Ngày 30/10, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 4069/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đợt XXV. Theo đó, trong 08 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong đợt này, Ninh Thuận có 01 Di sản là Lễ Bỏ mả của người Raglai (xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận).

Ninh Thuận là miền đất phong phú về lịch sử, văn hóa, đặc biệt là văn hóa Chăm và Raglai. Lễ Bỏ mả có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của tộc người Raglai ở Ninh Thuận. Lễ Bỏ mả thường được tổ chức vào khoảng tháng ba, tháng tư dương lịch. Thời gian tổ chức từ 3 - 5 ngày, quy mô lễ hội diễn ra rộng lớn thu hút cả làng và nhiều làng khác đến tham gia. Lễ Bỏ mả của người Raglai thể hiện tình cảm, trách nhiệm của người sống đối với người chết. Đồng thời còn là dịp thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa công lao ông bà, báo hiếu cha mẹ, biểu hiện tình làng nghĩa xóm gắn kết bền chặt.

Tới Ninh Thuận, du khách sẽ được tìm hiểu nét văn hóa của người Raglai qua Lễ Bỏ mả với nhiều loại hình nghệ thuật như: Kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ, âm nhạc, múa, trình diễn...với mục đích tiễn đưa người chết về “thế giới bên kia”.

Lễ Bỏ mả của người Raglai (xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngoài công tác bảo tồn, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm đối với việc bảo tồn và lưu giữ các giá trị di sản văn hóa, đây còn là lợi thế rất lớn cho ngành du lịch tỉnh nhà phát triển.

Với tiềm năng, lợi thế của mình Ninh Thuận đang dần khẳng định chỗ đứng trên bản đồ du lịch Việt Nam, là một trong những điểm hấp dẫn, thân thiện được du khách trong nước và quốc tế biết tới./.

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan: Ritual of Grave Removal of the Raglai ethnic people becomes National Intangible Cultural Heritage

On October 30, the Minister of Culture, Sports and Tourism issued Decision No. 4069/QD-BVHTTDL announcing the List of National Intangible Cultural Heritage, for XXV course. Accordingly, in 08 intangible cultural heritages included in the List of National Intangible Cultural Heritage in this course, Ninh Thuan has 01 Heritage as the Ritual of Grave Removal of the Raglai ethnic people (Phuoc Chien Commune, Thuan Bac District, Ninh Thuan Province).


 

Ninh Thuan is rich in history, culture, especially Cham and Raglai rthnic culture. The Ritual of Grave Removal is important in the spiritual life of the Raglai people in Ninh Thuan. It is usually held around March, April of lunar calendar. The duration of the event is from 3 to 5 days, the scale of the festival is large and attracts the whole village and many other villages to participate in. The Ritual of Grave Removal of the Raglai people shows their love, the responsibility of the living to the dead. At the same time, it is also a chance to express gratitude to their grandparents and parents, and show their affection for the village.

Travelling to Ninh Thuan, tourists will learn about the culture of the Raglai people through the Ritual of Grave Removal with many kinds of art such as: architecture, sculpture, painting, music, dances, and performances... for the purpose to see off the dead to "another world".

The Ritual of Grave Removal of the Raglai people (in Phuoc Chien Commune, Thuan Bac District, Ninh Thuan Province) has been approved by the Minister of Culture, Sports and Tourism to announce the List of National Intangible Cultural Heritage. In addition to the preserving and appreciating national intangible cultural heritage values, raising awareness and responsibility for the preservation and conservation of cultural heritage values, this is also a great advantage for the development of provincial tourism industry.

With its potential and advantages, Ninh Thuan is gradually asserting its place on the map of Vietnam tourism, is one of the attractive, friendly destination for national and international tourists.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Нинь Тхуан: церемония «Оставление могилу» народа Раклая станет национальным нематериальным культурным наследием

30 октября Министр культуры, спорта и туризма принял решение № 4069 / QD-BVHTTDL, в котором сообщается список национального нематериального культурного наследия, XXV раз. Соответственно, в 08 неосязаемых культурных наследиях, включенных в список национального нематериального культурного наследия; на этом разе, Нинь Тхуан имеет 01 Наследие как церемонию «Оставление могилу»  народа Раглая (коммуна Фыок Тиен, район Тхуан Бак, провинция Нинь Тхуан).

Нинь Тхуан богат историей, культурой, особенно культурой Чама и Раглая. Оставшаяся церемония важна в духовной жизни людей Раглая в Нинь Тхуане. Церемония выездки обычно проводится около марта и апреля календаря. Продолжительность мероприятия составляет от 3 до 5 дней, масштаб фестиваля большой и привлекает всю деревню и многие другие деревни для участия. Оставление могилу Раглая показывает привязанность, ответственность живых до мертвых. В то же время, это также шанс выразить благодарность вашим бабушкам и дедушкам и бабушке и дедушке и показать свою привязанность к деревне.

Отправляясь в Нинь Тхуан, туристы узнают о культуре людей Раглая через церемонию со многими видами искусства, такими как архитектура, скульптура, живопись, музыка, танцы, выступления ... для этой цели обманывать мертвых на «загробной жизни».

Министр культуры, спорта и туризма одобрил церемонию «Оставление могилу» народа Раглай (коммуна Фыок Тиен, район Тхуан Бак, провинция Нинь Тхуана), чтобы объявить список национального нематериального культурного наследия. Помимо сохранения и оценки ценностей нематериального культурного наследия, повышения осведомленности и ответственности за сохранение и сохранение ценностей культурного наследия, это также большое преимущество отлично подходит для провинциального разработчика индустрии туризма.

Благодаря своему потенциалу и преимуществам, Нинь Тхуан постепенно утверждает свое место на карте Вьетнамского туризма, является одной из достопримечательностей, дружественных туристам в стране и на международном уровне./.