Ông Ba Mọi (tức Nguyễn Văn Mọi) có trang trại 1,5 ha nho ở thôn Hiệp Hòa (Phước Thuận – Ninh Phước). Ông là người nông dân đầu tiên trồng nho theo hướng VietGAP và cũng là vị “tiền bối” có công xây dựng thương hiệu nho Ninh Thuận. Năm 2010, vườn nho Ba Mọi được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, cũng là thời điểm đánh dấu sự ghé thăm của nhiều du khách gần xa. Từ đây, trang trại nho Ba Mọi trở thành một địa điểm du lịch. 
Hiện tại, trung bình mỗi ngày có một đoàn du khách đến tham quan vườn nho. Dù là vài ba bạn trẻ hay các đoàn đi 60 - 70 người thì cũng đều được ông tận tình hướng dẫn, giới thiệu đầy đủ về cây nho, sản phẩm nho và đôi khi là về cả những di tích, địa điểm du lịch khác của Ninh Thuận.
Ông Ba Mọi tâm sự: “Tôi làm du lịch là để quảng bá thương hiệu nho, táo Ninh Thuận, quảng bá đặc sản quê hương đến đông đảo mọi người chứ không phải để có lợi nhuận như các doanh nghiệp. Với tôi, quan trọng nhất là phải tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, có như vậy mới khiến họ vì quý mến mảnh đất và con người mà quay lại, hoặc ít nhất cũng giới thiệu với bạn bè, người thân về những gì họ đã trải nghiệm”.

Một trong những điều đặc biệt khi du lịch ở trang trại nho Ba Mọi là du khách không phải trả bất kỳ một khoản phí dịch vụ nào mà ngược lại, còn được chủ nhà chiêu đãi những sản phẩm “cây nhà lá vườn”. Chính trong lúc ngồi nhâm nhi ly nước ép nho lên men, du khách sẽ được ông Ba giới thiệu về các loại rượu vang nho, quy trình sản xuất cũng như đặc điểm của một số loại rượu vang trên thế giới. Để việc thưởng thức hương vị Ninh Thuận thêm trọn vẹn, các sản phẩm nho tươi, táo tươi cũng được đem ra mời khách. Chính sự gần gũi, chân chất và sự tiếp đón nồng hậu của gia chủ đã tạo cảm giác thoải mái, thích thú riêng cho mỗi người khi đến đây.
Một du khách đã lớn tuổi ở TP.Hồ Chí Minh bộc bạch: “Khi đặt chân vào vườn nho mát rượi, trong lòng tôi chợt dâng lên rất nhiều cảm xúc đặc biệt. Tôi như thấy mình trở lại một thời thơ bé ngồi chơi đùa dưới gốc cây xoài hay giàn mướp của mẹ vậy. Nhìn những chùm nho, dù vẫn còn non trái, bỗng tôi thấy mình muốn được đưa tay hái một vài quả như thuở bé. Tôi tin rằng, nơi này sẽ còn thu hút nhiều du khách hơn nữa.” Có cô bạn còn cẩn thận cắt lấy một chiếc lá nho, ép trong quyển sổ rồi mang về phố thị, lồng vào một chiếc khung ảnh trang trọng. Hình ảnh ấy nói lên rất nhiều tình cảm mà dukhách gần xa dành cho quê hương Ninh Thuận./
Nguồn: Baodulich.net.vn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Camp Ba Moi tourist attractions in Ninh Thuan
He Matchmakers (News Nguyen Van MOI) of 1.5 hectares of grape farms in rural Chinese Association (Phuoc Thuan - Ninh Phuoc). He was the first to cultivate grapes farmers according to your taste and also VietGAP "in compensation" co branding of Ninh Thuan grapes. In 2010, the vineyard has been certified matchmakers VietGAP standard, namely, the time marked the visit of many tourists everywhere. From here, three small farm became a tourist destination.
Currently, Average Daily has a tourist group to visit the vineyards. Whether young or shoulder three delegations to 60-70 ye also are is he flirting tutorials, complete introduction of grapes, grape products and sometimes Fish monuments, tourist attractions Else of Ninh Thuan.
Mr. Ba Moi said: "I do Tourism is to promote small brand, I Ninh Thuan, Dac Estate home to a big crowd not to be profitable as businesses. With me, most importantly, must create a good impression for the tourists, there is such a range for them to cherish the land and whom return, or at least introduce you to family and close friends about what they have experienced. "
One of the special things when travel in small farms matchmakers tourists do not have to pay any service fees yet the contrary, the hosts ahead but is the product "homegrown". In the main sitting sipping fermented grape juice, visitors will be his introduction to the three wines grapes, production process as well as some characteristics of the wines in the world. To make the taste more immaculate Ninh Thuan, small products fresh, I'm fresh new supply is brought out yet. Main closeness, foot nature and warm hospitality of the owner created comfortable, excited for people when come here.
An elderly tourists in Ho Chi Minh City to express a nightshade: "When you set foot on the cool vineyards, in the sudden my heart a lot of sense. I like find yourself back a childhood star racing under the mango tree or a mother's melon time. Visual grapes, though the young boy, I find myself wanting to be cotton hand two as a couple of young children. Believe me, this place will attract more tourists. "Basically being carefully removed a small leaf, ep property rights and then brought back in town, on a hairy moonlight frame. That image says a lot dukhach emotional blow for hometown near Ninh Thuan./.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лагерь Ба Moi туристических достопримечательностей в Ниньтхуан
Он Сваты (Новости Нгуен Ван МВД) 1,5 га виноградных хозяйств в сельской Китайской ассоциации (Phuoc Туан - Нинь Phuoc). Он был первым культивировать виноград фермеров по своему вкусу, а также VietGAP "в качестве компенсации" со брендинг Ниньтуан винограда. В 2010 году виноградник был сертифицирован Сваты VietGAP стандарт, а именно, время отмечен визит многих туристов во всем мире. Отсюда, три небольшая ферма стала туристическим центром.
В настоящее время, Средний дневной имеет туристическую группу, чтобы посетить виноградники. Будь молодые или плечо три делегации в 60-70 уе также являются же он флиртует учебники, полное введение винограда, виноградных продуктов и иногда рыба памятников, достопримечательностей Else из Нинь Туан.
Г-н Ба Moi сказал: "Я делаю Туризм является содействие небольшой бренд, я Нинь Туан, дом Дак недвижимости в большой толпе, чтобы не быть прибыльным, как бизнеса. Со мной, самое главное, должны создать хорошее впечатление для туристов, есть такой диапазон для них, чтобы лелеять землю и они вернулись, или по крайней мере познакомить вас с семьей и близкими друзьями о что они пережили ".
Одним из специальных вещей, когда путешествие в небольших ферм Сваты туристов не должны платить сборы еще наоборот, хозяев вперед, но является продуктом "доморощенные". В главном заседании потягивая ферментированного виноградного сока, посетители будут его введение в трех вин виноград, производственного процесса, а также некоторые характеристики вин в мире. Чтобы вкус более безупречным Ниньтуан, небольшие продукты свежие, я свежий питания принес еще. Главная близость, ноги природа и теплое гостеприимство владельца создана удобная, возбуждается для людей, когда приходят сюда.
Пожилой туристов в Хошимин, чтобы выразить паслен: "Когда вы ступили на прохладных виноградников, в внезапной моем сердце много смысла. Мне нравится окажетесь детства Star Racing под деревом манго или времени дыни матери. Визуальные виноград, хотя мальчик, я понимаю, что хочу быть хлопок ручной два, как пару маленьких детей. Поверьте, это место будет привлекать больше туристов ". Основном тщательно удалены небольшой лист, права EP собственности, а затем привез в городе, на волосатой лунном свете кадра. Это изображение говорит о многом dukhach эмоциональный удар по родному городу около Нинь Thuan./.