Để tạo điều kiện thuận lợi cho các Công ty lữ hành và du khách đến tham quan; bảo đảm về an ninh trật tự, an toàn cho du khách; tạo điều kiện thuận lợi trong việc tham gia giao thông của các phương tiện vận chuyển khách du lịch…Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận xác lập các tuyến du lịch địa phương năm 2016. Chi tiết, download tại đây

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOURS IN NINH THUAN PROVINCE 2016
To create favorable conditions for travel companies and tourists to visit; ensuring security and order and safety for tourists; Facilitate the participation of traffic of transport means of tourists ... Ninh Thuan Tourism Promotion Information Center set up local tourist routes in 2016. Details, download here.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТУРЫ В НИНХ ТУАНСКОЙ ОБЛАСТИ 2016
Создать благоприятные условия для посещения туристических компаний и туристов; обеспечение безопасности и порядка и безопасности для туристов; Содействовать участию в перевозке транспортных средств туристов ... Информационный центр по развитию туризма Ninh Thuan в 2016 году установил местные туристические маршруты. Подробности, скачать здесь.