya Túc, thắng cảnh núi Bà Thầy, sông Trương… Nếu có điều kiện kinh tế phát triển, quy hoạch các tuyến du lịch từ các tháp Chăm, đèo Ngoạn Mục, núi Tà Năng thì thật là thú vị.

Khi nhắc đến truyền thống đấu tranh cách mạng của Raglai, chúng ta không thể nào không nhắc đến những chiến công hiển hách của anh hùng Pinăng Tắc, chiến công của ông là niềm tự hào của đồng bào Raglai, đó là chiến công phá trại tập trung Bà Râu giải thoát 3.000 dân và khu tập trung Đồng Mé được 1.500 người dân Bác Ái về núi lập chiến khu chống giặc. Cuối năm 1959 đầu năm 1960, Mỹ Diệm đem máy chém đi khắp miền Nam để đàn áp phong trào cách mạng của ta, bọn giặc ở Phan Rang đã huy động gần một tiểu đoàn càn quét vào chiến khu Bác Ái để hòng tập trung đồng bào trở lại ấp chiến lược và tiêu diệt lực lượng cách mạng của ta tại chiến khu. Nắm rõ âm mưu của địch, anh hùng Pinăng Tắc đã dẫn đường cho đồng bào vượt rừng Chà Panh, Tà Lọt, Sa vin (Phước Hòa) lên Hành N’ Rạc, Ya É (Phước Bình) để bảo toàn lực lượng và lập căn cứ tiếp tế cho phong trào cách mạng của huyện nhà. Tại đèo Gia Túc, anh hùng Pi năng Tắc đã chỉ huy một trung đội du kích xây dựng trận địa phục kích địch bằng bẫy đá, cung tên. Do đèo dốc hiểm trở, chỉ có một con đường độc đạo, bên dưới là khu vực sâu con sông Trương bao quanh, với lợi thế ông đã cùng trung đội du kích tiêu diệt hơn 160 tên địch, làm cho tiểu đoàn địch tan rã, bọn chúng khiếp sợ không dám càn quét vào chiến khu Bác Ái nữa.

Trận đánh của anh hùng Pinăng Tắc đã đi vào lịch sử chiến tranh của dân tộc Việt Nam bởi tính độc đáo của nó, tức là dùng vũ khí thô sơ của núi rừng để tiêu diệt giặc. Bẫy đá được ông dựng lưng đèo Ya Túc (Phước Bình) với cách bố trí lợi dụng triền dốc đứng, ông cho dựng 12 bẫy đá đón lõng địch kéo dài hơn 100m trên đèo. Cách dựng bẫy cũng thật độc đáo, ông dùng cây rừng làm trụ, trên đầu trụ ông cột dây rừng, mỗi bẫy có khoảng 3 - 4 trụ đó là các cây gỗ hoặc tre dài 2 - 4 m. Trên đó ông chất đầy đá hộc, mỗi bẫy đá như thế ông phân công 3 – 4 du kích cầm sẵn dao, rựa lọt vào ổ phục kích, được lệnh của ông tất cả các dây néo giữ bẫy đồng loạt chặt đứt, đá hộc to nhỏ từ độ cao 30m đồng loạt đổ xuống làm chết hơn 100 tên địch, số còn lại tháo chạy tán loạn sập hầm chông, bị du kích dùng ná tiêu diệt, cả tiểu đoàn địch tan rã.

Cùng với trận đánh lịch sử đó và chiến công xây dựng lực lượng du kích, ông được chính phủ Lâm thời cộng hòa miền nam Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hiện nay tại địa điểm dựng bẫy đá Anh hùng Pinăng Tắc trên đèo Gia Túc (Phước Bình) đã được ghi bia chiến thắng và được quy hoạch, di tích bảo vệ nằm trong rừng nguyên sinh của khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia.
Di tích bẫy đá Pinăng Tắc đã được công nhận là di tích lịch sử cách mạng quốc gia. Bẫy đá đã trở thành niềm tự hào và niềm kiêu hãnh của đồng bào Raglai Bác Ái nói riêng và của tỉnh Ninh Thuận nói chung.
Thanh Phương
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОСНОВЫ PI PRIDE полета людей, Raglai благотворительность - Нинь Туан

Благотворительность горный район Ниньтхуан, большинство людей, живущих Raglai, с 9 коммунальных административных единиц, 57 сельских и экономическое развитие, в основном, прожиточный минимум, уровень бедности 40.52% самая высокая провинция, 9 коммуны получают льготы от правительства, осознание является низким. Во время войны, люди были одного сердца под революционной партии, с долгой историей культурного и этнической культуры и революции. Благотворительность область славится легендарной эпохи Хо Ши Мина и культурного наследия народа. Здесь каждое имя деревни, название горы, названия рек, трава, ветки также забил величественные руины этнической Raglai, что боевая станция Талу - Maty (08/30/1960) имеет уничтожить вражеские шары, благотворительность стала база неприкосновенна и первый район на юге был освобожден.

Области Та, где есть много пещер и рельеф агентства Комитета Ниньтхуан, который является известным из которых имеют отверстия 403, Я. Дополнительный пропуск, горные пейзажи Она мастер Чжан река ... Если есть экономическое развитие, планирование туристических маршрутов башен Чам, впечатляющие ущелья, Ta энергия, было бы интересно.

Когда дело доходит до революционных традиций Raglai, мы не можем не упомянуть подвиг героического Пинанг Tac, его победа гордостью народа Raglai, которая разрушительной войны лагерь Г-жа Борода освободил концентрация 3000 человек и материнской линии сосредоточиться Благотворительность 1500 человек на горе против врага зоне военных действий. В конце 1959 начале 1960 года, Соединенные Штаты принесли гильотину Diem отправился на юг, чтобы подавить революционные движения из нас, мы агрессоры в Фанранг поднял почти батальон ворвались в зону боевых действий, чтобы попытаться Благотворительный медного концентрата стратегических деревень клеток назад и уничтожить наши революционные силы в зоне военных действий. Знать врага заговор, обструкция Пинанг герой повел за товарища леса за пинту Ничего себе, подгузники, Sa вин (Phuoc Хоа) к действию N 'RAC, Я. Э. (Phuoc Бинь), чтобы сохранить силы и до снабжения базы для революционных движений района. При проходе Гия Tuc, герой Pi Tac мощности привели партизанскую взвода сборки бой с врагом засады ловушки рок, лук и стрелы. Из-за резкого перевал, только свой уникальный путь, под глубоким речной области в окружении Чыонг, преимущество имеет такие же взвод партизан убить 160 врагов, делая вражеских батальонов расформированной , они боятся не решился прокатиться в зоне военных действий больше милосердия.

Битва Героев Пинанг Код пошли на войну истории народа Вьетнама своей уникальностью, т.е. с рудиментарными оружия джунгли, чтобы уничтожить врага. Рок ловушка его обратно Я. Дополнительная перевале (Бинь Phuoc) с макетом преимущество крутых склонах, он взял 12 нечетные камень ловушку противника продолжительностью более 100 м над перевалом. Как построить ловушки также очень уникальный, он использовал деревья как полюс, связать его в макушку лесу, каждый ловушка имеет около 3-4 офис, который долго бамбуковых деревьев или 2-4 м. На котором он наполнен камень, каждая ловушка рок, как он назначил 3-4 доступные партизанские проведения ножи, мачете вошел в засаду, был его команда все якорный канат разорвали одновременно удерживать ловушки, камень небольшой одновременно с высоты 30 м вниз 100 убитого врага, остальные бежали в паническом пещеры мужа, был использован рогатки уничтожить партизан, противник батальоны расформированы.

Наряду с исторических сражений и побед построить партизанские силы, он был правительство Республики Южный Вьетнам присвоено звание Героя Народных вооруженных сил. В настоящее время на месте ловушки каменное здание на ПАРОЛЬ Герой Пинанг Гия БКТ (Бинь Phuoc) был записан побед пиво и планирование, защита наследия в первобытных лесах Национального заповедника.
Памятники ловушка рок Пинанг Код был признан исторической национальной революции. Ловушка рок стал гордостью и гордостью народа в частности и Raglai милосердия провинции Нинь Туан в целом.