Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 10/4/2012 của Ban Thường vụ tỉnh ủy khóa XII về phát triển du lịch Ninh Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030và  Chương trình hành động số 134-CTr/TU ngày 21/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, thì phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Ninh Thuậnlà một trong những nhiệm vụ, dự án được ưu tiên đầu tư phát triển. Với những tiềm năng tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội cùng các chủ trương phát triển du lịch của tỉnh hiện nay thì việc hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Ninh Thuậnlà một nhiệm vụ thiết thực và cần sớm được triển khai.

Phát triển du lịch cộng đồng làmột loại hình du lịch hiện nay đang được du khách trong nước và quốc tế ưa chuộng, là loại hình du lịch hấp dẫn phát triển mạnh trên toàn cầu. Bởi nó là phương thức du lịch do cộng đồng sở hữu, quản lý, hoạt động vì cộng đồng, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng như: Nâng cao trình độ dân trí; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; tạo điều kiện giao lưu hiểu biết văn hóa - xã hội giữa các dân tộc, các vùng miền; giữ gìn môi trường; tăng giá trị hàng hóa sản xuất tại địa phương; tạo nhiều cơ hội việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương.

Du lịch cộng đồng là loại hình du khách chọn nhà dân làm nơi sinh hoạt ăn, nghỉ, vui chơi, tìm hiểu những nét văn hóa và tham gia các hoạt động, trải nghiệm cùng với người dân bản địa đây là loại hình du lịch phổ biến trên thế giới. Hiện nay, ở một số địa phương trên cả nước có rất nhiều mô hình du lịch cộng đồng phát triển khá thành công ở các vùng miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như ở Lào Cai, Hà Giang v.v.. Những mô hình này đã mang lại hiệu quả thiết thực, không chỉ phát huy được thế mạnh văn hoá bản địa của các dân tộc, mà còn góp phần xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhiều người dân địa phương.Đối vớiNinh Thuậnđây là một hình thức du lịch mới,đang chờ hội tụ đủ các yếu tố để bước đầu dần hình thành như: trên địa bàn huyện Ninh Phước thì có làng dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp, gốm Bàu Trúc; huyện Ninh Hải có thôn Cầu Gãy, thôn Vĩnh Hy, thôn Thái An; huyện Bác Ái, xã Phước Bình có các thôn Hành Rạc 1, Hành Rạc 2 và Bố Lang... Đây là một trong những địa điểm đáng chú ý cần khai thác để phát triển du lịch cộng đồng.

Những năm qua, nhà nước đã một phần đầu tư về cơ sở hạ tầng, tổ chức các lớp tập huấn, các Đề án, dự án nhằm nâng cao chất lượng cũng như một phần bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống phục vụ tốt công tác phát triển du lịch. Tuy nhiên, việc đầu tư, khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên này còn rất hạn chế. Một phần là ngành du lịch Ninh Thuận có xuất phát điểm còn thấp, cơ sở vật chất kỹ thuật chưa đồng bộ, việc huy động nguồn lực còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược; việc liên kết khai thác các điểm, tour, tuyến du lịch chưa hiệu quả, các điểm đến hình thành chưa rõ nét, sản phẩm du lịch, dịch vụ chưa đa dạng, phong phú và hấp dẫn du khách ...đặc biệt là chưa có dự án đầu tư cho du lịch cộng đồng. Do đó, công tác tổ chức, khai thác tài nguyên du lịch của người dân còn rất hạn chế chưa thu hút được khách du lịch.

Trên thực tế, du lịch cộng đồng ở Ninh Thuận đang bước đầu hình thành và phát triển, tham gia vào du lịch cộng đồng du khách không chỉ hòa vào không gian sống và sinh hoạt của người dân vùng đồng bào dân tộc mà còn được trải nghiệm với các hoạt động thường ngày của người dân nơi đây như thu hoạch/thưởng thức trái cây vườn cây ăn quả Lâm Sơn, Nho Ba Mọi, Nho Thái An; chiêm ngưỡng các vũ điệu dân gian Chăm, Raglay; trải nghiệm thao tác dệt thổ cẩm, nặn gốm Chăm; thưởng thức văn hóa ẩm thực Chăm, Raglai... Lượng khách tham quan đến các điểm du lịch cộng đồng vẫn ở mức khiêm tốn chỉ trên dưới 20% trên tổng lượng khách đến Ninh Thuận hàng năm, chiếm số đông vẫn là các làng nghề Chăm, thôn Cầu Gãy, vịnh Vĩnh Hy, Nho Thái An. Lượt khách du lịch dã ngoại, trải nghiệm, phượt... chủ yếu đến các điểm du lịch cộng đồng với mục đích tham quan, ngắm cảnh, chụp ảnh, mua sắm, tìm hiểu nét văn hóa bản sắc cộng đồng địa phương...trong ngày là chính, chưa tham gia hoạt động homestay cùng với người dân, do điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật chậm phát triển, kỹ năng đón tiếp, phục vụ khách chưa được đào tạo bài bản.... Nhìn chung, loại hình du lịch cộng đồng ở Ninh Thuận đã phần nào đáp ứng được kỳ vọng của khách du lịch đến đây, đối tượng khách cũng khá đa dạng.

Như vậy, để phát triển du lịch cộng đồng trong thời gian tới, tỉnh Ninh Thuậncần có các giải pháp cụ thể như:

- Ban hành các chương trình, đề án, dự án để phát triển du lịch cộng đồng một cách khoa học, đồng bộ.

- Cần có sự quan tâm đặc biệt của cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức xã hội và nhân dân trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ về kiến thức, kỹ năng làm du lịch cho người dân.

- Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cộng đồng làm du lịch như mở các lớp chuyên đề tìm hiểu, giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường; mở các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về tài nguyên, môi trường du lịch cho cộng đồngtại các khu, điểm du lịch cộng đồng.

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền, xúc tiến quảng bá giới thiệu sản phẩm như tăng cường xây dựng các nội dung tuyên truyền, quảng bá có chất lượng trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp tục nâng cấp trang web quảng bá du lịch, phát triển phần mềm ứng dụng quảng bá du lịch cộng đồng trên điện thoại thông minh

 - Đầu tư vốn cho phát triển du lịch cộng đồng không lớn, song nếu được quan tâm chú trọng đầu tư phát triển thì loại hình du lịch cộng đồng sẽ hứa hẹn thu hút được một lượng khách khá lớn cho tỉnh, đồng thời vừa bảo tồn gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc, vừa nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa./.                              

Thanh Thùy

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

REAL SITUATION AND SOLUTIONS TO DEVELOP COMMUNITY-BASED TOURISM IN NINH THUAN

 

Resolution No.: 07-NQ/TU dated 10/4/2012 of the Standing Committee of the Provincial Party Committee in XII Course on Ninh Thuan tourism development up to 2020 and vision to 2030 and Action Program No. 134-CTr/TU on 21/6/2017 of the Standing Committee of the Provincial Party Committee on the implementation of Resolution No. 08-NQ/TW of the Politburo on development of tourism into a spearhead economic sector, the community-based tourism development in Ninh Thuan province is one of the tasks and projects that shall be prioritized for development investment. With the natural potentials, socio-economic conditions and the tourism development policies of the province, the support for community-based tourism development in Ninh Thuan is a practical task and should be developed soon.

Community-based tourism development is a type of tourism is now popular for domestic and international visitors, is an attractive type of tourism that is remarkably developing worldwide. Because it is a way of tourism owned and managed by the community, operated for the community activities, and it brings many practical benefits to the community such as: raising the intellectual level; preserving and promoting the cultural identity of the nation; creating conditions for the exchange of socio-cultural knowledge among ethnic groups and regions; preserving the environment; increasing the value of goods produced in the locality; creating more employment opportunities, and contributing to poverty reduction for local people.

Community-based tourism is a form of tourism that visitors choose a place to eat, relax, have fun, explore the culture and participate in activities, experience with the indigenous people; this is the popular type of tourism in the world. At present, in some localities nationwide, there are many models of community-based tourism developed successfully in mountainous areas with many ethnic minorities living in Lao Cai or Ha Giang... This model has brought practical effects, not only promoting the strength of indigenous cultures but also contributing to poverty reduction and improving the lives of many local people. For Ninh Thuan this is a new form of tourism, waiting for convergence factors to initially formed as: in the district of Ninh Phuoc, we have My Nghiep brocade weaving, Bau Truc pottery; Ninh Hai district has Cau Gay hamlet, Vinh Hy hamlet, Thai An village; Bac Ai district, Phuoc Binh commune has vilages of Hanh Rac 1, Hanh Rac 2 and Bo Lang... These are the the most interesting places to exploit to develop community-based tourism.

Over the past years, the State has invested in infrastructure, organized training courses, projects and plans to improve the quality as well as to preserve and promote traditional values that better serves tourism development work. However, the investment, exploitation and use of these resources are very limited. In part, the Ninh Thuan tourism sector has a low starting point, unsynchronized material and technical facilities, the mobilization of resources is still difficult, especially attracting strategic investors; Linking the exploitation of points, tours, tourist routes is not effective, the destinations formed not clear, travel products, services are not diversified, rich and attractive to visitors... especially, there are no investment projects for community-based tourism. Therefore, the work of organization and exploitation of tourism resources of the local people is very limited, not attract visitors.

In fact, community-based tourism in Ninh Thuan is beginning to be formed and developed; participating in community-based tourism, visitors will not only learn more about the living space and activities of ethnic minority people but also experience with the daily activities of local people such as harvesting/enjoying Lam Son fruit garden, Ba Moi vineyard, Thai An vineyard; admire the folk dance performances of the Raglay or the Cham; experience the operation of weaving brocade and making pottery of the Cham; enjoy the Cham and Raglai’s cuisine culture... The number of visitors coming to the tourist sites is still modest at less than 20% of the total number of visitors to Ninh Thuan annually, of which the majority is still the Cham trade villages, Cau Gay Hamlet, Vinh Hy Bay, Thai An Vineyard. The number of visitors coming to go picnic, experience, backpacking tourism… is mainly from community-based tourism for the aim to go sightseeing, take pictures, go shopping, learn about cultural identity of local community... for one-day trip, and they do not participate in homestay activities with local people, due to undeveloped infrastructure conditions, technical facilities, reception skills, guest services are not trained properly. In general, the type of community-based tourism in Ninh Thuan has partly met the expectations of visitors travelling to, but the objects of them are also quite diverse.

Thus, to develop community tourism in the upcoming time, Ninh Thuan province should have specific solutions such as:

- Promulgating programs, projects, and plans to develop community-based tourism in a scientific and synchronous way.

- The special attention of all levels of committees, authorities, social organizations and people shall be paid to invest in infrastructure and support the knowledge and skills of tourism.

- Supporting the work of training and fostering community for tourism such as opening courses to learn and educate the sense of protection of natural resources and the environment; Organizing training courses to raise awareness about resources and tourist environment for communities in community-based tourism zones and attractions.

- Supporting the work of propagandizing, promoting, and introducing products such as enhancing the quality of information and propagation contents on the mass media; continuing to upgrade the promoting tourism website, develop application software to promote community-based tourism on smart phones.

  - The investment in community-based tourism development is not large, but if got more attention to invest and develop, the type of community-based tourism will promise to attract a large number of visitors to the province, while simultaneously preserving and promoting traditional cultural values of ethnic groups and improving the quality of life for ethnic minority people in remote areas.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Текущее состояние и решения для развития общинного туризма в Нинь Тхуане

 

Резолюция № 07-NQ / TU от 10/4/2012 Постоянного комитета партии XII по развитию туризма в Нинь Тхуане до 2020 года и видение до 2030 года и План действий № 134-CTr / TU по 21 июня 2017 года Постоянного комитета провинциального комитета партии по выполнению Постановления № 08-NQ / TW Политбюро по развитию туризма в сектор экономического развития, развитие общинного туризма в провинции Нинь Тхуан является одним из Задачи и проекты должны быть приоритетными для инвестиций в развитие. Благодаря природным потенциалам, социально-экономическим условиям и политике развития туризма провинции поддержка развития общинного туризма в Нинь Тхуане является практической задачей и должна быть скоро разработана.

Развитие туризма в сообществе является одним из видов туризма, в настоящее время популярными отечественными и международными туристами, является типом туризма, привлекательным для процветания во всем мире. Потому что это способ общинного туризма, управления, общественной деятельности, приносящий много практических преимуществ обществу, таких как повышение интеллектуального уровня; сохранение и развитие культурной самобытности нации; создать условия для обмена социокультурными знаниями между этническими группами и регионами; сохранение окружающей среды; увеличить стоимость товаров, произведенных в населенном пункте; Создать больше возможностей для трудоустройства, способствовать сокращению масштабов нищеты для местных жителей.

Общественный туризм - это форма посетителей, которые выбирают место для еды, отдыха, веселья, изучения культуры и участия в мероприятиях, опыт работы с коренными народами, это тип туризма. популярный в мире. В настоящее время в некоторых населенных пунктах по всей стране существует множество моделей общинного туризма, которые успешно развиваются в горных районах со многими этническими меньшинствами, проживающими в Лаом Кае и Ха Занге. Эта модель принесла практический эффект, не только способствуя укреплению культуры коренных народов, но и способствуя сокращению масштабов нищеты и улучшению жизни многих местных жителей. Для Нинь Тхуана это новая форма туризма, ожидающая факторов конвергенции, которые первоначально были сформированы как: в районе Нинь Фуок у нас есть парча ткачество Ми Нгиеп, керамика Бау Чука; района Нинь Хай - деревня «Кау Гай», деревня Винь Хи, Тхай Ан деревня; В районе Бак Ай, в общине Фуок-Бинь есть «Хань Рад 1», «Хань Рад 2» и «Бо Ланг». Это одно из самых интересных мест для развития общинного туризма.

На протяжении многих лет государство инвестировало в инфраструктуру, организовывало учебные курсы, проекты и проекты для повышения качества, а также для сохранения и поощрения традиционных ценностей. хорошая работа по развитию туризма. Однако инвестиции, эксплуатация и использование этих ресурсов очень ограничены. В частности, сектор туризма Нинь Тхуан имеет низкую начальную точку, неполные материально-технические средства, мобилизация ресурсов по-прежнему затруднена, особенно привлечение стратегических инвесторов; Связывание эксплуатации пунктов, туров, туристических маршрутов неэффективно, целевые направления не ясны, туристические продукты, услуги не являются диверсифицированными, богатыми и привлекательными посетителями ... особенно Инвестиционных проектов для общинного туризма нет. Поэтому организация и использование туристических ресурсов людей очень ограничены, а не привлекают туристов.

Фактически, общинный туризм в Нинь Тхуане начинает развиваться и участвовать в общественном туризме не только в жилом и жилом пространстве людей этнических меньшинств, но также опыт повседневной деятельности местных жителей, таких как сбор урожая / пользование фруктовым садом Лам Сон, виноградник «Ба Мой», «Тхай Ан» виноград; восхищаться народным танцем Чам, Раглаем; опыт работы парча ткачество, Чам глина; Наслаждайтесь культурой чамской кухни, Раклая... Посетители туристических объектов по-прежнему скромны менее чем в 20% от общего числа посетителей в Нинь Тхуане каждый год, большинство по-прежнему остается деревней. Деревня Чам, деревня «Кау Гай», «Винь Хи» залива, Тхай Ан виноград. Путешествие, пикник, опыт, фо ... в основном в туристические места для осмотра достопримечательностей, осмотра достопримечательностей, фотографии, шоппинга, изучения местной культуры. В день основной, не участвуют в мероприятиях на дому с людьми, из-за инфраструктурных условий, технических средств медленно развиваются, навыки приема, обслуживание гостей не обучено должным образом. В целом, тип общинного туризма в Нинь Тхуан отчасти оправдал ожидания туристов здесь, аудитория также весьма разнообразна.

Таким образом, для развития общинного туризма в ближайшее время, провинция Нинь Тхуан должна иметь конкретные решения, такие как:

- Содействовать программам, проектам, проектам для развития общинного туризма научным и синхронным образом.

- Обратить особое внимание следует уделить уровню комитетов, органов власти, общественных организаций и людей в инвестировании в инфраструктуру и поддержке знаний и навыков туризма.

- Поддержать обучения и поддержки сообщества для туризма, например, открытие классов для изучения и обучения чувствам защиты природных ресурсов и окружающей среды; Организавать учебные курсы для повышения осведомленности о ресурсах и туристической среде для сообществ в общинных туристических зонах и местах.

- Поддерживать пропаганду и продвижение внедрения и продвижения продукции, таких как повышение качества информации и пропаганда в средствах массовой информации; Продолжая обновлять веб-сайт, продвигающий туризм, разрабатывайте прикладное программное обеспечение для развития общественного туризма на смартфонах

  - Собирать инвестиции в развитие общинного туризма невелики, но если внимание будет уделено привлечению инвестиций, тип общинного туризма обещает привлечь большое количество посетителей в провинцию, одновременно Сохранение и поощрение традиционных культурных ценностей этнических групп и улучшение качества жизни людей из этнических меньшинств в глубоких и отдаленных районах./.