Để tạo điều kiện thuận lợi cho các Công ty lữ hành và du khách đến tham quan; bảo đảm về an ninh trật tự, an toàn cho du khách... Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận xác lập các Tour du lịch địa phương năm 2016, download tại đây

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOUR PROGRAMS TO VISIT TOURIST DESTINATIONS IN THE PROVINCE – IN 2016

To create favorable conditions for Travel Agencies and tourists to visit; ensure security, order, and safety for tourists, Ninh Thuan Tourism Promotion Information Center set up the local tour in 2016, download here.

TOURIST ROUTES IN NINH THUAN PROVINCE IN 2016

To create favorable conditions for Travel Agencies and tourists to visit; ensure security, order, and safety for tourists; facilitate the participation of means of transport for tourists, Ninh Thuan Tourism Promotion Information Center set up local tourist routes in 2016. For more details, download here..
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОГРАММА (ТУР) ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ МЕСТ В ПРОВИНЦИИ - 2016

Создать благоприятные условия для посещения туристических компаний и туристов; Обеспечение безопасности и порядка и безопасности для туристов ... Информационный центр по развитию туризма NinhThuanорганизовал местный тур в 2016 году, скачать здесь.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ ПРОВИНЦИИ НИНЬ ТУАН В 2016 ГОДУ

Создать благоприятные условия для посещения туристических компаний и туристов; обеспечение безопасности и порядка и безопасности для туристов; Содействовать участию в перевозке транспортных средств туристов ... Информационный центр по развитию туризма NinhThuanв 2016 году установил местные туристические маршруты. Подробности, скачать здесь.