Chiều ngày 09/01/2018, tại Hội trường của khách sạn Long Thuận đã diễn ra Hội nghị phát triển du lịch dựa trên thế mạnh đặc thù của tỉnh Ninh Thuận.

Tới tham dự Hội nghị có ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Châu Thanh Hải Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, đại diện thường trực, lãnh đạo các cơ quan ban ngành,  doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các hộ kinh doanh sản phẩm đặc thù trong tỉnh cùng các cơ quan báo đài đến dự và đưa tin.

Hội nghị là cầu nối cho các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, lữ hành trong tỉnh với các hộ kinh doanh sản xuất các sản phẩm đặc thù của tỉnh như Nho, Táo, Tỏi, Măng tây, Nha Đam  cùng hợp tác, kết nối và tìm kiếm giải pháp phát triển du lịch trên tiềm năng, lợi thế và các sản phẩm đặc thù của tỉnh để hình thành các loại hình du lịch đặc trưng, có chất lượng, có khả năng cạnh tranh cao.

Hội nghị phát triển du lịch dựa trên thế mạnh đặc thù của tỉnh kết thúc thành công với những ý kiến góp ý chân thành, thiết thực của các doanh nghiệp du lịch để chung tay xây dựng sản phẩm du lịch mới hấp dẫn và mang tính đặc trưng trên cơ sở tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, qua đó quảng bá hình ảnh quê hương, con người Ninh Thuận.

Hương Lan, Phương Thảo

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan: Conference on tourism development based on specific strengths of Ninh Thuan province
On the afternoon of 09/01/2018, at the conference hall of Long Thuan Hotel, the tourism development conference was held based on specific strengths of Ninh Thuan province.
Attending the meeting were Mr. Le Van Binh, Vice Chairman of the Provincial People's Committee, Mr. Chau Thanh Hai, Director of the Department of Culture, Sports and Tourism of Ninh Thuan province, representatives of leaders and agencies. Businesses, tourist service establishments, households dealing in specific products in the province and news agencies attended and reported.
The conference is a bridge for agencies, tourism enterprises, services and travel in the province with the business households producing the specific products of the province such as grapes, apples, garlic, asparagus, Nha Dan to cooperate, connect and seek solutions to develop tourism potential, advantages and specific products of the province to form specific types of tourism, quality, high competitiveness .
The conference on tourism development based on specific strengths of the province ended successfully with the sincere and practical comments of tourism enterprises to jointly build attractive new tourist products. Characterized by the potential and advantages of the local, promoting the image of the native people of Ninh Thuan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ninh Thuan:Ninh Thuan省の特定の強みに基づく観光開発に関する会議

2010年9月1日の午後、Long Thuan Hotelカンファレンスホールでは、Ninh Thuan省の強みに基づいて観光開発会議が開催されました。

会議には、省人民委員会副議長のLe Van Binh氏、Ninh Thuan省文化スポーツスポーツ局長Chau Thanh Hai氏、指導者および代理店代表が参加した。州内の特定の製品を扱う企業、観光サービス施設、世帯、報道機関が出席し、報告した。

会議は、ブドウ、リンゴ、ニンニク、アスパラガス、ニャンダンなどの州の特定の製品を生産しているビジネス家庭と、省、観光企業、サービス、旅行の橋渡しです特定の種類の観光、品質、高い競争力を形成するために、観光の潜在的可能性、優位性、および特定の製品を開発するためのソリューション。

この地域の強みに基づいた観光開発会議は、観光企業が魅力的な新しい観光商品を共同で建設するための誠実で実用的なコメントで成功裏に終わった。 Ninh Thuanの地元の人々のイメージを促進する地元の潜在的な利点と特徴が特徴です。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нинь Туан: Конференция по развитию туризма, основанная на конкретных сильных сторонах провинции Нинь Туан
Во второй половине дня 09/01/2018 в конференц-зале отеля Long Thuan была организована конференция по развитию туризма, основанная на конкретных сильных сторонах провинции Нинь Туан.
На встрече присутствовали г-н Ле Ван Бинь, заместитель председателя Комитета народных представителей, г-н Чау Тханх Хай, директор Департамента культуры, спорта и туризма провинции Нинь Туан, представители лидеров и агентств. Посещали и сообщали предприятия, учреждения туристического обслуживания, домашние хозяйства, занимающиеся конкретными продуктами в провинции, и информационные агентства.
Конференция является мостом для агентств, туристических предприятий, услуг и путешествий в провинции с бизнес-домохозяйствами, производящими конкретные продукты провинции, такие как виноград, яблоки, чеснок, спаржа, Nha Dan сотрудничать, связывать и искать решения для развития туристического потенциала, преимуществ и конкретных продуктов провинции для формирования конкретных видов туризма, качества, высокой конкурентоспособности ,
Конференция по развитию туризма, основанная на конкретных сильных сторонах провинции, успешно завершилась искренними и практическими комментариями туристических предприятий о совместной разработке привлекательных новых туристических продуктов. Характеризуется потенциалом и преимуществами местного населения, пропагандируя имидж коренных народов Ниньцзяна.