Vào lúc 8h30 ngày 08/10/2018 tại Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm đã tổ chức Khai mạc trưng bày chuyên đề “ Lễ hội Katê và ra mắt hiện vật hiến tặng năm 2018”. Đến tham dự có ông Nguyễn Quang Lịch đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Ninh Thuận; ông Cao Đình Dũng đại diện Ban Dân tộc; ông Phạm Văn Muộn Chủ tịch Hội Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật; ông Châu Thanh Hải Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL; ông Hồ Sĩ Sơn Phó Giám đốc Sở VHTTDL; đại diện công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng ban và đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL; đại diện Bảo tàng Nghiên cứu Chăm Đà Nẵng, đại diện Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ; đại diện Viện Khoa học Xã hội vùng Trung bộ, viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ; đại diện khoa Nhân học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp HCM; Thông Tấn Xã Việt Nam tại Ninh Thuận, báo Nông thôn ngày nay và báo Ninh Thuận; Phó hiệu trưởng và các em học sinh trường Cơ sở Võ Thị Sáu.

Khai mạc trưng bày chuyên đề “ Lễ hội Katê và ra mắt hiện vật hiến tặng năm 2018” nhằm giới thiệu và quảng bá những nét đặc trưng của nền văn hóa Chăm nói chung và lễ hội Katê truyền thống nói riêng, giới thiệu các hiện vật được hiến tặng và tri ân các nhà sưu tầm đã hiến tặng những hiện vật quý giá cho Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm. Đồng thời giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm là điểm đến cho du khách đến tham quan và nghiên cứu trong thời gian tới./

Thanh Phương

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan:  The Exhibition themed "Kate Festival and launching donated objects in 2018"

 

At 8h30 on October 08th, 2018 at the Center for Research in Cham Culture held the Opening Ceremony of the Exhibition themed "Kate Festival and launching donated objects in 2018”. There were the attendances of Mr. Nguyen Quang Lich, representative of Ninh Thuan Party Committee for Propaganda Department; Mr. Cao Dinh Dung, representative of Ethnic Minorities Committee; Mr. Pham Van Muon, Chairman of the Union of Literature and Arts Association; Mr. Chau Thanh Hai Provincial Committee Member, Director of Culture, Sports and Tourism; Mr. Ho Si Son, Deputy Director of Department of Culture, Sports and Tourism; representatives of provincial public security, leaders of departments and units under the Department of Culture, Sports and Tourism; Representatives of the Da Nang Museum Center for Research in Cham Culture, representatives of the Museum of South Vietnam Women; representatives of the Institute of Social Sciences of the Central Region, Institute of Social Sciences in the South Region; representatives of Anthropology Faculty of Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities; Vietnam News Agency in Ninh Thuan, Nong Thon Ngay Nay newspaper and Ninh Thuan Newspaper; Vice principal and students of Vo Thi Sau Lower Secondary School.

The Opening Ceremony of the exhibition themed "Kate Festival and launching donated objects in 2018” was held to introduce and promote the characteristics of the Cham culture in general and traditional Kate festival in particular, introduce the donated objects and show gratitude to the collectors donating precious objects to the Center for Research in Cham Culture. Simultaneously, Center for Research in Cham Culture is the destination for tourists to visit and study in the future.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Нинь Тхуан демонстрирует «Фестиваль Кейт и запускает пожертвованные артефакты в 2018 году»

В 8ч30 8 октября 2018 в Центре культурологии Чам провел открытие выставки под названием «Фестиваль Кейт и запускает пожертвованные артефакты в 2018 году». В нем приняли участие г-н Нгуен Куанг Лич, представитель Партийного комитета по пропаганде и обучению Нинь Тхуан; Г-н Као Динь Зунг, представитель Комитета по этническим меньшинствам; Г-н Фам Ван Муон , председатель Союза литературы и искусств Ассоциации; Член провинциального комитета г-на Чау Тхань Хай, директор по культуре и спорту; Г-н Хо Си Сон,  Заместитель директора Учреждения культуры, спорта и туризма; представители провинциальной полиции, руководители отделов и подразделений при Учреждении культуры, спорта и туризма; Представители Музея культурологии Чам, представители Музея женщин Южного Вьетнама; представитель Института социальных наук Центрального региона: представитель Института социальных наук на юге; представитель антропологического факультета Университета общественных наук и гуманитарных наук города Хошимина; Агентство новостей Вьетнама в Нинь Тхуане, нынешняя сельская газета и газета Нинь Тхуана; Вице-директор и студенты школы Во Тхи Сау.

Открытие выставки под названием «Фестиваль Кейт и запускает пожертвованных артефакты в 2018 году» с целю внедрения и продвижения характеристик культуры Чам в целом и традиционного фестиваля Кейт, в частности, представить Пожертвования и благодарность коллекционеров пожертвовали драгоценные предметы Исследовательскому центру Чам. В то же время Чамский культурный исследовательский центр - это место, где посетители могут посещать и учиться в будущем./.