Luật Du lịch số 09/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, trong đó có quy định một số điều liên quan đến lĩnh vực kinh doanh lữ hành; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch 2017 đến lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lữ hành, hoạt động hướng dẫn du lịch

 Ngày 29/5/2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số  576/SVHTTDL-QLDL gửi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh về việc hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định liên quan đến lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lữ hành, hoạt động hướng dẫn du lịch, cụ thể như:

1. Theo quy định của Luật Du lịch 2017, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phải được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa mới được phép kinh doanh. Do vậy, các doanh nghiệp cần gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đến cơ quan đến cơ quan chuyên môn quản lý du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở để được giải quyết theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trực tiếp đến Tổng cục Du lịch.

2. Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Luật Du lịch 2017 có hiệu lực thi hành (Từ ngày 01/01/2018). Sau thời hạn trên, nếu không có giấy phép thì doanh nghiệp không được phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được cấp giấy phép trước ngày Luật Du lịch 2017 có hiệu lực không phải làm thủ tục đổi giấy phép, nhưng phải đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Luật này.

3. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của hướng dẫn viên du lịch (HDVDL) theo Luật Du lịch 2017 được quy định lần lượt như sau: tốt nghiệp trung cấp trở lên (kể cả tốt nghiệp trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp) đối với hướng dẫn viên du lịch  nội địa; tốt nghiệp cao đẳng trở lên (kể cả cao đẳng nghề và cao đẳng chuyên nghiệp) đối với HDVDL quốc tế. Đối với HDVDL tại điểm, để được cấp thẻ, người đề nghị chỉ cần đạt yêu cầu kiểm tra về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tổ chức; ngoài ra, không quy định yêu cầu về trình độ.

4. Luật Du lịch 2017 đã gia tăng thời hạn thẻ HDVDL quốc tế và HDVDL lịch nội địa lên 5 năm. Khi hết hạn, HDVDL muốn đổi thẻ phải có giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho HDVDL do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Đối với thẻ HDVDL tại điểm, Luật Du lịch 2017 không quy định thời hạn sử dụng thẻ. Việc sử dụng thẻ HDVDL tại điểm sẽ tùy theo nhu cầu của chính HDVDL tại điểm, cơ quan quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

5. Thời gian qua, tình trạng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, các cơ sở lưu trú du lịch chưa thực hiện nghiêm túc báo cáo theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn còn diễn ra. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchyêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, cụ thể như sau:

- Báo cáo tháng: thực hiện theo biểu mẫu số 01 và biểu mẫu số 03  vào ngày 10 tháng sau tháng báo cáo đối với cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch;

- Báo cáo tháng: thực hiện theo biểu mẫu số 02 vào ngày 10 tháng sau tháng báo cáo đối với cơ sở kinh doanh lữ hành, vận chuyển khu, điểm du lịch;

- Báo cáo năm: Ngày 10 tháng 2 năm sau.

- Riêng các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh lưu trú kết hợp kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển hoặc kinh doanh khu điểm du lịch thì thực hiện báo cáo cả ba  biểu mẫu số 01, số 02 và số 03 quy định tại Thông tư nêu trên.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xử lý các doanh nghiệp cố tình vi phạm chế độ báo cáo theo quy định.

Để cập nhật thông tin chi tiết liên quan đến Luật Du lịch 2017, đề nghị các doanh nghiệp truy cập vào trang thông tin điện tử của Tổng cục Du lịch (www.vietnamtourism.gov.vn); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận (http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sovhttdl/Pages/Default.aspx); Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận (www.ninhthuantourist.com)./.

 

Phương Uyên - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan: Department of Culture, Sports and Tourism guide to implement the Law on Tourism 2017 to business travel services and tour guide activities

The Law on Tourism No. 09/2017/QH14 passed by the XIV National Assembly at its 3rd session meeting on June 19th, 2017, takes effect from January 01st, 2018, which stipulates a number of articles related to the field of travel business; Department of Culture, Sports and Tourism guide to implement the Law on Tourism 2017 to business travel services and tourist guide activities.

On May 29th, 2018, the Department of Culture, Sports and Tourism has issued Official Dispatch No. 576/SVHTTDL-QLDL sending to enterprises providing tourist services in the province on guiding to implement the regulations related to travel business services and tourist guide activities, such as:

1. According to the Law on Tourism 2017, domestic travel business enterprises must be issued the License for domestic tour business to conduct their business. Therefore, enterprises should send dossiers of application for License to the provincial-level tourism management competent agencies where they are headquartered for settlement according to regulations.

For international travel business enterprises, they shall send dossiers of application for License directly to the Vietnam National Administration of Tourism.

 

2. Domestic travel business enterprises shall carry out the procedures for applying for Licenses of domestic tour business services within 12 months from the effective date of the Tourism Law of 2017 (from January 01st, 2018). After the above-said time limit, without License, enterprises are not allowed to conduct domestic tour business services.

International travel business enterprises licensed before the effective date of the Law on Tourism 2017 shall not have to carry out procedures for changing their licenses but must satisfy all the conditions stipulated in this Law.

 

3. About the educational level of culture of tour guides (TG) according to the Law of Tourism 2017, is defined as follows: graduated vocational training or higher (including intermediate vocational training and professional vocational training) for domestic tour guides; graduated colleges and universities (including vocational colleges and professional colleges) for international TG. For TG at the destinations, to be issued with a License, the applicant only needs to pass the requirement of inspection of professional tour guides at the provincial level tourism specialized agency. In addition, there is no requirement for qualifications.

 

4. The Tourism Law of 2017 has increased the term of international and domestic TG License up to 5 years. When expired, TG who wants to change License must have certificate of training periodical knowledge for TG issued by competent state agencies.

For TG at the destinations, the Tourist Law of 2017 does not stipulate the duration of card use. The use of TG License at the destinations will depend on the needs of TG itself at the destinations, the management of tourist resorts and tourist sites.

 

5. Over the past time, the status of enterprises doing business in travel services and tourist accommodation establishments that have not been seriously reported under the provisions of Circular No. 26/2014/TT-BVHTTDL dated December 31st, 2014 of the Ministry of Culture, Sports and Tourism still happens. The Department of Culture, Sports and Tourism requests the travel business enterprises in the province to seriously implement the reporting regime, specifically as follows:

- Monthly reports: shall be made according to Form No. 01 and Form No. 03 on the 10th day after the reporting month for tourist accommodation establishments;

- Monthly reports: shall be made according to Form No. 02 on the 10th day of the month of the reporting month, for travel business establishments or transportation of tourist sites or destinations;

- Annual report: February 10th of next year.

- For tourist business establishments and enterprises combining travel business services, transportation or business operation of tourist sites, they shall make reports on all three Forms No. 01, No. 02 and No. 03 as prescribed at Circular above.

The Department of Culture, Sports and Tourism will handle the enterprises deliberately violating the reporting regime as prescribed.

 

For more detailed information related to the Law on Tourism 2017, enterprises can visit the website of:

i, Vietnam National Administration of Tourism:

(www.vietnamtourism.gov.vn);

ii, Department of Culture, Sports and Tourism of Ninh Thuan:

(http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sovhttdl/Pages/Default.aspx);

iii, Ninh Thuan Tourism Promotion Information Center:

(www.ninhthuantourist.com);

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ninhトゥアン:文化観光省、ビジネス旅行サービス、観光ガイドへの2017年の法律の実装を指導文化観光部

2007年6月19日の第3回会合では、XIV国会議事堂を通過した第09/2017 / QH14号の法律は、関連記事を多数記載した1818年1月1日から施行されます。旅行業の分野へ文化観光部、2017年観光法の実践をビジネス旅行サービス、観光ガイド活動の分野に導く

 

 文化観光部は、2011年5月29日に、州ガイド企業に観光サービスを提供する企業に対し、公式文書番号576 / SVHTTDL-QLDLを発行して規制を実施しました。旅行ビジネスサービスについては、観光ガイド活動:

 

1. 2017年の観光法によれば、国内旅行ビジネス企業は、国内ツアービジネスサービスを行うためのライセンスを取得しなければならない。したがって、企業は規制当局に定住する地方の州レベルの観光管理機関に代理店への許可申請書類を送付すべきである。

国際旅行ビジネス企業の場合、企業は許可証申請書を直接観光部総局に送付しなければならない。

 

2.国内旅行事業者は、2017年の観光法の施行の効力発生日(01年から12ヶ月以内に国内観光事業の免許を申請する手続きを行うものとする/ 01/2018)。上記の制限時間の後、許可なく、企業は国内ツアービジネスサービスを行うことができません。

観光法の施行日前に免許を受けた国際旅行事業法人は、免許の変更手続を行う必要はなく、本法に定めるすべての条件を満たさなければならない。

 

3.観光法第2017号による観光ガイド(HDVDL)の文化レベルについては、次のように定義されています。中間的な卒業以上(中級職業訓練と専門的な副次的なものを含む)国内ツアーガイド付き。インターナショナルHDVDLのためのカレッジおよび卒業生(職業専門学校および専門学校を含む)。その時点でHDVDLのために、カードを発行するには、申請者は、地方レベルの観光専門機関でプロのツアーガイドの検査の要件を渡す必要があります。さらに、資格要件もありません。

 

4. 2017年の観光法は、国際HDVDLカードとHDVDL国内カレンダーの期間を5年間に延長した。有効期限が切れた場合、HDVDLは、カードを変更するには、所管官庁が発行するHDVDLのトレーニングに関する定期的な知識の証明書が必要です。

ポイントのHDVDLカードについては、2017年の観光法ではカード使用期間は規定されていません。その時点でのHDVDLカードの使用は、その時点でのHDVDL自体のニーズ、観光地や観光地の管理に依存します。

 

5.過去に旅行サービスおよび観光施設の事業所で事業を行っている企業の地位は、31/12 / Circular No. 26/2014 / TT-BVHTTDLの条項の下で真剣に報告されていない/文化観光部の2014年がまだ開催されています。文化スポーツスポーツ省は、州の旅行企業に対し、以下のような報告制度を真剣に実施するよう要請する。

- 月例報告書は、宿泊施設の施設の報告月の10日後の第01号および第03号に従って作成しなければならない。

- 月次報告書は、報告書月の10日目の第02号様式に従い、旅行事業所または観光地または観光スポットの輸送の場合は、

- 年次報告書:来年2月10日。

- 観光事業の運行業務、運送業務又は営業活動を組み合わせた事業所及び観光事業所については、Pointで規定されている3つの書式No.01、No.02及びNo.上の円形。

 

文化スポーツスポーツ省は、意図的に報告制度に違反している企業を扱う。

 

観光法に関する詳細情報の更新については、企業はベトナム国家観光省のウェブサイト(www.vietnamtourism.gov.vn)を訪れることが求められます。Ninh Thuanの文化スポーツスポーツ省(http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sovhttdl/Pages/Default.aspx); Ninh Thuan観光プロモーション情報センター(www.ninhthuantourist.com)./。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нинь Тхуан: Учреждение культуры, спорта и туризма, руководящий реализацией Закона о туризме 2017 года для деловых поездок, экскурсовода

Закон о туризме № 09/2017 / QH14, принятый XIV Национальной ассамблеей на ее 3-й сессии 19 июня 2007 года, вступает в силу с 01.01.2012, в котором оговаривается ряд связанных статей. в области туристического бизнеса; Учреждение культуры, спорта и туризма, руководящий реализацией Закона о туризме 2017 года в области услуг делового туризма, деятельности туристического гида.

 29 марта Учреждение культуры, спорта и туризма опубликовал официальное письмо № 576 / SVHTTDL-QLDL для предприятий, предоставляющих туристические услуги в провинции, руководящих предприятиями для реализации правил. Что касается туристических деловых услуг, то туристические путеводители, такие как:

1. Согласно Закону о туризме 2017, предприятиям внутреннего туристического бизнеса должны быть предоставлены лицензии на проведение внутренних туристических бизнес-услуг. Поэтому предприятиям следует направлять досье с заявками на получение разрешений агентствам агентствам по управлению туризмом на уровне провинций, где они размещаются в штаб-квартире для урегулирования в соответствии с правилами.

Для предприятий международного туристического бизнеса предприятия направляют досье на получение разрешений непосредственно в Главное управление туризма.

2. Предприятия внутреннего туристического бизнеса должны выполнять процедуры подачи заявок на получение лицензий для внутренних туристических бизнес-услуг в течение 12 месяцев с даты вступления в силу Закона о туризме 2017 года (с 01 / 01/2018). После вышеуказанного срока, без разрешения, предприятиям не разрешается проводить внутренние туристические бизнес-услуги.

Международные туристические предприятия, имеющие лицензию до даты вступления в силу Закона о туризме 2017 года, не должны выполнять процедуры для изменения своих лицензий, но должны удовлетворять всем условиям, предусмотренным настоящим Законом.

3. О уровне культуры экскурсоводов (HDVDL) в соответствии с Законом о туризме 2017 года определяется следующим образом: высшее или среднее высшее (включая среднее профессиональное образование и среднее профессиональное образование) для с местными гидами; Выпускники колледжей и университетов (включая профессиональные колледжи и профессиональные колледжи) для международного HDVDL. Для HDVDL в точке, которая должна быть выпущена с карточкой, заявителю необходимо только выполнить требование об осмотре профессиональных гидов в специализированном агентстве туризма на уровне провинций. Кроме того, нет требований к квалификации.

4. Закон о туризме 2017 года увеличил срок действия международной карточки HDVDL и внутреннего календаря HDVDL до 5 лет. Когда истек срок действия, HDVDL хочет сменить карточку, должен иметь сертификат периодических знаний о тренинге для HDVDL, выданный компетентными государственными органами.

Для карт HDVDL в точках, Туристический закон 2017 года не предусматривает продолжительность использования карты. Использование карты HDVDL в этом месте будет зависеть от потребностей самого HDVDL в этом пункте, управления туристическими курортами и туристическими объектами.

5. За прошедшее время статус предприятий, осуществляющих предпринимательскую деятельность в туристических службах и учреждениях по размещению туристов, не был серьезно зарегистрирован в соответствии с положениями циркуляра № 26/2014 / TT-BVHTTDL от 31/12 / 2014 Министерства культуры, спорта и туризма по-прежнему существует. Учреждение культуры, спорта и туризма просит предприятия туристического бизнеса в провинции серьезно внедрить режим отчетности, а именно:

- ежемесячные отчеты должны составляться в соответствии с формой № 01 и формой № 03 на 10-й день после отчетного месяца для учреждений туристического размещения;

- ежемесячные отчеты составляются в соответствии с формой № 02 на 10-й день месяца отчетного месяца, на туристические бизнес-объекты или на перевозку туристических объектов или мест;

- Годовой отчет: 10 февраля следующего года.

- для учреждений и предприятий туристического бизнеса, объединяющих туристические бизнес-услуги, транспорт или деловую эксплуатацию туристических объектов, они должны составлять отчеты по всем трем формам № 01, № 02 и № 03, как указано в пункте Циркуляр выше.

Учреждение культуры, спорта и туризма будет заниматься предприятиями, намеренно нарушающими режим отчетности, как это предписано.

Для обновления подробной информации, касающейся Закона о туризме 2017 года, предприятиям предлагается посетить веб-сайт Национальной администрации туризма Вьетнама (www.vietnamtourism.gov.vn). Учреждение культуры, спорта и туризма Нинь Тхуан (http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sovhttdl/Pages/Default.aspx); Информационный центр по развитию туризма Нинь Тхуан (www.ninhthuantourist.com) ./.