Hằng năm, cứ đến cuối tháng 8, suốt tháng 9 (tháng Ramadan, tính theo lịch Hồi giáo, trong bài viết này thể hiện ngày tháng theo lịch Hồi giáo), người Chăm Hồi giáo tổ chức lễ hội Ramưwan.

Ở Ninh Thuận, bên cạnh những lễ hội của người Kinh, Chăm, Hoa… lễ hội của tộc người Raglai cũng vô cùng đặc sắc và đa dạng. Người Raglai trước đây có rất nhiều lễ hội: ăn đầu lúa, ăn lúa mới… nhưng do điều kiện khách quan nên đến nay một số đã mai một dần.

Bên cạnh Lễ Bỏ mả, người Raglai ở Ninh Thuận còn có một lễ hội rất quan trọng trong đời sống sinh hoạt: đó là lễ Ăn đầu lúa.

Ngày 16 tháng 4 năm 1975, tỉnh Ninh Thuận được giải phóng. Từ đó đến nay, ngày 16 tháng 4 trở thành ngày kỷ niệm lớn của tỉnh.