Tọa lạc tại khu di tích lịch sử Núi đá Chồng thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, được coi là địa linh của tỉnh Ninh Thuận, tên gọi trước kia là Phụng Sơn, trước đây trên núi có thờ Đức Khổng Phu Tử nhưng giờ thì đã trở thành phế tích.
Ngày 6/12/2008 dưới sự đồng ý của Chư tôn giáo phẩm Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự tỉnh Hội Phật giáo Ninh Thuận, đại diện Ban quản lý thiền phái Trúc Lâm cùng với quan khách đại diện chính quyền, mặt trận và các ban ngành đoàn thể các cấp đã làm lễ đặt đá xây dựng và lấy tên là Thiền Viện Trúc Lâm Viên Ngộ.

Đây được coi là thiền viện lớn nhất của tỉnh Ninh Thận dưới sự tiếp quản của trù trì Đại Đức Thích Thông Huệ, được xây dựng chủ yếu bằng đá và gỗ quí gồm hai khu riêng biệt là Tăng viện và Ni Viện.
Gồm 23 hạng mục công trình, đặc biệt đã phục chế lại miếu Văn Thánh thờ đức Khổng Tử, Mạnh Tử và Tuân Tử.
Phong cảnh tọa lạc của thiền viện vô cùng hữu tình dưới thì ruộng, nước; trên là núi thể hiện kinh tế chủ đạo cho chính người dân sinh sống tại vùng đó. Quý khách đến du lịch tại vùng đất nắng gió này, thì thiền viện Viên Ngộ là nơi níu chân bất kỳ du khách nào khi một lần đặt chân đến du lịch Ninh Thuận, bởi phong cảnh, kiến trúc đẹp, con người thân thiện mà còn rất nhiều điều kỳ thú và hấp dẫn cho một nơi linh thiêng.
Minh Trân
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Truc Lam Vien Ngo Destination of spiritual tourism
Located in the historic Rocks husband Khanh Hai, Ninh Hai district, Ninh Thuan province, is considered the spiritual place of Ninh Thuan province, formerly known as Phung Son, former Notre Confucius on the mountain Lady Death, but now it has become ruins.
On 6/12/2008 under the consent of the Chu religious Buddhist Church of Vietnam, of the Committee of Ninh Thuan Province Buddhist Association, the Board of Management represented Truc Lam Zen guests along with government representatives, front and mass organizations at all levels have made ​​building stone laying ceremony and named Truc Lam Vien Ngo is considered the largest monastery of kidneys of Ninh under takeover of abbot Thich Thong Hue , built mainly of stone and precious wood is composed of two distinct zones Increased hospital and nunnery.
Consists of 23 work items, special restored Van Thanh Temple worship Confucius, Mencius and Xun Zi.
The landscape of the monastery is located extremely charming as the land and water; on the mountain represents the main economic mainstream people living in that area. You travel in this land of sun and wind, the Meets Members monastery where visitors Footbinding when any one come to Ninh Thuan tourism, by scenery, beautiful architecture, friendly people that there is more interesting and appealing to a sacred place.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трюк Лам Вьен Нго Направление духовного туризма
Отель расположен в историческом Rocks мужа Хань Хай, Ниньхайском районного, областного Нинь Туан, считается духовным местом провинции Нинь Туан, ранее известный как Фунг Сына бывшего Нотр Конфуция на горе Леди Смерть, но теперь она стала руины.
На 6/12/2008 под согласия Чу религиозной буддийской церкви Вьетнама, Комитета Нинь Туан провинции буддийской ассоциации, Правление представлены Трюк Лам Zen гостей наряду с представителями правительства, Передние и массовые организации на всех уровнях сделали строительный камень церемонии закладки и назвал Truc Lam Vien НПО считается крупнейшим монастырь почек Нинь под захвата игумена Тич Thong Хюэ , построен в основном из камня и ценных пород дерева состоит из двух отдельных зон Повышение больницу и женский монастырь.
Состоит из 23 рабочих элементов, специальное восстановлены богослужения Ван Тхань Храм Конфуция, Мэн-цзы и Сюнь-цзы.
Ландшафт монастыря находится очень очаровательный как землю и воду; на горе представляет основные общеэкономический людей, живущих в этом районе. Вы путешествуете на этой земле солнца и ветра, встретился с членами монастырь, где посетители Footbinding, когда один пришел к Нинь Туан туризма, декорациями, красивой архитектурой, дружелюбные люди, что Существует более интересным и привлекательным для священное место.