Luật Du lịch số 09/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, trong đó có quy định một số điều liên quan đến lĩnh vực kinh doanh lữ hành; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch 2017 đến lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lữ hành, hoạt động hướng dẫn du lịch

 Ngày 29/5/2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số  576/SVHTTDL-QLDL gửi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh về việc hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định liên quan đến lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lữ hành, hoạt động hướng dẫn du lịch, cụ thể như:

1. Theo quy định của Luật Du lịch 2017, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phải được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa mới được phép kinh doanh. Do vậy, các doanh nghiệp cần gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đến cơ quan đến cơ quan chuyên môn quản lý du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở để được giải quyết theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trực tiếp đến Tổng cục Du lịch.

2. Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Luật Du lịch 2017 có hiệu lực thi hành (Từ ngày 01/01/2018). Sau thời hạn trên, nếu không có giấy phép thì doanh nghiệp không được phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được cấp giấy phép trước ngày Luật Du lịch 2017 có hiệu lực không phải làm thủ tục đổi giấy phép, nhưng phải đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Luật này.

3. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của hướng dẫn viên du lịch (HDVDL) theo Luật Du lịch 2017 được quy định lần lượt như sau: tốt nghiệp trung cấp trở lên (kể cả tốt nghiệp trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp) đối với hướng dẫn viên du lịch  nội địa; tốt nghiệp cao đẳng trở lên (kể cả cao đẳng nghề và cao đẳng chuyên nghiệp) đối với HDVDL quốc tế. Đối với HDVDL tại điểm, để được cấp thẻ, người đề nghị chỉ cần đạt yêu cầu kiểm tra về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tổ chức; ngoài ra, không quy định yêu cầu về trình độ.

4. Luật Du lịch 2017 đã gia tăng thời hạn thẻ HDVDL quốc tế và HDVDL lịch nội địa lên 5 năm. Khi hết hạn, HDVDL muốn đổi thẻ phải có giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho HDVDL do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Đối với thẻ HDVDL tại điểm, Luật Du lịch 2017 không quy định thời hạn sử dụng thẻ. Việc sử dụng thẻ HDVDL tại điểm sẽ tùy theo nhu cầu của chính HDVDL tại điểm, cơ quan quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

5. Thời gian qua, tình trạng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, các cơ sở lưu trú du lịch chưa thực hiện nghiêm túc báo cáo theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn còn diễn ra. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchyêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, cụ thể như sau:

- Báo cáo tháng: thực hiện theo biểu mẫu số 01 và biểu mẫu số 03  vào ngày 10 tháng sau tháng báo cáo đối với cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch;

- Báo cáo tháng: thực hiện theo biểu mẫu số 02 vào ngày 10 tháng sau tháng báo cáo đối với cơ sở kinh doanh lữ hành, vận chuyển khu, điểm du lịch;

- Báo cáo năm: Ngày 10 tháng 2 năm sau.

- Riêng các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh lưu trú kết hợp kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển hoặc kinh doanh khu điểm du lịch thì thực hiện báo cáo cả ba  biểu mẫu số 01, số 02 và số 03 quy định tại Thông tư nêu trên.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xử lý các doanh nghiệp cố tình vi phạm chế độ báo cáo theo quy định.

Để cập nhật thông tin chi tiết liên quan đến Luật Du lịch 2017, đề nghị các doanh nghiệp truy cập vào trang thông tin điện tử của Tổng cục Du lịch (www.vietnamtourism.gov.vn); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận (http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sovhttdl/Pages/Default.aspx); Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận (www.ninhthuantourist.com)./.

 

Phương Uyên - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch