Nhận thức được tầm quan trọng về nguồn nhân lực, yếu tố quyết định trong sự thành công của ngành du lịch. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch đã Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, phòng Văn hóa Thông tin huyện Ninh Phước tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch Cộng đồng, lớp học diễn ra từ ngày từ ngày 01-03/11/2018 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Nhằm góp phần bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch cho các lao động trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh du lịch, đồng thời nâng cao nhận thức về du lịch của người dân bản địa qua đó góp phần tăng hiệu quả chất lượng phục vụ của nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch. Năm nay Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tổ chức các lớp học tại huyện Ninh Phước nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại học tập của các nhân viên và người dân địa phương.

Mặc dầu du lịch Ninh Thuận phát triển muộn hơn so với các tỉnh lân cận, nhưng định hướng chung của du lịch Ninh Thuận là phát triển du lịch một cách bền vững, trong đó xác định yếu tố quan trọng góp phần thành công trong ngành du lịch chính là yếu tố con người. Khi loại hình du lịch cộng đồng được tổ chức thành công, dựa vào thiên nhiên và văn hoá địa phương với mục tiêu bảo vệ môi trường, thì cộng đồng địa phương sẽ được đề cao quyền làm chủ, lợi ích được chú ý phân bổ rộng rãi và nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính họ, những điều này sẽ khuyến khích sự tham gia từ bản thân cộng đồng. Còn đối với khách du lịch, loại hình này tạo cơ hội tìm hiểu, nâng cao nhận thức về môi trường và giao lưu văn hoá, trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của cộng đồng địa phương.

Góp phần để du lịch cộng đồng không chỉ tồn tại như một khái niệm hay một đề tài để suy ngẫm mà trở thành một thực tế, khai thác hiệu quả nhằm mang lại nhiều lợi ích cụ thể, đồng thời tạo ra công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho dân địa phương, cuộc sống của người dân được thay đổi theo xu hướng tích cực, nhận thức của người dân về du lịch tốt họ sẽ hăng hái tham gia một cách tích cực, có trách nhiệm. Du khách đến đây sẽ có những trải nghiệm thú vị, những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách và người dân bản địa.  

Hương Lan – Phương Thảo

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan: Improving the knowledge of community tourism

 

Recognizing the importance of human resources which is the decisive factor in the success of the tourism industry, Tourism Promotion Information Center coordinated with the District Political Training Center, Culture and Information Division of Ninh Phuoc District to organize training courses on community tourism, from the 1st to 3rd of November 2018 at the District Political Training Center.                              

In order to contribute to the improvement of professional knowledge and skills in tourism for the direct laborers in the tourist business establishments and at the same time raise the awareness of tourism of the indigenous peoples thereby contributing to raising the effectiveness of service quality of human resources in the tourism industry. This year the Tourism Promotion Information Center organized classes in Ninh Phuoc District to facilitate the learning of local staff and residents.

Although Ninh Thuan tourism is developing later than neighboring provinces, the general direction of Ninh Thuan tourism is to develop sustainable tourism, which identifies key factors contributing to the success of the industry. Tourism is the human element. When community tourism is successfully organized, based on nature and local culture, with the goal of protecting the environment, the local community will be promoted to the ownership, the benefits widely distributed and the quality of life for them is improved, which will encourage participation from the community itself. As for tourists, this type creates opportunity to learn, raise awareness about the environment and cultural exchange, and experience the daily life of local communities.

Contributing to community tourism not only exists as a concept or a topic to discuss but becomes a reality, effectively exploited to bring many practical benefits and creates jobs, improves the living standards of local people, people's lives are changed in positive trend, if local people aware that it is good tourism, they will actively participate in a positive, responsible way. Tourists coming there will have interesting experiences, good impressions in their hearts and indigenous people.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Нинь Тхуан: курс улучшения знаний об общественном туризме

Признавая важность людских ресурсов, решающим фактором успеха индустрии туризма. Информационный центр по содействию туризму координировался с районным учебным центром, отделом культуры и информации района Нинх Фыок для организации учебных курсов по общественному туризму, от 01 по 03 / 11/2018 в Центре по обучению политики.

В целях содействия повышению профессиональных знаний и навыков в области туризма для прямых работников в туристических бизнес-заведениях и в то же время повысить осведомленность о туризме коренных народов, тем самым способствуя повышению осведомленности. Качество человеческих ресурсов в сфере туризма. В этом году Информационный центр по содействию туризму организует занятия в районе Нинь Фыок, чтобы облегчить обучение местных сотрудников и жителей.

Хотя туризм Нинь Тхуана развивается позже соседних провинций, общим направлением туризма Нинь Тхуан является развитие устойчивого туризма, который определяет ключевые факторы, способствующие успеху отрасли. Туризм - это человеческий фактор. Когда общественный туризм успешно организован, основываясь на природе и местной культуре, с целью защиты окружающей среды, местное сообщество будет продвигаться до мастеров, расширять и улучшать качество жизни для себя, что будет способствовать участию самого сообщества. Что касается туристов, этот вид возможностей дает возможность учиться, повышать осведомленность об окружающей среде и культурном обмене, испытывать повседневную жизнь местных общин.

Вносить свой вклад в общественный туризм не только в качестве концепции или темы, чтобы задуматься, но стать реальностью, эффективно использовать ее, чтобы принести много конкретных преимуществ и создать рабочие места. , улучшить уровень жизни местных жителей, жизнь людей меняется в соответствии с позитивной тенденцией, осознанием людьми хорошего туризма они будут активно участвовать в позитивном, ответственном пути. У посетителей будет интересный опыт, хорошие впечатления в сердцах туристов и коренных народов./.