Ngày 12/12/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đến tham dự có Ông Hồ Sĩ Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Chủ trì hội nghị, lãnh đạo và các thành viên ban quản lý di tích cấp tỉnh, huyện, thành phố. Thông qua Hội nghị, phòng Quản lý Văn hóa và gia đình - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên đia bàn tỉnh, các ý kiến, kiến nghị của các ban quản lý di tích địa phương. Qua các ý kiến đóng góp về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. 

Ông Hồ Sĩ Sơn kết luận hội nghị, nhằm phát huy những giá tri di sản văn hóa phi vật thể và công tác quản lý, bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 cần tập trung làm tốt một số công việc sau: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; Việc tu bổ, sửa chữa tại di tích cần chấp hành theo sự phân cấp, hướng dẫn của ngành chức năng và các đơn vị lien quan nhằm giữ gìn tối đa yếu tố gốc của di tích, nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, tôn tạo; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi sự đóng góp bằng nhiều hình thức (kinh phí, ngày công lao động,…) của các tổ chức, cá nhân, nhất là của Nhân dân; Phối hợp xây dựng hồ sơ di sản đề nghị xếp hạng, chứng nhận, xây dựng hồ sơ nghệ nhân ưu tú đề nghị phong tặng đợt III-2020; Xây dựng kế hoạch kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh. Tại Hội nghị cũng đã trao giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa.

Phạm Thanh Bình

Phó giám đốc – Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Thuận