Ninh Thuận có nhiều di tích lịch sử văn hóa biển, điểm du lịch biển đẹp như: bãi biển Ninh Chữ, bãi Tuấn Tú, bãi biển Bình Tiên, bãi biển, vịnh Vĩnh Hy (huyện Ninh Hải)...hấp dẫn du khách với những bãi tắm đẹp, biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

Ninh Thuận có đồi cát bay Tuấn Tú và Sơn Hải hoang sơ và thơ mộng do hình dáng của đồi cát thường xuyên biến chuyển, thay đổi hình dạng tạo nên những hình thái vô cùng hấp dẫn thích hợp cho các tay đua xe địa hình trên cát. Suối Lồ Ồ thơ mộng, gắn liền với các truyền thuyết về người Raglay và người Kinh, biển Ninh Thuận như một bức tranh thiên nhiên sống động. Vạn Hải Chữ là một trong những vạn lớn và cổ xưa nhất của nghề biển ở Ninh Thuận với tục thờ cá voi và là nơi diễn ra lễ hội Cầu ngư lớn nhất tỉnh Ninh Thuận.

   Huyện Thuận Nam được biết đến với bãi biển Sơn Hải và ngọn hải đăng Mũi Dinh là ngọn hải đăng được xây dựng (1940) với kiến trúc kiểu Pháp độc đáo.

   Huyện Ninh Hải có khu bảo tồn sinh vật biển, và vườn quốc gia Núi Chúa với khí hậu trong lành, thảm động thực vật vô cùng phong phú và những bãi tắm tuyệt đẹp. Nơi đây hấp dẫn du khách với các rạn san hô đủ màu sắc dưới đáy biển và vẻ đẹp kỳ ảo của đá. Đồi cát di động hòa cùng màu xanh của biển cả, với những vỉa Đá đĩa, dung nham ven bờ bị xâm thực mưa gió và sóng biển bào mòn tạo nên những ghềnh đá, hang động, nhũ thạch, bãi cuội...huyền diệu và hoang sơ; chùa Trùng Sơn với bãi đá bãi đá granite nhiều màu hình cánh cung chạy bao quanh có tên là núi đá chồng với những viên đá đủ mọi hình dạng, kích cỡ và chồng lên nhau...đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận đây là một trong những kỷ lục Việt Nam của Ninh Thuận.

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm được biết đến với ngả Tam giác du lịch, có bãi cát trắng mịn và giòng mơ văn tạo nên biển tím ngắt như ru lòng du khách...

Xa hơn nữa là đảo Hòn Đỏ có dấu tích nơi đây là thương cảng của người Chăm năm xưa. Những thắng cảnh và những bãi biển đẹp ở Ninh Thuận, đặc biệt khu vực Ninh Chữ và Vịnh Vĩnh Hy đã trở nên quen thuộc với nhiều du khách trong nước và quốc tế.

Chính những điều trên mà Ninh Thuận đã thu hút một lượng rất lớn du khách theo kiểu du lịch bụi và rất nhiều các nhiếp ảnh gia chọn Ninh Thuận làm điểm đến để cho ra những tác phẩm đẹp và nghệ thuật.

          

(nguồn ảnh: sưu tầm)

 

 Minh Trân

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan: the paradise of dust tourism and photography
Ninh Thuan beach, Tuan Tu beach, Binh Tien beach, beach, Vinh Hy bay (Ninh Hai district) ... Guests with beautiful beaches, blue sea, white sand, sunshine yellow.
 
Ninh Thuan has sand dunes in Tuan Tu and Son Hai are wild and romantic because of the shape of the sand dunes often change, shape changes to create extremely attractive forms suitable for terrain car race. sand. Lue Ồ romantic dream, associated with the legend of the Raglay people and the Kinh, Ninh Thuan sea as a lively natural paintings. Van Hai Chu is one of the largest and oldest of the sea fishing in Ninh Thuan with whale worship and the place where the largest fishing festival in Ninh Thuan.
 
   Thuan Nam district is known for Son Hai beach and the lighthouse of Mui Dinh is a lighthouse built (1940) with unique French architecture.
 
   Ninh Hai has marine life reserves, and Nui Chua national park with fresh climate, extremely rich vegetation and beautiful beaches. This place attracts visitors with colorful coral reefs under the sea and the magical beauty of the rock. Sand dunes move along with the blue of the sea, with the seagrass beds, the lava along the shore are eroded rain and wind waves to create the cliffs, caves, stalagmites, pebbles ... marvelous and pristine; Trung Son Pagoda with multi-colored granite rock formations running around the mountain named stone mountain with stones of all shapes, sizes and overlapping ... was recorded by the Center Book of Vietnam Recognizing this is one of the record of Ninh Thuan Vietnam.
 
Phan Rang - Thap Cham city is known for the triangular tourist, white sand beaches and the dream of creating a purple sea as the traveler ru ...
 
Furthermore, Red Islet has a vestige of its former merchant port. Scenic and beautiful beaches in Ninh Thuan, especially in Ninh Chu and Vinh Hy Bay have become familiar to many domestic and international tourists.
 
The above mentioned that Ninh Thuan has attracted a large number of tourists in the dusty tourist style and many photographers choose Ninh Thuan as a destination to produce beautiful and artistic.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan:ダスト観光と写真の楽園
Ninh Thuanビーチ、Tuan Tuビーチ、Binh Tienビーチ、ビーチ、Vinh Hy bay(Ninh Hai地区)...美しいビーチ、青い海、白い砂浜、黄緑色のゲスト。
 
Ninhトゥアンは、砂丘がトゥアントゥと息子を飛行しており、砂丘の形状がしばしば変化するために野生でロマンチックなので、形状の変化は地形レースに適した非常に魅力的な形を作り出します砂ルーイの人々の伝説と活気に満ちたナチュラルな絵画のようなキン、ニントゥアンの海に関連したルイのロマンチックな夢。 Van Hai Chuは、Ninh Thuanの海釣りの中で最大のものと古いものの1つで、Ninh Thuanで最大の釣り祭が行われる場所です。
 
   Thuan Nam地区はSon Haiビーチとして知られており、Mui Dinhの灯台は独特のフランス建築を施した灯台(1940年)です。
 
   Ninh Haiには海洋保護区があり、新鮮な気候、非常に豊かな植物、美しいビーチがあるNui Chua国立公園があります。この場所は、海の下にあるカラフルなサンゴ礁と岩の魔法の美しさを味わうことができます。砂丘は海の青と一緒に移動し、海草のベッドで、岸に沿った溶岩は崖や洞窟、鍾乳石、小石などを作るために雨と風の波が浸食されています...素晴らしいと素朴な;すべての形や大きさ、重なり合った石の山に囲まれた、多彩な花崗岩の岩が形成されたトランソン・パゴダは、ベトナム中央図書これがNinh Thuan Vietnamの記録の一つであることを認識している。
 
Phan Rang - Thap Chamの街は、三角形の観光客、白い砂浜、そして旅行者ruとして紫色の海を作り出す夢で知られています...
 
さらに、レッド・アイレットは元商店街の痕跡を残しています。 Ninh Thuanの美しいビーチ、特にNinh ChuとVinh Hy Bayは、国内外の多くの観光客に親しまれています。
 
Ninh Thuanは埃の多いツーリストスタイルで多くの観光客を集めており、多くの写真家がNinh Thuanを美しく芸術的な場所として選んでいます。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нинь Тхуан : рай пылевого туризма и фотографии

Нинь Тхуан имеет много исторических и культурных реликвий, красивых пляжей: Пляж Нинь - Тьы, пляж Туан-Ту, пляж Бинь-Тьен, пляж ВиньХизалива (район Нинь-Хай) ...которые увлекают гостейс прекрасными пляжами, синим морем, белым песком, солнечным желтым цветом.

В Нинь Туане есть песчаные дюны в Туан Ту, а Сон Хай - дикие и романтичные, потому что форма песчаных дюн часто меняются, изменения формы создают чрезвычайно привлекательные формы, подходящие для гонки на рельефах песок. Люйская романтическая мечта, связанная с легендой о народах Раглай и Кинь, Нинь-Тхуанском море как живая природная живопись. Ван Хай Чжу является одним из крупнейших и старейших морских рыбаков в Нинь - Тхуане с культом китов и местом, где крупнейший рыбацкий фестиваль в Нинь - Тхуане.

Район Тхуан Нам известен пляжем Сон - Хай, и маяком Муй - Динь - маяк, построенным в 1940 году с уникальной французской архитектурой.

(Небольшой маяк на горе Муй-Динь, каждый день стоящий посредине неба, освещал лодку на суше и стал интересным туристическим направлением для туристов.)

 

Нинь Хай имеет запасы морской жизни и национальный парк Нуи Чуа со свежим климатом, чрезвычайно богатой растительностью и прекрасными пляжами. Это место привлекает посетителей красочными коралловыми рифами под морем и волшебной красотой скалы. Песчаные дюны движутся вместе с синим морем, с ложами морских водорослей, лава вдоль берега размыты дождем и ветром, чтобы создать скалы, пещеры, сталагмиты, гальки ... изумительный и первозданный; Пагода Чунг Сон с разноцветными гранитными скальными образованиями, бегущими вокруг горы под названием каменная гора с камнями всех форм, размеров и перекрытий ... была записана Центральной книгой Вьетнама Признание этого является одним из показателей Вьетнама Нинь Тхуана.

Город Фан Ранг – Тхап Тям известен треугольными туристическими пляжами с белым песком и мечтой о создании фиолетового моря, как путешественник ru ...

Кроме того, Красный остров имеет остатки своего бывшего торгового порта. Живописные и прекрасные пляжи в Нинь - Тхуане, особенно в Нинь Тьы и Винь - Хи, стали известны многим отечественным и международным туристам.

Вышеупомянутое, что Нинь Тхуан привлекло большое количество туристов в пыльном туристическом стиле, и многие фотографы выбирают Нинь Тхуан в качестве места назначения для создания красивых и художественных.