Cơ sở chế biến thực phẩm Viết Nghi (số nhà 88, Hải Thượng Lãn Ông, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) là một trong những cơ sở hàng đầu về chế biến sản phẩm từ trái nho ở Ninh Thuận, được nhiều người biết đến. Với “sứ mệnh” mang hương vị đặc sản quê nhà đến với khách hàng trong và ngoài nước, Viết Nghi dồn hết tâm lực để tạo ra những sản phẩm mang hương vị đặc sản từ trái nho.
Đi vào hoạt động năm 1994, ban đầu Viết Nghi chỉ sản xuất men rượu và rượu vang, sau này đã cho ra những sản phẩm vang nho vị chát, vang nho vị ngọt, có hương vị rất đậm đà, thơm ngon. Để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng ngày càng cao, hiện nay Viết Nghi sản xuất thêm mặt hàng xí muội nho - là một loại nước giải khát được làm từ trái nho đỏ, có vị mằn mặn, ngọt nhẹ, rất dễ chịu, có tác dụng làm giảm nhiệt khi thời tiết nóng bức.

Cùng với đó là sản phẩm nho sấy khô được chọn lọc từ những trái nho đỏ chín mọng, sấy bằng công nghệ hiện đại. Sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều khoáng chất tốt cho tim mạch, chống lão hóa, hương vị thơm ngon thích hợp dùng trong các dịp lễ tiết, tiệc tùng.
Cũng như nhiều cơ sở khác, quy trình chế biến vang nho của Viết Nghi tuân thủ theo phương thức truyền thống. Tuy nhiên, các sản phẩm từ nho của Viết Nghi mang đặc trưng riêng không phải tự nhiên có được, mà chính là nhờ kinh nghiệm của những kỹ thuật viên ở đây đã chọn mua những trái nho chín đều có vị ngọt vừa phải. Chính vì vậy, sản phẩm của Viết Nghi nhanh chóng lấy được thương hiệu trên thị trường. Từ chỗ chỉ tiêu thụ trong tỉnh, đến nay lan tỏa ra hàng chục tỉnh ở Trung Bộ và Nam Bộ. Mỗi năm, Viết Nghi bán ra thị trường 20.000 lít vang nho, 25.000 lít mật nho, 15.000 lít xí muội nho, 25 tấn nho sấy khô…
Ông Nguyễn Viết Ngọc, chủ cơ sở Viết Nghi, cho biết: Sản phẩm từ nho của Viết Nghi ngày càng được nhiều khách hàng ưu dùng đó là nhờ cơ sở chúng tôi luôn đề cao “chữ tín” trong sản xuất và kinh doanh. Với phương châm cầu tiến, lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng, gần đây chúng tôi đã cải tiến bao bì, mẩu mã bắt mắt, thuận tiện cho chuyên chở đi xa. Không dừng lại đó, hiện nay Viết Nghi đang có kế hoạch đầu tư trang bị máy móc hiện đại để sản xuất thêm sản phẩm dầu hạt nho.
Với 20 năm kinh nghiệm, Viết Nghi vinh dự đạt giải thưởng Cúp Vàng sản phẩm nông nghiệp Agroviet 2010, Huy chương Vàng sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, Cúp Vàng chất lượng trong Ngày hội Tam nông lần thứ III của tỉnh, được bình chọn là sản phẩm tiêu biểu Công nghiệp nông thôn năm 2012 và nhiều giải thưởng danh giá khác. Sự tin tưởng của khách hàng gần xa về chất lượng sản phẩm giúp Viết Nghi tạo ra những sản phẩm chất lượng cao phục vụ người tiêu dùng.
Nguồn: Báo Ninh Thuận Online
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taste of the Grape specialty Viet Nghi
Food processing facilities Viet Nghi (number 88, Hai Thuong Lan Ong, Dist. Phan Rang - Thap Cham) is one of the leading establishments processing products from grape in Ninh Thuan, is well known come. With the "mission" special flavor to the customers home and abroad, Viet Nghi put all the mind power to create products that bring flavor produced from grapes.
Go into operation in 1994, initially producing only Viet Nghi alcohol and wine, the latter gave the product acrid wine grapes, wine grapes taste sweet, bold taste delicious. To meet consumer demand increasingly high, Viet Nghi currently producing more goods ugly black grapes - is a beverage made ​​from red grapes, taste salty, slightly sweet, very pleasant, reduce the effects of heat when the weather is hot.
Along with products that are dried grapes are selected from ripe red grapes, dried by modern technology. Our products have high nutritional value, rich in minerals good for cardiovascular, anti-aging, delicious flavor suitable for use in more occasions, parties.
Like many other institutions, processing of Grape Viet Nghi comply with traditional methods. However, the product of Viet Nghi grapes characterized own is not natural, but rather through the experience of technicians here have chosen to buy the grapes are ripe sweetness just right. Therefore, the product of Viet Nghi quickly get brand on the market. From only sold in the province, far spread out dozens of provinces in Central and Southern. Each year, Viet Nghi sold 20,000 liters of wine grapes, treacle 25,000 liters, 15,000 liters of salt factories grapes, 25 tons of dried grapes ...
Mr. Nguyen Viet Ngoc, Viet Nghi owners, said products of Viet Nghi grape growing number of customers love to use it as the base because we always uphold "credibility" in production and business. With progressive motto, listen to the opinions of consumers, we recently improved packaging, design eye-catching, easy to carry away. Not only that, now Viet Nghi is planning to invest equipped with modern machinery to produce grape seed oil products.
With 20 years of experience, Viet Nghi honor award Gold Cup Agroviet agricultural products in 2010, Gold Medal products safe for public health, the quality of the Gold Cup Festival Third Tam Nong province, was voted as typical products of rural industry in 2012 and many other prestigious awards. The trust of customers from near and far for quality products to help Viet Nghi creating high quality products that serve consumers.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вкус винограда специальности Вьет Nghi
Для приготовления пищи Оснащение Вьет Нги (число 88, Хай Тхыонг Лан Онг, Dist Фанранг -. Тап Чам) является одним из ведущих учреждений, перерабатывающим продукцию из винограда в Ниньтхуан, хорошо известна прийти. С "миссии" особый вкус к клиентов и за рубежом, Вьет Нги поставить все разум власти, чтобы создать продукты, которые приносят вкус произведенный из винограда.
Перейти в эксплуатацию в 1994 году, изначально производить только Вьет Nghi алкоголь и вино, последний дает продукт едкие виноград, виноград вкус сладкий, жирный вкус восхитительным. Для удовлетворения потребительского спроса более высокой, Вьет Нги в настоящее время производит больше товаров уродливые черный виноград - это напиток, сделанный из красного винограда, вкус соленый, слегка сладкий, очень приятно, уменьшить последствия жары, когда погода жаркая.
Наряду с продуктами, которые сушат виноград, выбирают из спелых красных сортов винограда, сушеные по современной технологии. Наши продукты имеют высокую питательную ценность, богатый минералами, хорошо для сердечно-сосудистой, анти-старения, восхитительный аромат, пригодного для использования в более раз, партий.
Как и многие другие учреждения, обработка винограда Viet Нги соблюдать традиционные методы. Однако, продукт Вьет Nghi винограда характеризуется собственным не является естественным, а через опыт техников здесь выбрали, чтобы купить виноград созрел сладость в самый раз. Таким образом, продукт Viet Нги быстро получить бренд на рынке. От продается только в провинции, далеко распространено десятки провинций в центральной и южной. Каждый год, Вьетнам Нги продано 20000 литров вина винограда, патоки 25000 л, 15000 л соли заводов винограда, 25 тонн сушеного винограда ...
Г-н Нгуен Вьет Нгок, владельцы Вьет Nghi, сказал продукты Вьет Нги винограда растущего числа клиентов любят использовать его в качестве основы, потому что мы всегда поддерживать «авторитетность» в производстве и бизнесе. С прогрессивной девизом, прислушиваться к мнению потребителей, мы в последнее время улучшилось упаковка, дизайн привлекательный, легко унести. Мало того, теперь Вьетнам Нги планирует инвестировать оснащены современным оборудованием для производства виноградных косточек нефтепродукты.
С 20-летним опытом, Вьет Нги честь премии Золотой кубок Agroviet сельскохозяйственной продукции в 2010 году, продукты Золотая медаль безопасные для здоровья населения, качество провинции Золотой кубок Фестиваль Третий Там Нонг, был признан типичных продуктов сельского промышленности в 2012 году и многих других престижных наград. Доверие клиентов из ближнего и дальнего за качество продукции, чтобы помочь Вьет Нги создания продукции высокого качества, которые служат потребителям.