Sáng 09/10, Lễ hội Katê năm 2018 của đồng bào Chăm Ninh Thuận đã chính thức diễn ra tại di tích Tháp Pô Klông Garai thuộc phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Tham dự Lễ hội Katê có Ông Phan Hữu Đức, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ông Châu Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, cùng đông đảo đồng bào Chăm, du khách, báo đài trong cả nước về tham dự.

Lễ hội Katê với nghi thức trang trọng, xen kẽ là các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của người Chăm theo đạo Bàlamôn. Ngay từ rất sớm đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn với lòng thành kính chuẩn bị trang trí từng mâm lễ vật dâng lên Tháp cúng thần tạ ơn và cầu mong thần linh ban cho một năm mới mưa thuận gió hòa, gia đình và người thân được may mắn, khỏe mạnh...

Trong suốt Lễ hội còn diễn ra các hoạt động như: Biểu diễn nghệ thuật văn hóa Chăm, Hội thi tay nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, Hội thi trình diễn nghệ thuật chế tác gốm các nghệ nhân Làng nghề Bàu trúc, Hội thi văn nghệ dân gian và trình diễn trang phục dân tộc Chăm, tổ chức thi gói bánh ít, Sakaya, Ginongya tại Nhà trưng bày sản phẩm Mỹ Nghiệp,…

Đến với Lễ hội Katê năm nay, du khách sẽ được trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm Ninh Thuận còn lưu giữ trong kho tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Lễ hội Katê được tổ chức hàng năm nhằm duy trì, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của đồng bào Chăm Ninh Thuận, đồng thời giới thiệu và quảng bá đến du khách trong nước và quốc tế./.

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan: Welcoming the Kate Festival 2018

In the morning of October 09, the Kate Festival 2018 of Cham ethnic people in Ninh Thuan officially took place at the ancient towers of Po Klong Garai in Do Vinh Ward, Phan Rang - Thap Cham City. There were the attendances of Mr. Phan Huu Duc, the President of Vietnam Fatherland Front Committee, Mr. Tran Quoc Nam, the Vice Chairman of the Provincial People's Committee, Mr. Chau Thanh Hai, the Director of Department of Culture, Sports and Tourism, the representatives of the departments, committees, divisions, together with Cham ethnic people, tourists and Television & Radio stations throughout the country.

Kate festival took place with formal rituals, alternate with the activities bearing the traditional cultural identity of the Cham people following the Brahma. From the early morning, the Brahmanist Cham people respectfully prepared offerings to worship the gods and prayed for of a new year of peace, lucky and healthy family….

During the festival, there are also other performances such as: Cham cultural art performances, My Nghiep brocade weaving skills competition, Competition of pottery art performance of Bau Truc traditional craft village’s artisans, Contest of folk art and Cham national costume show, Contest of making cakes of “It”, “Sakaya”, and “Ginongya” at the My Nghiep Product Showroom.

Coming to Kate Festival this year, visitors will experience the cultural characteristics of Cham ethnic people in Ninh Thuan which is still being preserving in the cultural treasures of the Vietnam ethnic minorities. Kate Festival is held every year to maintain, preserve, and promote the cultural values of Cham ethnic people in Ninh Thuan and at the same time advertise and promote to domestic and international tourists.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Нинь Тхуан приветствует фестиваль Кейт 2018

Утром 09/10 года фестиваль Кейт в 2018 году из этнических народов Чама в Нинь Тхуане официально состоялся в преддверии По Клонг Гарай в коммуне До Винь, города Фан Ранг – Тхап Чам. В фестивале Кейт приняли участие г-н Фан Хыу Дык, президент Комитета фронта Отечества провинции, г-н Чан Куок Нам, заместитель председателя НарКома, г-н Чау Тхань Хай, директор Учреждения культуры, спорта и туризма, и представители отдела, органа вместе с людьми Чaма, туристами и радиостанциями по всей стране для участия.

Фестиваль Кейт с формальным этикетом, переплетающийся, это действия, связанные с традиционной культурной самобытностью Чама, следуют направлению Моголов. С самого начала чамские брамины поклонялись преданности и готовились украсить каждый поднос жертвоприношения жертвеннику и благодарить богов за благословения нового года дождя, мира и семьи. удачливый, здоровый ...

Во время фестиваля есть также спектакли, как: культурные спектакли в Чама, конкурс по искусству плетения Mи Нгиер по парчи, конкурс керамики для ремесленников для мастеров деревни Бау Чук, Народное искусство и национальное костюмированное шоу Чама, организовали пакет маленьких торт, Сакайя, Джинонгья в выставочном зале Mи Нгиер.

Приезжая на фестиваль Кейт в этом году, посетители будут испытывать культурные особенности этнических народов Чама в Нинь Тхуане, которые также хранятся в культурных сокровищах этнического Вьетнама. Фестиваль Кейт проводится каждый год, чтобы поддерживать, сохранять и пропагандировать культурные ценности жителей Чам в Нинь Тхуане и в то же время внедрять и продвигать отечественных и международных туристов./.