“Mũi Dinh chín vạy rất kinh
Thủy ba sóng dậy như ngư linh hóa rồng”
Câu ca dao nói đến vùng đất thiêng có những đặc điểm về nguồn nước, thích hợp cho việc sản xuất đánh bắt hải sản; và ẩn sâu là cội nguồn, gốc rễ, nơi chứa đựng những nét văn hóa tâm linh đặc thù của một vùng miền mang đậm dấu ấn biển. Đó là vùng đất của những người di cư từ Phú Yên, điển hình là làng Từ Nham đi vào Mũi Dinh, cũng chính là làng chài Sơn Hải ngày nay.

Nằm trong địa phận xã Phước Dinh có bờ biển kéo dài 25km, khu vực làng chài Sơn Hải có dãy núi chạy dài tới 15km sát biển, với bờ cát vàng, còn 10km lại có bờ là gành (ghềnh) đá chập chùng, nhô cao rồi lại xuống thấp. Rừng cây và đồi cát xen kẽ vào nhau tạo thành những eo, vịnh nhỏ rất thuận tiện cho ghe thuyền trú ẩn trong những ngày sóng to gió lớn. Có vẻ như thiên nhiên đã phần nào ưu ái, ban tặng cho nơi đây một ngư trường đánh bắt thủy hải sản hết sức phong phú. Bởi do địa hình cấu tạo đặc biệt với nhiều lỗ đá san hô (người dân ở đây thường gọi là rạn) là nơi lý tưởng cho các loài tôm, cua, cá, mực… đến cư trú và sinh sản. Hơn nữa, trong nó còn nhiều câu chuyện ẩn chứa màu sắc linh thiêng về muôn thú, thánh thần giữa chốn núi rừng và biển cả, về tục thờ thần Nam Hải, Thần Hoàng làng, Tiền Hiền, Hậu Hiền… và cả việc thờ cúng Cô Hồn tại khu vực miếu Oan.
Miếu Oan còn được người dân địa phương gọi là chùa Oan nằm chệch về hướng Nam, giữa lưng chừng của ngọn Mũi Dinh và cách khu vực làng chài Sơn Hải khoảng 7km. Ngôi miếu vốn chỉ là một hang đá nhỏ khoảng chừng 4m2, bên trong có 2 trụ cột được khắc nổi như hình rồng. Với đặc trưng nghề sông nước phải thường xuyên đối mặt với hiểm nguy nơi đầu sóng ngọn gió nên đời sống sản xuất của ngư dân làng chài Sơn Hải luôn gắn chặt với niềm tin tâm linh. Họ lấy đó làm chỗ dựa tinh thần để cân bằng cuộc sống. Từ nguồn gốc là làng Từ Nham thuộc huyện Sông Cầu, Phú Yên có Gành Bà thiêng nổi tiếng. Tại đó, có rất nhiều lăng, miếu thờ cúng và tôn vinh các vị thần biển, vị thần tiếp biến, điển hình như Lăng Bà thờ cúng nữ thần Thiên Y Ana có nguồn gốc từ người Chăm. Các ghe thuyền khi đi ngang qua Gành Bà đều neo lại, bạn, lái tất cả đều lên bờ cúng vái rồi mới xuôi chèo, mát mái. Thời gian qua đi, nhiều thứ đã mất nhưng cái mang theo của người di dân vẫn là một đời sống biển giả gắn chặt với đời sống tâm linh của họ. Miếu Oan ở làng chài Sơn Hải ngày nay cũng vậy, tất cả mọi ghe thuyền bất kể từ đâu đến khi ngang qua đều tấp vào thắp nén hương, khấn vái rồi mới tiếp tục chuyến vươn khơi. Những khi trở về với mẻ cá đầy thì ngư dân lại thầm biết ơn cho rằng vì có sự phù hộ độ trì ấy.
Theo lời kể của ông Ba, người đang sinh sống và gìn giữ ngôi miếu Oan này cho biết thì trước đó rất lâu ngôi miếu bị khuất lấp giữa những tán cây rậm rạp. Ở giữa miếu có những tảng đá nhỏ như thờ các vong linh, hiện nay không còn nữa; thay vào đó người ta thờ Phật và nhiều vị thần, thể hiện một nét văn hóa tín ngưỡng của người Việt. Xung quanh được tìm thấy nhiều bộ hài cốt mà theo phỏng đoán là của người Chăm cổ. Sau này, ngày càng có nhiều ghe thuyền ăn nên làm ra, người dân bắt đầu tích góp xây dựng ngôi miếu nhỏ lúc trước ngày một khang trang hơn. Cứ mỗi tháng 2 lần vào mồng một và 15 âm lịch, ngư dân lại mang bánh trái, nhang khói lên cúng kính. Đặc biệt vào rằm tháng 7 ở đây lễ cúng “Các Bác” được tổ chức lớn hơn lệ thường, ghe thuyền ở xa hay ngư dân trong làng có dịp đều ghé đến dâng cúng. Vì thế, nên mặc dù ở trên cao hẻo lánh nhưng miếu Oan quanh năm vẫn luôn có khói hương ấm áp.
Đây là một nét nhân văn mà những người dân di cư đã mang vào vùng đất này. Bởi vì đối với những người di cư, họ luôn tôn trọng những nét văn hóa tại vùng đất họ mới đến. Nên thường họ vẫn thờ những vị thần bản địa và cả những vong linh vô chủ, lưu lạc đã lâu không còn ai thờ tự, cúng quảy kể cả người Kinh lẫn người Chăm. Miếu Oan là một cách ứng xử của người mới đến đối với người bản địa xưa đã khuất. Và họ tin rằng với sự thành tâm ấy, họ cũng sẽ được phù hộ, độ trì để có được cuộc sống bình yên.
Người dân Sơn Hải vẫn thường truyền nhau câu ca dao: “Mãn mùa cá nục xa chà/ Bạn đà xa chợ, anh đà xa em”. Rõ ràng Sơn Hải chính là “điểm hẹn” để bước vào ngày mùa cá cơm, cá nục của các nghề lưới đen, lưới đăng giữa tỉnh Phú Yên với Ninh Thuận, của làng Từ Nham với Sơn Hải mà Sơn Hải không bao giờ quên về nguồn cội của mình nơi vùng đất mới.
Nguồn: Báo Ninh Thuận Online
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oan Temple - A humanistic definition of spiritual culture of fishing villagers Son Hai
"Mui Dinh nine vạy are doing
Mercury three components with the waves as fishermen dragon "
Fishing knife comes to the sacred land that has the characteristics of water, suitable for the production of fishing; and deep is the source, the root, which contains the spiritual culture of a particular region sexism sea. It is a land of immigrants from Phu Yen, typically entering the village from Mui Dinh Nham, is also the Son Hai fishing village today.
Located in Phuoc Dinh commune with 25km long coastline, fishing villages in Son Hai 15km long mountain range running close to the sea, with golden sands, also has coast is 10km Da Dia (rapids), rolling stones, protruding high then low. Woods and dunes interspersed together form the waist, very convenient for small bay boats sheltering in the day winds waves. It seems somewhat natural favors, gift for a fishery where fishing products is very rich. Because of the terrain specially constructed with coral rock holes (people here usually called reefs) are ideal for shrimp, crab, fish, squid ... to live and reproduce. Moreover, in its many colors allegory about the animals sacred, holy place between mountains and sea, the South China Sea to worship, Spirit Hoang village, Tien Hien Hien Hau ... and the church strengthened regional Oan shrines.
Temple Oan locals also called Oan Pagoda located off south, halfway between the tip and the region Mui Dinh Son Hai fishing village about 7km. Temple which is just a small cave that is about 4m2, inside there are two such pillars are engraved with a dragon. Featuring water craft must constantly face the danger which should wind waves productive life of Son Hai fishing village fishermen always tied to spiritual beliefs. They use it as a prop to balance spiritual life. Since the village is derived from Yan Song Cau district, Phu Yen has Ganh She famous sacred. In it, there are many tomb, temple worship and honor the sea god, gods to turn, Ms. Lang typical worship goddess Thien Y Ana derived from Cham. The boats passing by Ganh She will anchor you, driving all up and then down the coast with some rowing, cool roofs. Over time, many things have been lost, but the carrying of immigrants is still a fake sea life tied to their spiritual life. Temple in the fishing village of Son Hai Oan today too, all boats regardless of where they come across are pulled into the light an incense stick, and then continue to pray trip offshore. Those returning to full, catch fishermen thankful for that because of the blessings of her prime.
According to Mr. Ba, who are living and preserved temple Oan said the temple much earlier well-hidden among the dense foliage. In the midst of the stones have small shrines like the shadowy church, now no more; Instead, many people worship Buddha and gods, expressing a religious culture of Vietnam. Found around many sets of remains that is the guesswork of ancient Cham. After this, more and more boats to make food, people began to accumulate small temple built at a spacious than before. Every February and 15 times in the first of the lunar calendar, the fishermen left wheel bearing, glass incense to worship. Especially here in July full moon ritual, "The Doctor" is larger than usual organizations, small boats and fishermen in remote villages have had a chance to donate. Thus, despite efforts in the remote upland Oan shrines throughout the year but still warm, smoky flavor.
This is a humanistic definition that migrants have brought to this land. Because of migrants, they always respect the culture in their adopted land. So often they still worship the local deities and spirits even derelict, wandering has long ceased to worship anyone, including us peek Kinh and Cham. Oan Temple is a behavior of the newcomers to the ancient native people dead. And they believe that with sincerity, they too will be blessed, to have been the lead peaceful life.
Son Hai people often circulated folk verse: "Man season pompano rub off / away your market momentum, the momentum away from his children." Obviously Hai Son is "rendezvous" to step on anchovy season, scad of professional black mesh, nets between the provinces of Ninh Thuan, Phu Yen, Son of the Sea Cliff Village From the Son Hai will never forget about his roots in a new land.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оан Храм - гуманистическая определение духовной культуры рыбалки жителей Сын Хай
"Муи Dinh девять Vay которые делают
Меркурий три компонента с волнами как рыбаков дракона "
Рыбалка нож приходит к священной земле, который имеет характеристики воды, пригодной для производства рыбной ловли; и глубоко является источником, корнем, который содержит духовную культуру конкретного региона сексизма море. Это земля иммигрантов из Фу Йен, как правило, у входа в село от Муй Динь Nham, также является сыном Hai рыбацкий поселок сегодня.
Расположенный в Фуокдинь коммуны с 25 км длинной береговой линией, рыбацкие деревни в Son Hai 15 км длиной горная цепь работает близко к морю, с золотыми песками, также имеет побережье 10km Da Dia (пороги), Rolling Stones, выступающие высока, то низкий. Леса и дюны перемежаются вместе образуют талию, очень удобно для небольших лавровых лодок укрытия в день ветров волн. Это кажется несколько природных сувениры, подарок для промысла, где рыбная продукция является очень богатым. Из местности специально построены с коралловой породы отверстий (люди здесь обычно называемые рифы) идеально подходят для креветок, крабов, рыбы, кальмары ... чтобы жить и размножаться. Более того, во многих своих цветов аллегории о животных священной, святом месте между горами и морем, Южно-Китайское море для поклонения, деревня Дух Хоанг, Тянь Хиен Хиен Хау ... и церковь укрепить региональные святыни Оан.
Храм Оан местные жители также называют Оан Пагода находится у юго-восточный, на полпути между наконечником и области Муи Динь Сын Хай рыбацкая деревня около 7 км. Храм, который является лишь небольшой пещере, что составляет около 4м2, внутри есть два такие столпы выгравированы с драконом. Благодаря Водные транспортные средства должны постоянно сталкиваются с опасностью, которая должна ветровых волн продуктивной жизни Сын Хай рыбацкая деревня рыбаков всегда связаны с духовными верованиями. Они используют его как опору, чтобы сбалансировать духовную жизнь. Поскольку деревня происходит от Ян Песня Кау районе, Phu Yen имеет Ganh She знаменитый священным. В нем, есть много могила, храмовое богослужение и почтить бога моря, богов, чтобы превратить, г-жа Ланг типичный поклонение богине Тхиен Y Ана происходит от Cham. Лодки, проходящие мимо Ganh Она встанет на якорь вас, вождение все вверх, а затем вниз по побережью с некоторым гребле, прохладных крыш. Со временем, многие вещи были потеряны, но балансовая иммигрантов по-прежнему подделка морская жизнь привязан к своей духовной жизни. Храм в рыбацкой деревне Son Hai Оан сегодня тоже все лодки независимо от того, где они сталкиваются тянутся к свету ароматическая палочка, а затем продолжать молиться поездку на море. Те, возвращаясь к полной, поймать рыбаков благодарен за это, потому что из благословений расцвете.
По словам г-Ba, которые живут и сохранившийся храм Оан сказал храм гораздо раньше хорошо спрятаны среди густой листвы. Не Посреди камней имеют небольшие святыни, как теневой церкви, теперь не более; Вместо этого, многие люди поклоняются Будде и богам, выражая религиозную культуру Вьетнама. Найдено вокруг многих наборов останков, что является догадки древних Cham. После этого, все больше и больше лодок, чтобы сделать еду, люди начали накапливаться небольшой храм, построенный на просторный, чем раньше. Каждый год в феврале и 15 раз в первый по лунному календарю, рыбаки оставили подшипник колеса, стекла ладан поклоняться. Особенно здесь в июле полнолуния ритуал, "Доктор" больше, чем обычных организаций, небольшие лодки и рыбаков в отдаленных деревнях имели шанс пожертвовать. Таким образом, несмотря на усилия в отдаленных святынь возвышенности Оан в течение года, но до сих пор теплый, дымчатый аромат.
Это гуманистическое определение, что мигранты принесли на эту землю. Из мигрантов, они всегда уважать культуру в принявшей их стране. Так часто они по-прежнему поклоняются местные божества и духи даже заброшенный, блуждание давно перестал поклоняться никому, в том числе нам заглянуть Кинь и Чам. Оан Храм является поведение новичков в древних коренных жителей мертвых. И они считают, что с искренностью, они тоже будут благословлены, чтобы были ведущим мирная жизнь.
Сын Хай люди часто распространен народный стих: «Человек сезон помпано протереть / В гостях свой ​​рынка импульс, импульс вдали от своих детей." Очевидно Hai Son является "рандеву" наступить на анчоусов сезона, ставрида профессионального черной сеткой, сетки между провинциями Нинь Туан, Фу Йен, Сына Sea Cliff Village от Сына Хай никогда не забуду о своих корнях в новую землю.