Sáng ngày 05/6/2018 tại Công viên biển Bình Sơn – Ninh Chữ, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, đã diễn ra Lễ Mít tinh phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 và ngày Đại dương thế giới ngày 08/6/2018.

Với chủ đề “Giải quyết ô nhim nhựa và nilon”, nhằm nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị các sở, ban ngành liên quan tổ chức các chuỗi hoạt động về bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo nói riêng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh-sạch-đẹp-văn minh” đến năm 2020 và những năm tiếp theo…

Đặc biệt ngay sau buổi lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể cùng hơn 700 cán bộ, công nhân, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứngtrồng cây lưu niệm và làm vệ sinh môi trường khu vực bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ.

Ninh Chữ là một bãi biển đẹp kết hợp với địa danh Bình Sơn tạo thành cụm du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn nổi tiếng, nằm cách trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 5 km về phía Đông, có chiều dài 10 kmvà được coi là một trong 9 bãi biển đẹp nhất ở Việt Nam.

Cụmdu lịch biển Ninh Chử-Bình Sơn với điểm nhấn là tuyến đường đi bộ ven biển và nơi tập trungcác Khu nghĩ dưỡng, resort, khách sạn ven biển, các khu vực bán hàng, khu giao tiếp dọc đường đi bộ, các khu ăn uống, giải khát, bán đồ lưu niệm, văn hoá phẩm…. phía mặt biển còn có các hoạt động văn hoá giải trí như: nhóm nhạc Flamenco, đốt lửa trại, cắm trại dã ngoại…Chính vì vậy lượng rác thải ra tại đây rất lớn, rất cần mỗi người dân, du khách, khách tham quan có ý thức bảo vệ, gìn giữ môi trường biển, để rác vào đúng nơi quy định. Hoạt động chung tay dọn rác trên bãi biển cuối buổi lễ Mít tinh có ý nghĩa rất lớn nhằm tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về tác động từ việc thải bỏ chất thải nhựa đến môi trường, đặc biệt là đến môi trường biển trả lại cho biển một bãi cát sạch đẹp để phục vụ nhu cầu tắm biển của người dân địa phương và du khách khi tìm về với Ninh Thuận.

Hương Lan
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan: The Meeting to mobilize the response to World Environment Day and World Ocean Day

On the morning of June 05th, 2018, the Meeting to mobilize the response to World Environment Day on June 05th, 2018 and World Oceans Day on June 08th, 2018 was held at Binh Son Marine Park - Ninh Chu, My Binh Ward, Phan Rang - Thap Cham City.

Under the theme "Resolving plastic and nylon pollution", it was to emphasize the role and importance of environmental protection and response to climate change. By delivering a speech, Mr. Tran Quoc Nam, Vice Chairman of the Provincial People's Committee, asked the relevant departments to organize a series of activities to protect the environment in general and to protect the resources of marine environment and islands in particular; Continue to promote the policies of building and developing "green-clean-beautiful-civilized" Ninh Thuan by 2020 and the following years...

Especially, right after the mobilizing meeting, leaders of provincial authorities, departments, unions and more than 700 officials, workers, armed soldiers, and Communist Youth Union members participated in planting trees for souvenir and cleaning the environment of Binh Son - Ninh Chu Beach.

Ninh Chu is a beautiful beach combined with the name of Binh Son forming the famous Ninh Chu - Binh Son tourist complex, located about 5 km east of Phan Rang - Thap Cham city with 10 km in length and is considered one of the 9 most beautiful beaches in Vietnam.

Ninh Chu-Binh Son sea tourism complex shows its highlight with the coastal walkway and the concentration area of the resorts, coastal hotels, sales areas, communication area along the walkway, and the area of cuisine and refreshments, souvenir shops, cultural products... Sea side also has cultural activities such as Flamenco music band, camp fire, or camping picnic... Therefore, the amount of garbage there is very large, it needs every citizen, tourist, visitors to consciously protect, keep the marine environment, and put garbage in the right place prescribed. The activities to jointly clean up garbage on the beach at the end of the mobilizing meeting are great significance for the widespread dissemination among the people of the impact on plastic waste disposed to the environment, especially to the marine environment to return a clean sand expanse to the beach that can serve the needs of bathing the local people and tourists when travelling to Ninh Thuan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ninh Thuan:世界環境デーと世界の海の日に応えてラリーを開始

2010年5月6日の朝、Binh Son Marine Park - Ninh Chu、My Binh Wardで、Phan Rang - Thap Chamは、世界環境デー5/6/2018と世界オーシャンズデー(2010/08/6)に応じてラリーを祝った。

環境保護と気候変動への対応の役割と重要性を強調するために、「プラスチックとプラスチックの汚染を解決する」というテーマで取り組んでいます。地方人民委員会副議長のTran Quoc Nam氏は、関連省庁に対し、環境を全般的に保護し、資源を守るための一連の活動を組織するよう求めた。特に海洋環境と島々; Ninh Thuanの建築と開発の政策を2020年までに「グリーンクリーン- 美しい文明化」に推進し続ける...

特に、発足式の直後、州当局、部局、組合、700人以上の職員、労働者、武装兵、組合員、若者の指導者が参加した。お土産のために木を植え、ビン・ソン- ニンチュ・ビーチの環境をきれいにする。

10キロの長さで、東へTHAPチャムおよそ5キロ- ビンの息子の名声、ダウンタウンファンティエット鳴った位置- ニンチューは有名なビンの息子が観光客のクラスタニンチューを形成することと組み合わせる美しいビーチですベトナムで最も美しい9つのビーチの一つとされています。

ハイライトNinhチュ- ビン息子海の観光クラスターは、沿岸の歩道であり、リゾート、リゾート、沿岸ホテル、販売エリア、散歩に沿って通信、食べ物、軽食、お土産屋、文化製品....海側には、エンターテイメントグループのフラメンコ、キャンプ・ファイア、キャンプ・ピクニックなどの文化活動もあります。したがって、ここでの浪費量は非常に多く、市民、観光客、訪問者が必要です意識的にガードし、海洋環境を保ち、適切な場所にごみを入れてください。一般的な活動は、特に海洋環境に戻り、ラリーが広く環境にプラスチック廃棄物の処分から影響について人々の間で普及させる大きな意義を持っているセレモニーのビーチの端にごみアームNinh Thuanを探しているときには、地元の人々や観光客を浴びる必要性に応えるきれいな砂浜です。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нинь Тхуан: Митинг был запущен в ответ на Всемирный день окружающей среды и День Мирового океана

Утром 05/6/2018 на пляже«Бинь Сон – Нинь Тьы», Mи Бинь, городаФан Ранг – Тхап Чам, отпраздновала митинг в ответ на Всемирный день окружающей среды 05/6/2018 и Всемирный день океанов 08/6/2018.

В рамках темы «Разрешение пластических и пилонских загрязнений», чтобы подчеркнуть роль и значение охраны окружающей среды и реагирования на изменение климата. Г-н Чан Куок Нам, заместитель председателя Комитета народных представителей, обратился к соответствующим департаментам с просьбой организовать ряд мероприятий по защите окружающей среды в целом и защите ресурсов. морская среда и острова, в частности; Продолжать продвигать реализацию политики строительства и развития Нинь Тхуан «зеленого-чистого-красивого-цивилизованного» к 2020 году и в следующих лет ...

Особенно сразу после церемонии запуска участвовали лидеры провинциальных властей, департаментов, профсоюзов и более 700 чиновников, рабочих, вооруженных солдат, юнионистов и молодежи. посадка деревьев для сувениров и очистка окружающей среды пляжа Бинь Сон - Нинь Тьы.

Нинь Тьы - прекрасный пляж в сочетании с названием Бинь Сон, который представляет собой знаменитый туристический комплекс Нинь Тьы - Бинь Сон, расположенный примерно в 5 км к востоку от городаФан Ранг – Тхап Чам, длиной 10 км и считается одним из 9 самых красивых пляжей во Вьетнаме.

Нинь Тьы - Бинь Сон морской туристический кластер с изюминкой - это прибрежная дорожка, где расположены курорты, курорты, прибрежные отели, торговые районы, общение вдоль прогулки, Продукты питания, прохладительные напитки, сувенирные магазины, культурные продукты .... Морская сторона также имеет культурные мероприятия, такие как развлекательная группа Flamenco, лагерный огонь, кемпинг-пикник ... Поэтому количество отходов здесь очень велико, ему нужны каждый гражданин, гости, гости Сознательно охраняйте, сохраняйте морскую среду, ставьте мусор в нужное место. Совместная деятельность по очистке мусора на пляже в конце церемонии ралли имеет большое значение для широкого распространения среди людей воздействия удаления пластиковых отходов на окружающую среду, особенно в морскую среду. Пляж - это чистый чистый песок, который может удовлетворить потребности купания местных жителей и туристов при поиске Нинь Тхуан.