Xét toàn tỉnh Ninh Thuận hiện nay và trong bản đồ của tỉnh, địa danh Ô Cam, có khi gọi Ô Căm, Ô Câm chỉ còn lưu hành là sông Ô Căm, đập nước Ô Căm thuộc địa phận xã miền núi Phước Trung, huyện Bác Ái được người xưa khởi dựng, bồi đắp.
Thật vậy, theo Nhà báo Sơn Ngọc trong bài “Lễ tế sắc Po Klong Kachhat“ mô tả đồng bào Chăm Bà ni thôn Lương Tri tổ chức cúng tế Po Klong Kachhat thì hệ thống thủy lợi Ô Câm xuất phát từ việc ông Po Klong Kachhat có tài xây dựng hệ thống thủy lợi và kiến thiết ruộng đồng, được vua Po Klong Girai (1151 – 1205) trọng dụng. Po Klong Kachhat đã tổ chức đắp đập Ô Câm và hướng dẫn dân chúng đào mương dẫn nước từ xã Phước Trung về tưới cho đồng ruộng Chà Vum. Nhờ đó người dân địa phương có cuộc sống ấm no. Khi Po Klong Kachhat qua đời, người dân Lương Tri lập đền thờ phụng. Năm Tự Đức thứ 31 (1881), vua có sắc phong ghi nhận công lao của ông. Sắc phong hiện còn lưu giữ tại đền thờ Po Klong Kachhat.
Suối Lô Pa là mạch nguồn chính của đập Ô Cam và hồ chứa nước Phước Trung chứa trên 2,3 triệu mét khối nước bảo đảm tưới cho hàng trăm hecta đất canh tác.

Ghi nhận từ thực địa và theo hồ sơ thủy lợi thì hiện nay có địa danh hồ Ô Cam/Căm vị trí ở xã Phước Trung, dung tích 0,31 triệu mét khối. Hồ này khác với hồ Phước Trung mới xây dựng sau này.
Đến đây chúng ta bằng lòng với địa danh Ô Cam. Nhưng trong các sách xưa, như sách Đại Nam Nhất Thống Chí do Quốc Sử quán Triều Nguyễn biên soạn dưới thời vua Tự Đức thì địa danh Ô Cam xuất hiện hoàn toàn khác và “bất ngờ”. Phần miêu tả về núi, sách ghi: “Đường núi ngăn chặn có núi Ô Cam“, “Núi Ô Cam: ở phía Đông Nam huyện kề bãi biển. Đầu bản triều, Chưởng cơ Tống Phước Hòa đánh nhau với Tây Sơn, đóng binh ở Ô Cam, tức là đây“. Đại Nam nhất thống chí, tập 3, NXB Thuận Hóa, 2006, trang 154.
Ở đây lưu ý là thời điểm biên soạn sách, Ninh Thuận thuộc phủ Bình Thuận có 2 huyện: Yên Phước và Tuy Phong; huyện Tuy Phong từ phía Nam sông Lu trở vào Long Hương, Bình Thạnh.
Từ những miêu tả trong sách Đại Nam nhất thống chí nêu trên, chúng tôi cho rằng địa danh núi Ô Cam chính là núi sát eo biển Cà Ná trong phần đất thuộc Ninh Thuận ngày nay. Bởi vì phần miêu tả có nêu chi tiết: “kề bãi biển” và ở phần đền miếu của sách có ghi: “Đền thần Ô Cam: ở trên núi Ô Cam huyện Tuy Phong, thờ Phu Nhân Cố Hỉ rất thiêng”, Đại Nam nhất thống chí, tập 3, NXB Thuận Hóa – 2006, trang 175.
Khảo sát tại Cà Ná, hiện nay còn đền thờ Cố Hỉ Phu Nhân trên núi đá, gọi là dinh Cố, Cố Hỉ Mẫu Nương Nương, 5 sắc phong, khôi phục sửa chữa năm 1989.
Địa danh núi Ô Cam này lại rắc rối khi còn có tên khác là núi Ô Rem, (có khi trùng phát âm Hán Việt). Vì trước khi sách Đại Nam nhất thống chí ra đời 70 năm, sách Hoàng Việt nhất thống dư địa chí do Lê Quang Định, Thượng thư Bộ Binh biên soạn thời Gia Long 1806, đã mô tả đường thiên lý Bắc Nam: “Trạm Thuận Lãng: Đặt lính thường trực ở trạm gồm 17 suất... phía Đông có con đường nhỏ đi 580 tầm thì đến cửa biển Cà Ná, phía bờ Bắc là thôn Lạc Nghiệp, dân cư rất trù mật, làm nghề chài lưới... Đến Bãi Chùy, dài 150 tầm, phía Đông chạy dọc theo bãi biển, đường toàn bằng đá san hô nhỏ lẫn với cát thô, phía Tây là rừng cây tươi tốt, đến lũy Ô Rem, phía Đông là lũy biển, phía Nam gần một dãy núi, tục gọi là núi Ô Rem, phía bên phải là phủ do Kính Quận công sai lính đắp bằng đá để trấn giữ chỗ hiểm yếu để chống lại quân Tây Sơn trước đây... đi 770 tầm, đây là giồng Ô Rem, phía đông Đường là bãi biển, phía Tây ven theo chân núi”, Lê Quang Định: Hoàng Việt nhất thống dư địa chí, (Phan Đăng dịch, NXB Thuận Hóa – Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2005, trang 60.
Chúng tôi khẳng định chắc chắn vùng này là eo biển Cà Ná, vì những miêu tả phù hợp hiện nay, có chi tiết về lũy chống quân Tây Sơn... và núi này xưa kia có tên: Ô Cam và Ô Rem!
Nguồn: Báo Ninh Thuận Online
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Places O Cam
At present Ninh Thuan province and the provincial map, place the socket, sometimes called O, sockets only outstanding river socket, O Cam dam located in mountainous communes of Phuoc Trung district charity is the old start-up, accretion.
Indeed, according to journalist Ngoc Son in "Ritual Po Klong Kachhat identity" describes Mrs. Cham villages ni conscience sacrifices Po Klong organization, the irrigation system Kachhat socket comes from Mr. Po Klong Kachhat have an irrigation system construction and construction fields, the king Po Klong Girai (1151 - 1205) the key. Po Klong held Kachhat dam outlet and guide people to dig ditches Phuoc Trung water from the Well Vum irrigate fields. Thus local people have a prosperous life. When Po Klong Kachhat died, conscientious people built a temple to worship. 31th Year of Tu Duc (1881), the king had ordained recognition of his work. Ordination is preserved temple at Po Klong Kachhat.
Fireplace circuit Pa is the main source of outlet dams and reservoirs Phuoc Trung contains over 2.3 million cubic meters of water to irrigate secured hundreds of hectares of arable land.

Recognition from the field and under irrigation records have currently places the lake outlet / Cam position in Phuoc Trung, a capacity of 0.31 million cubic meters. This lake with lake Phuoc Trung other new build later.
At this point we are willing to place the socket. But in the ancient books, like books by Dai Nam Nhat Thong Chi Nguyen Quoc Trieu Embassy compiled under King Tu Duc, the outlet locations appear completely different and "surprise". Description of the mountain, record books, "Sugar Mountain prevent socket mountain", "mountain sockets in the southeast district adjacent beach. Earlier the court, chapter Tong Phuoc Hoa Tay Son fighting, soldiers played in the Orange Box, which is here ". Dai Nam Nhat Thong Chi, Episode 3, Thuan Hoa Publishing House, 2006, 154 pages.
Here note that the time of writing the book, under the government of Binh Thuan, Ninh Thuan 2 districts: Yen Phuoc Tuy Phong; Tuy Phong district south back into Long Lu Huong River, Binh Thanh.
From the policy described in Dai Nam Nhat Thong Chi mentioned above, we believe that the major outlet mountain places are close Strait mountain in the land of Ca Na, Ninh Thuan today. Because the description stating the details: "adjacent beaches" and in the temples of the record books: "Temples socket: socket on the mountain Tuy Phong district, churches are sacred opportunities Lady", University Nam Nhat Thong Chi, episode 3, Thuan Hoa Publishing House - 2006, p 175.
Survey at Ca Na, the temple is now Lady opportunities on rocks, known as calibrated, Opportunities Form grill, 5 ordained, restore fix 1989.
Places socket mountain this trouble is also known mountains in Rem, (sometimes coincide Sino-Vietnamese pronunciation). So before you book Dai Nam Nhat Thong Chi was born 70 years, Vietnam Hoang unified policies that address residual Le Quang Dinh, Senior Editor Email Infantry Gia Long in 1806, described the North-South natural way: "Pros Station Lang: soldiers standing Order consists of 17 power stations in the East ... small path to the door, then go 580 range Ca Na Beach, the north shore is the hamlet Us career, very dense population, making fishing .. . palsy mace, long-range 150, east along the beach, systemic small coral stone mixed with coarse sand, to the west is lush forest, the cumulative Rem Oh, East is accumulated sea, south near a mountain, called Mount Box Rem further, the right side is covered by glass cover Duke ordered his soldiers to stone Vulnerability defending against the Tay Son troops before ... go 770 range, this is the same Rem Cars, Road east beach, along the western foothills follow ", Le Quang Dinh Hoang Vietnamese residual unified address (Phan Dang translator, Thuan Hoa Publishing House - Center for East-West Cultural Language, 2005, page 60.
We confirm this is the Strait Ca Na, suitable for describing the present, have accumulated against the details of the Tay Son ... and the ancient mountain named sockets and Rem Oh!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Места розетка
В настоящее время провинция Нинь Туан и провинциальные карту, поместите гнездо, иногда называемый O, розетки только выдающийся гнездо река, О Cam плотины расположен в горных коммун Phuoc Чунг района Благотворительность является старый ввод в эксплуатацию, аккреция.
Действительно, согласно журналиста Нгок Сон в "Ритуал По Клонг Kachhat идентичности» описывает г-жа деревни Чам Ni совесть жертвует По Клонг организации, системы орошения Kachhat гнездо происходит от г-Po Клонг Kachhat есть-монтажных и строительных поля оросительной системы, король По Клонг-Гирей (1151 - 1205) ключ. По Клонг состоится Kachhat выпускные плотины и вести людей копать канавы Phuoc Trung воду из колодца VUM орошения полей. Таким образом местные жители имеют благополучную жизнь. Когда Бо Клонг Kachhat умер, добросовестные люди построили храм для поклонения. 31th Год Ту Дук (1881), царь повелел признание его работы. Рукоположение сохраняется храм в Po Клонг Kachhat.
Камин схема Па является основным источником выпускных плотин и водохранилищ Phuoc Чунг содержит более 2,3 млн. кубометров воды для орошения обеспеченных сотни гектаров пахотных земель.

Признание с поля, а под ирригационных записей есть в настоящее время размещает озеро на выходе / позиции Cam в Phuoc Чунг, мощностью 0,31 млн куб. Это озеро с озером Phuoc Чунг другой новой сборки позже.
На данный момент мы готовы разместить розетки. Но в древних книгах, как книг Dai Nam Нят Тонг Чи Нгуен Куок Trieu посольства составленном при короле Ту Дук, места выхода появляются совершенно разные и «сюрприз». Описание горы, книжки, "Sugar Mountain предотвратить сокета гору", "горные розетки в Юго-Восточный округ прилегающем пляже. Ранее суд, глава Тонг Phuoc Хоа Тай Сын борьба, солдаты играли в Orange Box, который является здесь ". Дай Нам Нят стринги Чи, эпизод 3, Туан Хоа издательство, 2006, 154 стр..
Вот, обратите внимание, что время написания книги, при правительстве Бинь Туан, Ниньтхуан 2 районах: Йен Phuoc Туй Фонг; Туй Фонг район к югу обратно в Лонг-Лу реки Хыонг, Бинь Тхань.
От политика описано в Dai Nam Нят Тонг Чи упоминалось выше, мы считаем, что основные выходе горные места близки пролив горы в земле Ca Na, Ниньтхуан сегодня. Поскольку описание с указанием сведений: "соседние пляжи" и в храмах книги рекордов: "Храмы гнездо: Гнездо на горе Туй Фонг районе церкви священны возможности Леди", университет Нам Нят стринги Чи, эпизод 3, Туан Хоа Издательство - 2006 г., стр. 175.
Обследование в Приблизительно Na, храм теперь Lady возможности на скалах, известные как калиброванной, Форма Возможности гриль, 5 рукоположен, восстановление ремонта в 1989 году.
Места гнездо гора эта беда также известен горы в Rem, (иногда совпадают китайско-вьетнамской произношение). Поэтому, прежде чем заказать Дай Нам Нят стринги Чи родился 70 лет, Вьетнам Hoang унифицированных политику, направленную остаточного Ле Куанг Динь, старший редактор на e-mail пехоты Гия Лонг в 1806 году, описал Север-Юг естественным образом: "Плюсы станции Язык: Солдаты Регулярный платеж состоит из 17 электростанций на Востоке ... маленький путь к двери, а затем пойти 580 диапазон Ca Na Beach, северный берег является деревушка с нами Карьера, очень высокая плотность населения, что делает рыбалку .. . параличом булава, дальний 150, на восток вдоль пляжа, системная небольшой коралловый камень смешивается с крупным песком, на западе пышный лес, совокупный Рем, Восток накапливается море, юг вблизи горы, называется гора Box Рем дальше, правая сторона покрыта стеклом покрытия герцог приказал своим солдатам каменной уязвимости защиты против войск Тай Сон перед ... идти 770 диапазон, это то же самое Rem Автомобили, дороги к востоку пляж, вдоль западных предгорьях следовать ", Ле Куанг Динь Хоанг вьетнамский остаточная единая адрес (Фан Данг переводчик, Туан Хоа Издательство - Центр Восток-Запад культурного языка, 2005, стр. 60.
Мы подтверждаем, что это пролив Ca Na, подходит для описания настоящего, накопили против деталях Tay Сына ... и древний горный имени розетки и Рем О!