Ngày 26/9/2018, Đoàn nhạc sĩ tham gia lớp tập huấn đã đến Ninh Thuận tham quan các điểm du lịch để lấy cảm hứng sáng tác các ca khúc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019-2020. Điểm đầu tiên đoàn đến tham quan là hai làng có nghề cổ là làng Gốm Bàu Trúc, dệt Mỹ Nghiệp, tiếp đến là Nho Ba Mọi và ngôi tháp cổ kính và trầm lắng Pôklông  Garai,….

Các nhạc sĩ rất ngạc nhiên khi được chứng kiến nghệ nhân đã ngoài 80 tuổi mà vẫn rất minh mẫn, với đôi bàn tay khéo léo thổi hồn vào đất, cho ra những bình gốm độc đáo, hết sức mộc mạc, mang đậm văn hóa của đồng bào Chăm...

Điểm đến cuối cùng đoàn đến tham quan tháp Pô Klông Garai, ông Đào Hữu Thi, một người thầy đã gần 80 tuổi nhưng vẫn quyết tâm chinh phục độ cao của Đồi Trầu để được chứng kiến quần thể tháp được xây dựng từ thế kỷ XIII để thờ vị thần Pô Klông Garai.

 Tuy thời gian đoàn lưu lại tại đây không được nhiều nhưng Ninh Thuận đã để lại ấn tượng đẹp và mang lại cho các nhạc sĩ những thông tin bổ ích, cảm hứng bất tận để viết lên những ca khúc tuyêt vời ca ngợi về vẻ đẹp các điểm du lịch Ninh Thuận, nhất là về lễ hội Katê vào tháng 10 sắp tới./

Hương Lan

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Landscapes and people of Ninh Thuan, the endless inspiration for musicians

 

On September 26th, 2018, the musician delegation who are in a training course travelling to Ninh Thuan to visit the tourist sites to get inspiration for the propaganda songs celebrating the important holidays in 2019-2020. The first destination was the ancient village of Bau Truc pottery and My Nghiep Brocade Weaving, the next was Ba Moi Vineyard and the ancient and quiet tower of Po Klong Garai.

The musicians were very surprised to see the artisans who are over 80 years old but still very healthy mind, with skillfully hands in the process, giving the unique pottery vases that are very rustic, showing bold culture of the Cham ethnic people...

The final destination to visit was Po Klong Garai Tower, Mr. Dao Huu Thi, a lecturer who is almost 80 years old but still determined to conquer the height of Trau Hill to witness the tower complex built in the XIII century to worship the God Po Klong Garai.

  Although the time they spent there was not long, but Ninh Thuan left a beautiful impression and brought the musicians useful information, endless inspiration to compose beautiful songs praising the beauty of Ninh Thuan tourist spots, especially the upcoming Kate Festival in October.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Живописные и люди Нинь Тхуан- бесконечное вдохновение для музыкантов

26 сентября 1818 года делегация, посещающая учебный курс, посетила провинцию Нинь Тхуан, чтобы посетить туристические сайты, чтобы вдохновиться пропагандистскими песнями, празднующими большие праздники в 2019-2020 годах. Первое местодля посещения является древняя  керамики БауТрук, деревняткачество Ми Нгиеп, а затем виноградник БаМойи древняя и тихая башня По КлонгГарай.

Музыканты были очень удивлены, увидев ремесленников, которым исполнилось более 80 лет, и все еще очень умных, с руками, умело дующих в землю, выдавая керамику уникальную, очень деревенскую, смелую культуру из чамских людей ...

Конечный пункт назначения посещения башня По КлонгГарай, Дао Хыу Тхи -учитель, которому почти 80 лет, но по-прежнему преисполнен решимости завоевать высоту горы «Дой Чау», чтобы стать свидетелем башни, построенной в XIII веке поклоняться По Клонг Гарай.

Хотя времени бывания здесь немного, но Нинь Тхуаноставил прекрасное впечатление и приносит музыкантам полезную информацию, бесконечное вдохновение писать красивые песни, восхваляющие красоту провинции Нинь Тхуан, особенно о фестивале Кейт, который будет скоров октябре./.