Nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa, con người và quê hương Ninh Thuận tới đông đảo người dân thủ đô. Trong hai ngày 22 và 23/9, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận tổ chức chương trình “Trung thu 2018: Sắc màu văn hóa Ninh Thuận”.

Với hơn 20 nghệ nhân đến từ vùng đất Ninh Thuận tham gia trình diễn những tiết mục múa hát dân gian, nhạc cụ truyền thống như: Trống Ginăng, Paranưng, kèn Saranai, đàn Kanhi,làm gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp của người Chăm; Trình diễn Mã la, khèn bầu, đàn Chapi của người Raglaiđã để lại ấn tượng rất lớn trong lòng người dân thủ đô.

Ngoàicác hoạt động trình diễn nghệ thuật, làm đồ chơi dân gian, các em nhỏ và khách tham quan còn tham gia cáctrò chơi dân gian, đặc biệt là các trò chơi của người Chăm, Raglai ở Ninh Thuận như: Thi đội nước, bịt mắt đập niêu, kaiw (chạy vượt điểm),đuổi quạ, diều hâu bắt gà con,…

Đến với Trung thu 2018: Sắc màu văn hóa Ninh Thuận tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, du khách còn được trải nghiệm mặc trang phục Chăm,thưởng thứccác đặc sản, ẩm thực Ninh Thuận như: Nho, nho khô, tỏi, mứt rong sụn, mắm Cà Ná, mủ trôm,thưởng thức cừu nướng, cừu hấp do chính người dân Ninh Thuận chế biến.

Với mục tiêu tăng cường đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá văn hóa, con người Ninh Thuận đến với người dân thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, đem đến một không gian vui chơi đậm chất văn hóadân tộc cho các em thiếu nhi, du kháchnhân dịp Trung thu 2018 góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển./.

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mid-Autumn Festival 2018: The colors of Ninh Thuan culture at the Vietnam Museum of Ethnology

To introduce, promote the culture, people and hometown of Ninh Thuan to the citizen living in the capital. In two days of 22nd and 23rd of September, Vietnam Museum of Ethnology in collaboration with the Ninh Thuan Department of Culture, Sports and Tourism organized the program "Mid-Autumn Festival 2018: The colors of Ninh Thuan culture”.

With more than 20 artists from Ninh Thuan province who performed traditional folk dance and traditional instruments such as: Ginnang drum, Paraning, Saranai trumpet, Kanhi musical instrument, Bau Truc Pottery Village, Brocade Weaving Village of Cham people; played Ma La, Gourd, Chapi musical instrument of the Raglai that left a great impression on the people of the capital.

Besides performing arts and making folk toys, children and visitors also participated in folk games, especially the Cham and the Raglai’s games in Ninh Thuan such as: Water carrying on one’s head, Blindfolded and smashing vases, Kaiw (running over the score), Chasing crows, or Hawks catch chicks...

Come to “Mid-Autumn Festival 2018: The colors of Ninh Thuan culture” at the Vietnam Museum of Ethnology, visitors also experience to wear the Cham traditional costumes, enjoy the specialties, cuisine of Ninh Thuan such as: grapes, raisins, garlic, Ca Na fish sauce, Sterculia foetida products, grilled lamb, steamed lamb cooked by the local people of Ninh Thuan.

With the aim of promoting and advertising the culture and people of Ninh Thuan to the citizen of Hanoi capital in particular and the whole country in general, bringing a space of fun and cultural content to children and visitors on the occasion of Mid-Autumn Festival 2018 that contributes to preserve and promote the cultural values of the nation in the period of integration and development.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

«Чунг Тху» - Середина осени 2018: Цвета культуры Нинь Тхуана в Музее этнологии Вьетнама

Представлять, продвигать культуру, людей и родной город Нинь Тхуан в сердцах людей столицы. Через два дня 22 и 23/9 Вьетнамский этнографический музей совместно с Департаментом культуры, спорта и туризма Нинь Тхуанаорганизовали программу «Середина осени 2018 года: цвет культуры Нинь Тхуана».

С более чем 20 художниками из региона Нинь Тхуана, они выполняют традиционный народный танец и традиционные инструменты, такие как: барабан Гинанг, паранинг, саранай, канхи, керамики из деревни БауТрук, парча из чамских людей; Раглай Чапи, хат, Чапи Раглая, произвел большое впечатление на жителей столицы.

В дополнение к исполнительским искусствам, народные игрушки, дети и посетители также участвуют в народных играх, особенно в играх людей Чама, Раклаяв Нинь Тхуане, таких как: соревнование «поднимать на голову посуду воды, «с затыканными глазами ударить горшок», «kaiw»(бегает за партитурой), «гонят ворон», «ястребов ловит цыплят», ...

Приходите к середине осени 2018 года: Цвета культуры Нинь Тхуанав Музее этнологии во Вьетнаме, посетители также испытывают износ Чама, наслаждаются блюдами, кухней Нинь Тхуана, такими как: виноград, изюм, чеснок ,  соус из рыбы Ка На, жареная баранина, приготовленный на пару ягненок людьми Нинь Тхуана.

В целях поощрения и поощрения культуры и народа Нинь Тхуана к народу столицы Ханоя в частности и всей страны в целом, чтобы принести пространство веселья и культурного содержаниядля детей и посетителей по случаю середины осени 2018 года способствуют сохранению и пропаганде ценностей этнической культуры в период интеграции и развития./.