Du nhập vào Ninh Thuận từ những năm 1960 và được sản xuất thành hàng hóa vào những năm 1980, đến nay Ninh Thuận là nơi đã hình thành một vùng nho điển hình và tập trung lớn nhất cả nước, quả nho có vị ngọt thanh khiết, nhiều loại với hai màu phổ biến: nho đỏ và nho xanh. Ngoài ra, hiện nay Được sự hỗ trợ về giống, kỹ thuật của Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố, tại làng nho Thái An, ông Phòng bắt đầu trồng thử nghiệm giống nho NH01-152, có màu hồng nhạt, trái to thon bầu dài, vỏ dày, thịt chắc.

Qua quá trình trồng thử nghiệm, nhận thấy giống nho NH01-152 rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại vùng đất này, cây sinh trưởng tốt, trái ra đều và đẹp, cộng với việc thâm canh theo mô hình VietGAP.

Giống nho mới có chất lượng tương đương so với sản phẩm cùng loại từ nước ngoài, với sự vượt trội về khả năng thích nghi điền kiện khí hậu, năng suất và giá thành, giống nho mới này đã mở ra triển vọng về khả năng cạnh tranh trên thị trường, đồng thời góp phần đa dạng hóa các giống nho của địa phương, hướng tới thị trường tiêu thụ cao cấp hơn, đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị hơn khi tìm về với Ninh Thuận.

Hương Lan

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan: New variety of grape for visitors to visit in Thai An

 

Introduced into Ninh Thuan in the 1960s and produced into merchandise in the 1980s, Ninh Thuan is the home where forms the largest and most concentrated grape region nationwide. Grapes are sweet, with many varieties in two popular colors: red grapes and blue grapes. In addition, currently supported by seeds and techniques of the Nha Ho Cotton Research and Agricultural Development Institute, in the village of Thai An grapevine, Mr. Phong began planting grape variety of NH01-152, which is light pink, big, oval, thick skin, and firm pulp.

Throughout the planting test process, NH01-152 grape variety has been found to be suitable for soil conditions, climatic conditions in this area, good growth of seedlings, steady and good fruit production, and intensive cultivation following the VietGAP model.

The new grape variety is of comparable quality to that of the same product from abroad, with superiority in terms of climate adaptability, yield and price, this new grape variety has opened up competitive possibilities in the market, while contributing to the diversification of local grape varieties, towards more advanced markets, and giving visitors more enjoyable experiences when travelling to Ninh Thuan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Нинь Тхуан: Новые сорта винограда для туристов, посещающих виноградную деревню ТхайАн

Импортированный из Нинь Тхуанв 1960-х годах и выпущенный в 1980-х годах, Нинь Тхуантеперь является регионом, где выращиваются самые типичные винограды и концентраты страны. Виноград сладкий и чистый, имеет много разновидностей с двумя популярными цветами: красный виноград и зеленыйвиноград. Кроме того, в настоящее время поддерживается семенами и технологиями Научно-исследовательский центр НяХо , в деревне ТхайАнвиноградной лозы, г-н Фонг начал выращивать виноград NH01-152, светло-розовый , длинные плоды толстые, толстая кожа, крепкое мясо.

На протяжении всего испытания было установлено, что NH01-152 подходит для почвенных условий, климатических условий в этой области, хорошего роста сеянцев, плавного и хорошего производства фруктов и интенсивного культивирования по модели VietGAP.

Новый виноград сопоставим с качеством того же продукта из-за рубежа, с превосходством с точки зрения адаптации к климату, урожайности и цены, этот новый сорт винограда открывает возможности для чтобы конкурировать на рынке, внося свой вклад в диверсификацию местных сортов винограда, к более продвинутым рынкам, предоставляя посетителям более приятный опыт при поиске Нинь Тхуан./.