Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ra Quyết định số 102/2018/QĐ-UBND về Quyết định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan khu trưng bày, triển lãm tại Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm, tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, mức thu người lớn (từ 16 tuổi trở lên) 15.000đ/người/lượt. Trẻ em (từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi) 7.000đ/người/lượt. Giảm 50% phí tham quan đối với hộ nghèo và miễn phí đối với người dân tộc Chăm, các đoàn học sinh, sinh viên trong tỉnh do các cơ sở giáo dục và đào tạo tổ chức.

Thời gian thu phí kể từ ngày 08/01/2019./.

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận