(NTO) Với nguồn tài nguyên du lịch (DL) phong phú, đa dạng, những năm qua, tỉnh ta đã tập trung đầu tư khai thác lợi thế, tiềm năng đưa ngành DL phát triển, đúng hướng theo Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010; Chương trình 134-Ctr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển DL trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phấn đấu đến năm 2020 cụm ngành này đóng góp 8% GRDP của tỉnh và giải quyết 10% lao động xã hội.

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó xây dựng các chính sách ưu đãi, quan tâm để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào DL Ninh Thuận. Coi đây là yếu tố quan trọng để đưa DL Ninh Thuận không chỉ ở dạng tiềm năng mà sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước trong giai đoạn tới. Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, việc áp dụng các cơ chế chính sách đầu tư của tỉnh qua đó cơ sở hạ tầng KT-XH cũng như hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển DL được tăng cường. Thông qua tổ chức nhiều sự kiện chính trị, kinh tế-xã hội gắn với các hoạt động xúc tiến, quảng bá trên phương tiện thông tin đại chúng…hoạt động DL của tỉnh đã có bước khởi sắc, số lượng du khách tăng lên đáng kể; đã có nhiều dự án về DL được chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện (hiện trên địa bàn tỉnh có 48 dự án đầu tư vào lĩnh vực DL được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 15.300 tỷ đồng.Trong đó, có 17 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn 3.183,7 tỷ đồng; 13 dự án đang triển khai thi công; 18 dự án đang hoàn tất các thủ tục để đủ điều kiện thi công), tập trung phát triển ở dải ven biển của tỉnh, trong đó có một số dự án đạt tiêu chuẩn từ 3-5 sao trở lên theo tiêu chuẩn quốc tế đi vào hoạt động như khu nghỉ dưỡng cao cấp Núi Chúa-Amanơi, Phát Hoàng Long, Con Gà Vàng…, đặc biệt là siêu dự án du lịch Ecopark với tổng mức đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng đang được triển khai tại xã Phước Dinh (Thuận Nam) đây là những tiền đề quan trọng, động lực mới để đẩy mạnh việc phát triển DL tỉnh nhà.

Tuy nhiên, đánh giá chung thì DL của Ninh Thuận phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của mình. Tỷ lệ dự án DL hoàn thành đưa vào hoạt động còn thấp. Các chỉ tiêu chủ yếu về lượng khách và thu nhập mà ngành DL đạt được so với một số tỉnh lân cận có DL phát triển trong vùng vẫn còn có khoảng cách khá xa, tỷ trọng trong cơ cấu GDP toàn tỉnh còn thấp, dịch vụ DL còn đơn điệu, chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu thị trường, nguồn nhân lực chưa tương xứng với vai trò, vị trí và nhiệm vụ của một ngành kinh tế quan trọng.

Với quan điểm phải tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực này để đưa DL trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đảm bảo các yêu cầu phát triển bền vững, tỉnh đã và đang cải thiện môi trường đầu tư, kêu gọi, thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư bằng nhiều biện pháp tích cực như đẩy mạnh xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá DL, in ấn phẩm như sách, ảnh, tập gấp, tờ rơi để tuyên truyền quảng bá về tiềm năng, thế mạnh DL của địa phương; quảng bá DL Ninh Thuận trên các phương tiện thông tin đại chúng, gặp gỡ các nhà đầu tư trong lĩnh vực DL, dịch vụ, tổ chức các sự kiện, hoạt động xúc tiến DL tại các hội chợ DL trong nước và quốc tế. Cùng với đó tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đến việc đầu tư kết cấu hạ tầng, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tại các trung tâm DL. Đặc biệt, tích cực thu hút, khuyến khích đầu tư phát triển các dự án, thương hiệu của các tập đoàn kinh tế mạnh, các dự án có sản phẩm DL chất lượng cao và độc đáo. Đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng các dịch vụ DL, xây dựng các sản phẩm DL mới theo xu hướng phát triển của thị trường thế giới, đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách DL.

Để thực hiện được mục tiêu trên, hiện nay tỉnh đang kiến nghị Chính phủ cho phép Ninh Thuận bổ sung các khu DL trọng điểm của tỉnh như Vĩnh Hy-Bình Tiên, Mũi Dinh-Cà Ná… vào quy hoạch các khu DL quốc gia để tạo sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư hình thành các sản phẩm DL mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển DL của tỉnh. Trong năm 2018, hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển DL khu DL quốc gia Ninh Chữ; quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 các khu DL trọng điểm đã được xác định trong Chương trình 134-Ctr/TU, cụ thể: Khu DL quốc gia Ninh Chữ mở rộng đến Bình Tiên về hướng Bắc và Mũi Dinh-Cà Ná về hướng Nam; khu đô thị DL nghỉ dưỡng Đầm Nại với các loại hình DL sinh thái, hiện đại, kiểu mẫu; các điểm DL tại vườn quốc gia Phước Bình và Núi Chúa; khu DL đồi cát Mũi Dinh; khu DL sinh thái bảo tồn Rùa biển Thái An; khu DL sinh thái cao cấp, bến du thuyền vịnh Vĩnh Hy; khu DL sinh thái Thác Chapơr; Hồ Sông Sắt; khu DL kết hợp tắm khoáng Nhị Hà, hồ Tân Giang theo hình thức xã hội hóa, làm cơ sở thu hút các tập đoàn mạnh, chuyên nghiệp, tham gia đầu tư, phát triển DL.

Tập trung huy động các nguồn vốn đẩy nhanh đầu tư, cải thiện mạnh mẽ điều kiện hạ tầng giao thông nhất là tuyến đường vành đai, đường vào các khu DL... tạo kết nối cao giữa các khu DL dọc tuyến đường ven biển từ Bình Tiên đến Cà Ná với các trục Quốc lộ 1A, Quốc lộ 27, 27B..., kết nối các khu DL biển với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và các khu DL trọng điểm của cả nước; đồng thời đẩy nhanh đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật một số điểm DL trọng điểm của tỉnh, tạo điểm đến hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư và du khách.

Với những ưu thế về tài nguyên DL, sự phát triển của hệ thống kết cấu hạ tầng, dịch vụ, quan điểm cách nhìn mới trong xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực DL, tin rằng Ninh Thuận sẽ ngày càng trở thành điểm đến, hấp dẫn của các du khách cũng như những nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực này.

Nguồn: Báo Ninh Thuận Online

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Encourage attraction, calling for investment in developing high quality tourism
With diversified and diversified tourist resources, the province has focused on exploiting the advantages and potentiality of developing tourism industry in the right direction under the Master Plan for Socio- Approved by the Prime Minister in 2010; Program 134-Ctr / TU of the Provincial Party Committee on the implementation of Resolution No. 08-NQ / TW of the Politburo on development of the Tourism became a spearhead economic sector. By 2020, the cluster will contribute 8% of the provincial GRDP and 10% of social workers.
 
 
To carry out the above objectives, the province is carrying out synchronous solutions, including the development of incentive policies to attract domestic and foreign investors to invest in Ninh Thuan province. This is an important factor to bring Ninh Thuan Tourism not only in the form of potential but will become attractive destinations for domestic and foreign visitors in the coming period. Together with the state investment, the application of investment policies and policies of the province through which the socio-economic infrastructure as well as infrastructure system for the development of tourism is strengthened. Through the organization of many political and socio-economic events associated with the promotion and publicity activities on the mass media ... the province's tourism activities have improved, the number of visitors increased substantial; There are many Tourism projects approved investment policy and issuance of investment registration certificate is speeding up the implementation (currently in the province has 48 investment projects in the field of Tourism is issued certificate received investment with a total registered capital of 15,300 billion .In that, 17 projects came into operation with total capital of 3.183,7 billion, 13 projects are under construction, 18 projects are completing procedures to meet the conditions for construction), focus on development in the coastal zone of the province, including some projects of 3-5 stars or higher by international standards to operate as high resorts Nui Chua - Amanoi, Phat Hoang Long, Golden Chicken ..., especially Ecopark tourism project with total investment of more than 4,700 billion dong is being developed. Two in Phuoc Dinh (Thuan Nam) here are important premise, new motivation to promote the development of the province.
 
 
 
However, the general assessment of the Tourism of Ninh Thuan development is not commensurate with their potential. The proportion of completed Tourism projects is low. The main indicators of the number of visitors and income that the tourism industry achieved compared with some neighboring provinces with development in the region still quite distant, the proportion of the province's GDP is still low, services The quality of service has not met the demand of the market, the human resource is not commensurate with the role, position and mission of an important economic sector.
 
With the view to continue to mobilize all resources invested in this field to turn Tourism into a spearhead economic sector, meeting the requirements of sustainable development, the province has been improving its investment environment. Calling, attracting many domestic and foreign enterprises to invest by many positive measures such as promoting promotion, propaganda, advertising Tourism, printing publications such as books, photos, folding, leaflets for propaganda. Disseminating the potential and strengths of localities; propagate the Tourism of Ninh Thuan on the mass media, meet with investors in the field of tourism, services, organizing events and activities promoting Tourism at domestic and international Tourism. Along with that, the province will continue to pay attention to the investment in infrastructure, technical infrastructure in Tourism centers. Especially, actively attract and encourage investment in the development of projects, trademarks of the strong economic groups, projects with high quality products and unique. At the same time, renovating and improving the quality of Tourism services, building new Tourism products following the development trend of the world market, meeting the needs of Tourism tourists.
 
In order to achieve the above objectives, the province is proposing the Government to allow Ninh Thuan province to add key provincial centers such as Vinh Hy-Binh Tien, Mui Dinh-Ca Na ... in the planning of national parks. To attract investors to form new Tourism products, to create a driving force for the development of the province. In 2018, to complete the master plan for development of Ninh Chu National Park; The functional zoning of 1/2000 of the key Tourism has been identified in Program 134-Ctr / TU, namely: Ninh Chu National Park extends to Binh Tien to the north and Mui Dinh- Ca Na to the south; Dam Nai eco-tourism resort with ecological forms, modern, model; Points of interest at Phuoc Binh and Nui Chua National Parks; Mui Dinh sand dunes; Thai An Marine Ecological Sanctuary; High-end eco-tourism area, Vinh Hy Bay Marina; Chaporr Falls ecological park; Lakes of Iron River; The combination of Nhi Ha and Tan Giang in the form of socialization, as a basis for attracting powerful and professional corporations, to participate in investment and development of tourism.
 
To focus on mobilizing capital sources to accelerate investment, to strongly improve transport infrastructure conditions, especially ring roads and roads leading to densely populated areas, thus creating a high connection between the sea areas along the coastal road. from Binh Tien to Ca Na with the National Highway 1A, National Road 27, 27B ..., linking marine areas with Cam Ranh International Airport and the key areas of the country; At the same time, to accelerate the investment in the technical infrastructure of some important points of the province, creating attractive destinations for investors and visitors.
 
With the advantages of Tourism resources, the development of infrastructure, services and new perspectives in investment promotion in the field of tourism, believes that Ninh Thuan will increasingly become a destination, Attractive visitors as well as investors interested in this field.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Поощрять привлекательность, требуя инвестиций в развитие высокого качества туризма
Обладая разнообразными и разнообразными туристическими ресурсами, провинция сосредоточилась на использовании преимуществ и возможностей развития индустрии туризма в правильном направлении в соответствии с Генеральным планом социально-экономического развития, Утвержден премьер-министром в 2010 году; Программа 134-Ctr / TU провинциального партийного комитета по выполнению Постановления № 08-NQ / TW Политбюро о развитии DL становится основным экономическим сектором. К 2020 году кластер будет составлять 8% от провинциального GRDP и 10% социальных работников.
 
Для достижения вышеуказанных целей провинция осуществляет синхронные решения, в том числе разработку стимулирующей политики для привлечения внутренних и иностранных инвесторов для инвестиций в провинцию Нинь Туан. Это важный фактор, который принесет Ninh Thuan Tourism не только в виде потенциала, но и станет привлекательным местом для отечественных и зарубежных посетителей в предстоящий период. Совместно с государственными инвестициями применение инвестиционной политики и политики провинции, в которой укрепляется социально-экономическая инфраструктура, а также инфраструктурная система для развития туризма. Благодаря организации многих политических и социально-экономических событий, связанных с пропагандой и пропагандой в средствах массовой информации ... туристическая деятельность провинции улучшилась, число посетителей увеличилось значительно; Существует много проектов DL одобренной инвестиционной политики, и выдача сертификата регистрации инвестиций ускоряет реализацию (в настоящее время в провинции насчитывается 48 инвестиционных проектов в области DL) получили инвестиции с общим уставным капиталом в 15 300 млрд. При этом вступил в действие 17 проектов с общим капиталом 3,133,7 млрд., 13 проектов находятся в стадии строительства, 18 проектов завершают процедуры для удовлетворения условий строительства), сосредоточить внимание на развитии в прибрежной зоне провинции, в том числе некоторых проектов на 3-5 звезд или выше по международным стандартам для работы в качестве высоких курортов Nui Chua - Amano, Phat Hoang Long, Golden Chicken ..., особенно проект Ecopark по туризму с общим объемом инвестиций более 4700 миллиардов донгов. Два в Phuoc Dinh (Thuan Nam) здесь являются важной предпосылкой, новой мотивацией для содействия развитию провинции.
 
Однако общая оценка DL развития Ninh Thuan не соизмерима с их потенциалом. Доля выполненных проектов DL невысока. Основные показатели по количеству посетителей и доходам, достигнутые туристической отраслью по сравнению с некоторыми соседними провинциями, с развитием в этом районе еще довольно далеки, доля в структуре ВВП провинции низкая, услуги Качество обслуживания не удовлетворяет спрос на рынке, человеческий ресурс не соразмерно роли, позиции и миссии важного сектора экономики.
 
В целях продолжения мобилизации всех ресурсов, вложенных в эту сферу, чтобы превратить DL в сектор экономического развития, отвечающий требованиям устойчивого развития, провинция улучшает свою инвестиционную среду. Призыв, привлечение многих отечественных и зарубежных предприятий для инвестиций многими позитивными мерами, такими как продвижение пропаганды, пропаганда, реклама DL, печатные публикации, такие как книги, фотографии, складные, листовки для пропаганды. Распространение потенциала и сильных сторон населенных пунктов; распространять DL Ninh Thuan на средства массовой информации, встречаться с инвесторами в области туризма, услуг, организации мероприятий и мероприятий, способствующих DL на местном и международном DL. Наряду с этим, провинция будет и впредь уделять внимание инвестициям в инфраструктуру, техническую инфраструктуру в DL-центрах. Особенно активно привлекают и поощряют инвестиции в разработку проектов, товарные знаки сильных экономических групп, проекты с высококачественной продукцией и уникальные. В то же время, ремонт и улучшение качества услуг DL, создание новых продуктов DL в соответствии с тенденцией развития мирового рынка, удовлетворение потребностей туристов DL.
 
Чтобы достичь вышеуказанных целей, провинция предлагает правительству разрешить провинции Нинь Туан добавить ключевые провинциальные центры, такие как Винь Ги-Бинь Тянь, Муй Динь-Ка На ... при планировании национальных парков. Чтобы привлечь инвесторов для создания новых продуктов DL, создать движущую силу для развития провинции. В 2018 году будет завершен генеральный план развития национального парка Нинь Чу; Функциональное зонирование 1/2000 ключевых DL было определено в программе 134-Ctr / TU, а именно: Национальный парк Ninh Chu простирается до Binh Tien на север и Mui Dinh- Ca Na на юг; Курортный эко-туризм Dam Nai с экологическими формами, современный, модельный; Достопримечательности в Phuoc Binh и Nui Chua National Parks; Песчаные дюны Муй-Динь; Тайский морской экологический заповедник; Высококачественный эко-туристический район, Винь-Хай-Бэй-Марина; Экологический парк Чаопар Фоллс; Озера Железной Реки; Сочетание Nhi Ha и Tan Giang в форме социализации как основы для привлечения мощных и профессиональных корпораций для участия в инвестициях и развитии туризма.
Уделить основное внимание мобилизации источников капитала для ускорения инвестиций, значительно улучшить условия транспортной инфраструктуры, особенно кольцевые дороги и дороги, ведущие к густонаселенным районам, что создает высокую связь между морскими районами вдоль прибрежной дороги. от Бинь Тянь до Ка На с Национальной автомагистралью 1А, Национальной дорогой 27, 27В ..., связывающей морские районы с Международным аэропортом Камрань и основными районами страны; В то же время, чтобы ускорить инвестиции в техническую инфраструктуру некоторых важных точек провинции, создавая привлекательные места для инвесторов и посетителей.
 
Обладая преимуществами ресурсов DL, развития инфраструктуры, услуг и новых перспектив в области поощрения инвестиций в сфере туризма, считает, что Ninh Thuan все больше станет пунктом назначения, Привлекательные посетители, а также инвесторы, заинтересованные в этой области.