Ngày 4/10, Ninh Thuậnquảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư, du lịch tới các đại biểu về tham dự Hội nghị tổng kết 30 năm thu hút đầu tư vàtriển lãm 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), số 01, đại lộ Thăng Long, Hà Nội.

Triển lãm 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài với gần 100 gian hàng, trưng bày, giới thiệu những thành tựu và kết quả đạt được về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong 30 năm (1988 - 2018), đặc biệt là những thành tựu trong thời kỳ đổi mới, hội nhập của các tỉnh thành, doanh nghiệp trong cả nước. Tham dự sự kiện có Ông Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh, Ông Phạm Đồng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện lãnh đạo Sở Công thương, Văn phòng Phát triển Kinh tế (EDO), Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch và đơn vị Hacom Travel.

Sự kiện là cơ hội để Ninh Thuận quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các dự án năng lượng mặt trời, điện gió, du lịch,…kết nối, mời gọi các nhà đầu tư tiềm năng vào đầu tư tại tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch tại thị trường trong nước và quốc tế, góp phần thu hút du khách đến Ninh Thuận trong thời gian tới./.  

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan Province promoted, introduced the potentials, strengths, investment environment at the 30-year exhibition to attracting foreign investment

On October 4, Ninh Thuan promoted, introduced potentials, strengths, environment of investment and tourism to delegates attending the 30-year Closing Conference of Attracting Investment and the 30-year Exhibition of Attracting Foreign Investment. The event took place at the National Conference Center (NCC), No. 01, Thang Long Avenue, Hanoi.

The 30-year Exhibition of Attracting Foreign Investment was held with nearly 100 booths, displaying and presenting the achievements and results in attracting direct foreign investment in Vietnam for 30 years (1988 - 2018), especially the achievements in the period of renovation, integration of provinces and enterprises in the whole country. There were the attendances of Mr. Luu Xuan Vinh - Chairman of the Provincial People's Committee, Mr. Pham Dong - Director of Department of Planning and Investment, representatives of Department of Industry and Trade, Office of Economic Development (EDO), Tourism Promotion Information Center and Hacom Travel agency.

The event is an opportunity for Ninh Thuan to promote, introduce potentials, strengths of the province, solar projects, wind power, and tourism... to connect, invite potential investors to invest in the province. Simultaneously, to enhance the tourism promotion activities in the domestic and international markets that contributes to attract tourists to Ninh Thuan in the upcoming time./.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Нинь Тхуан продвигает, вводит потенциал, сильные стороны, инвестиционную среду на выставке 30 лет, привлекающую иностранные инвестиции

4 октября Нинь Тхуан продвигает, внедряет потенциал, сильные стороны, инвестиционную среду и туризм для делегатов, участвующих нам конференсию по случаю 30 лет привлечения инвестиций и на выставку по случаю 30 лет привлечения иностранных инвестиций. Мероприятие состоялось в Национальном конференц-центре (NCC), № 01, Тханг Лонг - шоссе, Ханоя.

Выставка по случаю 30 лет привлечения иностранных инвестиций с почти 100 стендами, показом и презентацией достижений и результатов в привлечении прямых иностранных инвестиций во Вьетнам в течение 30 лет (с 1988 по 2018 год), Особенно успехи в период обновления, интеграции провинций и предприятий в стране. В мероприятии приняли участие г-н Лыу Суан Винь - председатель провинциального народного комитета, г-н Фам Донг - директор Департамента планирования и инвестиций, представители Департамента промышленности и торговли, Управления экономического развития (EDO), Информационного центра по форсированию туризма и агенство «Hacom Travel».

Мероприятие - это возможность для Нинь Тхуана продвигать, внедрять потенциал, сильные стороны провинции, солнечные проекты, ветроэнергетику, туризм, ... соединять, предлагать потенциальным инвесторам инвестировать в провинции. В то же время, форсировать деятельность по форсированию туризма на внутреннем и международном рынках, способствуя привлечению туристов в Нинь Тхуане в будущем./.