Lễ hội Katê của đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận là 1 trong 2 Di sản được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố trong Danh mục 07 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đợt XIX. Nhằm góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào Chăm, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Vào dịp lễ, tại Ninh Thuận có nhiều hoạt động thú vị để du khách tham gia:

- Ngày 08/10/2018: Từ 13h đến 14h tại thôn Hữu Đức, Tân Đức và Thành Đức xã Phước Hậu rước y trang Pô Inư Nưgar từ xã Phước Hà về thôn Hữu Đức.

          - Ngày 09/10/2018: Từ 06h rước y trang từ thônPhước Đồng lên Tháp Pô Klông Garai; rước y trang từ thôn Hậu Sanh lên Tháp Pô Rômê; Nhân dân tại xã Phước Hữu rước y trang Pô Inưgar từ đền trong ra đền ngoài.

          - Cuối tháng 9 đến 14/10/2018 Ngoài phần lễ còn có nhiều hoạt động của phần hội từ các hoạt động truyền thống của đồng bào Chăm như: Hội thi tay nghề dệt thổ cẩm, Hội thi tay nghề gốm, trình diễn trang phục Chăm và biểu diễn văn nghệ với lễ tục là những điệu múa duyên dáng, đầy uyển chuyển của thiếu nữ Chăm với trang phục truyền thống cùng nhiều gam màu rực rỡ…                                             

Đến với Ninh Thuận, hòa chung không khí người dân địa phương và du khách bốn phương tìm về tham gia vào Lễ hội Kate rất náo nhiệt, lễ hội diễn ra trong một không gian rộng lớn, thu hút mọi thành viên, gắn kết cộng đồng, đắm chìm trong nền văn hóa Champa lâu đời, mà còn có thể tham gia vào các trò chơi dân gian với nhiều trải nghiệm thú vị. 

Hương Lan

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan: Activities taking place at Kate Festival

 

Kate festival of Cham ethnic people in Ninh Thuan province is one of the two Cultural Heritages published in the list of 07 National Intangible Cultural Heritages on the 19th session by the Ministry of Culture, Sports and Tourism. To contribute to preserve, conserve and promote the tangible and intangible values of Cham ethnic people, contribute to the building of an advanced Vietnamese culture deeply imbued with national identity.

On the festival in Ninh Thuan, there are many interesting activities for tourists to participate in:

- On October 8th, 2018: From 13h to 14h, at the villages of Huu Duc, Tan Duc and Thanh Duc, Phuoc Hau commune, there is a procession ritual of God’s costume Po Inu Nugar from Phuoc Ha village to Huu Duc village.

- On October 9th, 2018: From 06h, there is a procession ritual of God’s costume from Phuoc Dong village to Po Klong Garai Tower; a procession ritual of God’s costume from Hau Sanh Village to Po Rome Tower; the people in Phuoc Huu village hold the a procession ritual of God’s costume Pu Inu Nugar from the inner temple to the outer one.

- At the end of September to October 14th, 2018 In addition to the rituals, there are many activities of the festival from the traditional activities of the Cham people such as brocade weaving skill contest, pottery skills contest, Cham costumes performances and art performances with ceremonies are the skillful and graceful dances of Cham girls with traditional and colorful costumes.

Come to Ninh Thuan to mix in the atmosphere of local people and tourists from all over where you will not only participate in the exciting festival taking place in a spacious area, attracting all people, gathering the community, immersing in the ancient Champa culture, but also join in folk games with many interesting experiences.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Нинь Тхуан: Мероприятия, проводили на фестивале Кейт

Праздник Кейт из этнических народов Чама в провинции Нинь Тхуане является одним из двух наследия, опубликованным в списке из 07 национальных нематериальных культурных ценностей, 19-го раза. Содействовать сохранению, защите и продвижению материальных и нематериальных ценностей народа Чама, способствуя построению передовой вьетнамской культуры, глубоко проникнутой национальной идентичностью.

По случаю, в Нинь Тхуане есть много интересных мероприятий для туристов, чтобы принять участие такие:

- 08/10/2018: с 13 ч. до 14 ч. В деревнях Хуу Дык, Тан Дык и Тхань Дык, коммуна Фыок Хау, была перенесена одежда бога По Ины Ныгар из коммуны деревни Фыок Ха в деревню Хыу Дык.

- 09/10/2018: с 06ч. добро пожаловать одежду бога По Ины Ныгар из деревни Фыок Донг в башню По Клонг Гарай; добро пожаловать одежду бога из деревни Хау Сань в башню Ро Реме; Люди в деревне Фыок Хыу перенесли  одежду бога По Ины Ныгар в внешний из внутреннего храма.

- В конце сентября по 14/10/2018 В дополнение к фестивалю есть много мероприятий фестиваля от традиционной деятельности людей Чама, таких как конкурс мастерства по паркетному искусству, конкурс по изучению керамики Чам и выступления с обрядами - изящные и мягкие танцы девушек Чама с традиционными костюмами и яркими сияниями.

Приедите в Нинь Тхуан, вступать в атмосферу местных жителей и туристов по четырем направлениям для участия в фестивале очень интересна, фестиваль проходит в большом пространстве, привлекает всех членов, присоединяется к сообществу, погруженный в древнюю культуру Чампа, но также может участвовать в народных играх со многими интересными событиями./.