Thực hiện Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhận thức được tầm quan trọng về nguồn nhân lực, yếu tố quyết định trong sự thành công của ngành du lịch, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Bàn và nghiệp vụ Chế biến món ăn năm 2018.

Sáng ngày 18/11/2018, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra buổi lễ bế giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Bàn và nghiệp vụ Chế biến món ăn. Sau một tuần nổ lực cố gắng của thầy và các học viên thì khóa bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch đã hoàn thành với kết quả là 55 học viên được cấp chứng nhận đã hoàn thành khóa học.

Qua đào tạo, bồi dưỡng các học viên đã được cung cấp kiến thức về Quy trình phục vụ khách, dịch vụ ăn uống trong nhà hàng, chăm sóc khách hàng, xử lý tình huống, kỹ năng phục vụ khách; Có kiến thức cơ bản về mô hình bếp, chức năng và nhiệm vụ của nhân viên làm việc ở bộ phận bếp, tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp cho học viên kiến thức trữ và bảo quản thực phẩm, các kỹ thuật cơ bản để chế biến các món ăn…

Mặc dầu du lịch Ninh Thuận phát triển muộn hơn so với các tỉnh lân cận, nhưng định hướng chung của du lịch Ninh Thuận là phát triển du lịch một cách bền vững, trong đó xác định yếu tố quan trọng góp phần thành công trong ngành du lịch chính là yếu tố con người.

Hương Lan – Phương Thảo

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan: Ending ceremony of training course of Professional skills for Table and Food Processing in 2018

Implementing the Decision no.: 332/QĐ-UBND dated 03/02/2016 of the People's Committee of Ninh Thuan province approving the Project on training and upgrading the quality of human resources in tourism in Ninh Thuan province, period 2016 - 2020 of the Department of Culture, Sports and Tourism, recognizing the importance of human resources, the decisive factor in the success of the tourism industry, Ninh Thuan Tourism Promotion Information Center cooperated with Da Lat Tourism College to organize training course of Professional skills for Table and Food Processing in 2018.

On the morning of 18/11/2018, at the Center for Continuing Education of Ninh Thuan province, the Ending ceremony of training course of Professional skills for Table and Food Processing was held. After a week of efforts by the teachers and trainees, the training course was completed with the result that 55 students are certified to have completed the course.

Through the trainings, trainees were provided with knowledge of the process of serving customers, restaurant services, customer care, case management, customer service skills; basic knowledge of kitchen models, functions and duties of kitchen staff, personal hygiene standards, environmental sanitation, food hygiene and safety, providing trainees with knowledge of storing and preserving food, basic techniques for processing food...

Although Ninh Thuan tourism is developing later than neighboring provinces, the general direction of Ninh Thuan tourism is to develop sustainable tourism, of which identifies key factors contributing to the success of the tourism industry is the human element.

Huong Lan - Phuong Thao

Ninh Thuan Tourism Promotion Information Center

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Нинь Тхуан: Закрытие класса, профессиональное обучение Стол и пищевая промышленность 2018

Осуществить Решение № 332 / QD-UBND от 03.02.2016 г. Народного комитета провинции Нинь Тхуана, одобрив проект по обучению и повышению качества кадровых ресурсов в сфере туризма в провинции Нинь Тхуана на этапе 2016 - 2020 Учреждения культуры, спорта и туризма. Признавая важность людских ресурсов, решающий фактор успеха индустрии туризма, Информационный центр по развитию туризма Нинь Тхуан сотрудничал с Далатским туристическим колледжем для организации обучения Профессиональный варочный стол и обслуживание в 2018 году.

Утром 18/11/2018, в Центре непрерывного образования провинции Нинь Тхуана, происходило закрытие учебного курса, профессиональной подготовки стола и пищевой промышленности. После недели усилий учителей и учеников учебный курс был завершен, в результате чего 55 студентов прошли сертификацию на завершение курса.

В ходе тренингов ученикам-переподготовкам были предоставлены знания о процессе обслуживания клиентов, ресторанных услугах, обслуживании клиентов, управлении делами, навыках обслуживания клиентов; Базовые знания кухонных моделей, функций и обязанностей кухонного персонала, стандартов личной гигиены, экологической санитарии, гигиены пищевых продуктов и безопасности, предоставления студентам муравьев. хранение и консервирование продуктов питания, основные методы обработки пищевых продуктов ...

Хотя туризм Нинь Тхуан развивается позже соседних провинций, общим направлением туризма Нинь Тхуан является развитие устойчивого туризма, который определяет ключевые факторы, способствующие успеху отрасли. Туризм - это человеческий фактор./.