Nhắc đến Ninh Thuận là nhắc tới vùng đất thừa nắng, thừa gió. Chính cái nắng, cái gió tạo nên sự khác biệt, đặc thù riêng cho vùng đất Ninh Thuận.

Ngày nay, hoạt động du lịch đã và đang trở thành một xu hướng phát triển mạnh mẽ của người dân, những người thích đi du lịch để trải nghiệm, tìm hiểu nét văn hóa của cộng đồng địa phương khi đặt chân đến một quốc gia, đô thị lớn. Sản phẩm du lịch và sản phẩm du lịch đặc thù của điểm đến du lịch tạo dấu ấn, nét riêng biệt, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Để cạnh tranh giữa các điểm đến trong khu vực, đòi hỏi sản phẩm du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Ninh Thuận nói riêng cần tạo tính riêng biệt. Ninh Thuận với nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng, độc đáo và hấp dẫn, có giá trị cao về du lịch. Với bờ biển dài 105km trải dài từ Bắc tới Nam, những dãy núi cao đâm ra biển tạo nên những vũng vịnh với biển xanh - cát trắng - nắng vàng như:  Ninh Chữ, Bình Tiên, Cà Ná, đồi cát Nam Cương, Mũi Dinh, Hang Rái,...Vịnh Vĩnh Hy được xếp hạng là một trong 8 vịnh đẹp nhất Việt Nam và là một trong 9 vùng sinh quyển của thế giới. Thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất Ninh Thuậncác vùng sinh thái đặc thù, là lợi thế để phát triển du lịch biển với du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng, trong đó có Vườn quốc gia Núi Chúa, Vườn quốc gia Phước Bình thuộc hệ thống các khu rừng đặc dụng của quốc gia, gắn liền biển có quy mô diện tích khoảng 50 ngàn ha, gồm 43 ngàn ha mặt đất và 7 ngàn ha mặt biển. Đây là nơi bảo tồn sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng, biển Nam Trung Bộ. Với khoảng hơn 2.000 loài, trong đó có khoảng 308 loài động, thực vật quý hiếm và cũng là nơi bảo tồn loài rùa biển vàng đặc biệt, là l trong 5 loài hiện hữu tại Ninh Thuận. Các bãi rạn san hô biển với trên 356 loài phân bố ở vùng ven biển Vĩnh Hy - Thái An, Nam Cương - Phú Thọ cũng đang được bảo tồn và khai thác du lịch.

Văn hóa các dân tộc là một thế mạnh về du lịch, Ninh Thuận có các công trình kiến trúc tháp Chăm gắn với Lễ hội Katê của người Chăm...với nghệ thuật ca múa nhạc dân gian đặc sắc, có làng nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, làng gốm Bàu Trúc với truyền thống lâu đời. Ở miền núi, các dân tộc Raglai, Kơ-ho, Churu... có nhiều lễ hội dân gian độc đáo như: Lễ bỏ mả, lễ ăn đầu lúa, có nghệ thuật dân ca, dân vũ, dân nhạc độc đáo như đánh mả la, thổi khèn bầu, đàn đá, đàn Chapi. Ở miền biển, ngư dân có các lễ cầu ngư, hội đua thuyền, lắc thúng, hè cù…

Với khí hậu 360 ngày nắng, Ninh Thuận phù hợp cho cây trồng và vật nuôi sinh trưởng và phát triển tốt, trở thành thương hiệu, điểm nhấn cho sắc màu Ninh Thuận như: nho, táo, tỏi, măng tây, nha đam, cừu, dê, dông cát...được du khách ưa thích.

Ninh Thuận có đủ những điều kiện và khả năng vượt trội để phát triển du  lịch, từ yếu tố khác biệt tạo nên sản phẩm du lịch đặc thù, nâng cao tính cạnh tranh phát triển du lịch trong xu thế hội nhập đã và đang là bài toán mà Ninh Thuận đang tìm lời giải. Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực, năng động, sáng tạo của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong triển khai, thực hiện, ngành du lịch không ngừng phát triển, thu hút lượng lớn du khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm, khám phá vùng đất mới.

Với tầm nhìn, hướng đi mới, Ninh Thuận tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch có chất lượng cao, xây dựng các tuyến, điểm du lịch của tỉnh kết nối với các tỉnh lân cận, ưu tiên phát triển các loại hình du lịch thể thao biển như: du thuyền, lướt ván buồm, thuyền buồm, kéo dù, bơi lội ngắm rạn san hô, đua mô tô trên cát,...Ngày 28/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/2018/ QĐ-UBND về Ban hành Quy định cơ chế thu hút phát triển du lịch trọng điểm có đẳng cấp cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Ưu tiên lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực và có quyết tâm để phát triển các dự án du lịch cao cấp, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp các loại hình dịch vụ cao cấp tại những khu vực có vị trí thuận lợi.

Với mục tiêu phát triển đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Ninh Thuận đã và đang phát triển du lịch theo hướng trọng điểm có đẳng cấp cao, khai thác và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, nâng cao tính cạnh tranh trong khu vực là chiến lược phát triển du lịch của tỉnh, tạo bước đột phá cho du lịch Ninh Thuận trên bản đồ du lịch Việt Nam./.  

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan: The distinction, creating competitive element in tourism development

Referring to Ninh Thuan, it is to mention the land of sunshine, excess of wind and sunshine. However, it is those sunshine and wind that make the difference and special to the land of Ninh Thuan.

Today, tourism has become a growing trend among people who like travelling to experience the culture of the local community when they come to a country or a large urban. Tourism products and specific tourism products of each destination create a unique mark, attracting domestic and foreign tourists.

To compete against destinations in the region, the demand for tourism products in general and Ninh Thuan tourism in particular should create the distinction. Ninh Thuan owns resources rich and diverse, unique and attractive, and high value on tourism. With a 105km long coastline stretching from the North to the South, high mountain ranges stretching to the sea creating lagoons with blue sea - white sand - yellow sunshine such as Ninh Chu, Binh Tien, Ca Na, Nam Cuong Sand Dunes, Mui Dinh, Hang Rai... Vinh Hy Bay is ranked as one of the eight most beautiful bays in Vietnam and one of the nine biospheres of the world. Nature grants the area of ​​Ninh Thuan specific ecological areas which is the advantage to develop marine tourism with ecotourism and relaxation, including Nui Chua National Park, Phuoc Binh National Park that are under the system of special-use forests of the country, attached to the sea with an area of ​​about 50,000 hectares, including 43,000 hectares of land and 7,000 hectares of sea surface. This is a place to preserve the biodiversity of the forest ecosystem and the South Central Sea. With more than 2,000 species, 308 of which are rare species of plants and animals, and also a special place for conservation of yellow sea turtles, one of the five species existing in Ninh Thuan. Marine coral reefs with more than 356 species distributed in the coastal areas of Vinh Hy - Thai An, Nam Cuong - Phu Tho are also being preserved and exploited tourism.

Ethnic culture is also a strong point in tourism. Ninh Thuan has architectural works of Cham towers associated with the Kate Festival of the Cham ethnic people... with special folk music and art, My Nghiep Brocade Weaving Village, Bau Truc Pottery Village with long tradition. In the mountainous areas, the Raglai, Ko-ho, Churu ethnic groups... have many unique folk festivals such as: Ceremony to move grave, Ceremony to thank God for a good harvest; they also have special folk arts, folk dance, and folk music as playing some musical instrument like Ma La, Gourd Pan-pipe, Rock, or Chapi… At the sea, fishermen have the Ceremony of worshipping whales, boat racing, or basket boat racing…

With 360 days of sunny weather, Ninh Thuan is suitable for plants and animals to grow and develop well, becoming a brand, highlighting the colors of Ninh Thuan such as grapes, apples, garlic, asparagus, sheep, goat, sand dunes... that the tourists are fond of.

Ninh Thuan has good conditions and potential to develop tourism; from distinctive factors create specific tourism products, enhance the competitiveness of tourism development in the trend of integration, this has been the problem that Ninh Thuan is seeking solutions. Over the past years, the Provincial Party Committee, Provincial People's Committee, the provincial People's Committee, the efforts, dynamism and creativity of the Culture, Sports and Tourism sector in implementing and carrying out the tourism industry has ceaselessly developed, attracted a large number of domestic and international tourists to experience, discover new land.

With a new vision and direction, Ninh Thuan focuses on building high quality tourism products, building tourist routes and points of the province to connect with neighboring provinces, giving priority to the development of sea sport tourism such as yachting, windsurfing, sailing, parasailing, swimming to see coral reefs, motorcycling on the sand... On March 28, 2018, the provincial People's Committee issued Decision No. 25/2018/QD-UBND promulgating the Regulation on attracting high-grade key tourism development in Ninh Thuan province. To prioritize the selection of qualified and determined investors to develop high-class tourism projects, resort tourism and combination of high-class services in advantageous areas.

With the aim of developing tourism into a key economic branch of the province, Ninh Thuan has been developing tourism in the direction of high level, exploitation and development of specific tourism products, enhancing the competitiveness in the region which are the strategies of tourism development of the province, creating the breakthrough for Ninh Thuan tourism on the map of Vietnam tourism.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Нинь Тхуан: Разница создает конкурентный элемент в развитии туризма

Говоря о Нинь Тхуане, нужно упомянуть землю солнечного света, избыток ветра. Сами солнце, ветер имеют значение, характерное для земли Нинь Тхуана.

Сегодня туризм стал растущей тенденцией среди людей, которые любят путешествовать, чтобы испытать культуру местного сообщества, когда они приезжают в страну, в большой город. Туристические товары и туристические продукты, характерные для назначения, создают уникальный знак, привлекающий отечественных и иностранных туристов.

Для конкуренции между направлениями в регионе, требуя путешествия продукции во Вьетнаме в целом и туризма в Нинь Тхуан, в частности, следует создавать отдельные свойства. Провинция Нинь Тхуан с богатыми природными ресурсами и разнообразным, уникальным и убедительным, имеет высокую стоимость в области туризма. С береговой линией 105km простирается от севера на юг, высокогорных массивы и простирается до моря составляют бухты с синим морем - белый песком - солнце, такие как Нинь Чу, Бин Тиян, Ка На, Нам Кыонг песком холм, «Нос Динь» ​​«Ханг Рай» ... Винь Хи бухта оценивается как 8-й самых красивых заливов во Вьетнаме и одной из девяти регионов мира биосферы. Природа наделила земли Нинь Тхуан экорегионами частности, преимущества для развития морского туризма с туризма и курортов, в том числе Национальный парк Нуй Чуа Национальный парк Фыок Бинь принадлежит система специального назначения лесов страны, связанных со шкалой моря площадью около 50 тысяч га, в том числе 43 тысяч гектаров земли и 7 тысяч гектаров имеют вид на море. Вот сохранение биологического разнообразия лесных экосистем, моря Южной - Центральной. С более чем 2000 видов, из которых около 308 видов редких растений и является домом для сохранения морских желтых черепах, в частности золота, является одним из 5 видов существует в море у Нинь Тхуана. Пляжи риф с более чем 356 видов в прибрежных районах Винь Хи - ТхаймАн, Нам Кыонг - Фу Тхо также сохранение для туризма.

Этническая культура - это тоде сила в туризме, у Нинь Тхуана есть архитектурные работы Чама - башни, связанные с Фестивалем Кеит ... со специальной народной музыкой и искусством, деревня Плетение парча Ми Нгиеп, гончарная деревня Бау Чук с давними традициями. В горной местности этнические группы «Raglai», «Ko-ho», «Churu» ... имеют множество уникальных народных фестивалей, таких как: Церемония, траурные церемонии, народное творчество, народная музыка, местная музыка, такая как «ударил мяч», «дует Бау», хор, Чапи. На море рыбаки проводят церемонию рыбалки, лодочные гонки, тряску, корзины ...

Благодаря 360 дням солнечной погоды, Нинь Тхуан подходит для растений и животных, чтобы развивать и расти хорошо, став брендом, выделяя цвета Нинь Тхуана, такие как виноград, яблоки, чеснок, спаржа, овцы, козы, песчаные саламандры ... являются любимыми  подарками для туристов.

Нинь Тхуан имеет хорошие условия и потенциал для развития туризма, от различных факторов для создания конкретных туристических продуктов, повышения конкурентоспособности развития туризма в тенденции интеграции Проблема, которую Нинь Тхуан ищет решения. За последние годы, Народная компартия , Народный комитет провинции, усилия, динамизм и творчество сектора культуры, спорта и туризма в области внедрения и реализации индустрии туризма неуклонно развивались. Это привлекает большое количество отечественных и международных туристов, чтобы испытать, открыть для себя новые земли.

С новым видением и направлением, Нинь Тхуан фокусируется на создании высококачественных туристических продуктов, создании туристических маршрутов и пунктов провинции для связи с соседними провинциями, уделяя приоритетное внимание развитию туризма Водные виды спорта, такие как яхтинг, виндсерфинг, парусный спорт, парасейлинг, плавание, коралловые рифы, мотоцикл на песке, ... 28 марта 2018 года было выпущено Народным комитетом провинции Решение № 25/2018 / QD-UBND обнародовало Положение о привлечении высокоразвитого ключевого развития туризма в провинции Нинь Тхуан. Определить приоритетность выбора квалифицированных и решительных инвесторов для разработки высококлассных туристических проектов, курортного туризма и сочетания высококлассных услуг в выгодных областях.

С целью развития туризма в передовой экономической отрасли провинции. Нинь Тхуан развивает туризм в направлении высокого уровня, эксплуатации и развития конкретных туристических продуктов, повышая конкурентоспособность в регионе, является стратегией развития туризма в провинции, создавая шаг прорыв для туризма Нинь Тхуана на карте Вьетнамского туризма./.