Vườn quốc gia Phước Bình một vùng đất mới, nằm cách Thành phố Phan Rang Tháp Chàm 65km về phía tây theo quốc lộ 27. Là một Vườn Quốc gia mới được thành lập cách đây không lâu, với hệ sinh thái vô cùng đa dạng, thiên nhiên hoang dã, hệ thống sông suối khúc khỷu chênh vênh giữa các mõm đá tạo nên nơi đây một bức tranh thiên nhiên sinh động tuyệt vời.

Chính vì vậy, mà tiềm năng du lịch nơi đây rất lớn với các loại hình du lịch: du lịch mạo hiểm, khám phá các hang động ven suối, tắm suối mát, cắm trại và nấu ăn tại rừng, du lịch văn hóa (tìm hiểu các sinh hoạt văn hóa truyền thống của 2 cộng đồng Raglay và Churu) rất phù hợp với du khách trong nước và quốc tế, nhằm đem lại sự đa dạng cho du lịch tỉnh Ninh Thuận, giúp cho du khách hiểu được tầm quan trọng của môi trường đối với con người.

TOUR 3 NGÀY 2 ĐÊM

Đến đây quí khách được hòa mình với thiên nhiên, đắm chìm trong vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã, thỏa lòng khám phá. Bên cạnh đó, còn được tìm hiểu bản sắc văn hóa người Raglay và Churu và thử sức chinh phục ngọn thác cao khoảng 60m với tên gọi Chapơ.

Chương trình:

Ngày 1: Phan Rang – Phước Bình

- HDV VQG Phước Bình đón đoàn điểm hẹn.
- Đoàn đến VQG Phước Bình, nhận phòng nghỉ ngơi. Du khách tự do tắm suối.
- Ăn tối: Bữa tối quý khách sẽ được thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị vùng cao và đặc trưng của vùng núi này.
- Sau đó là chương trình giao lưu văn hóa với cộng đồng dân tộc, Raglay, ChuRu (uống rượu Cần, đánh Mã La).

Ngày 2: Tham quan VQG Phước Bình

- Dùng điểm tâm sáng.
- Sau đó chuẩn bị hành lí và theo chân hướng dẫn viên và Kiểm lâm địa phương đi bộ trong rừng, đến với Suối Gia Nhông một khung cảnh thiên nhiên kì thú đang chờ quý khách khám phá.
- Hướng dẫn viên địa phương sẽ hướng dẫn du khách cách thức nấu cơm Lam, nướng thịt trong ống tre và thưởng thức bữa trưa ngay bên dòng suối.
- Cuối cùng cả đoàn rời Gia Nhông đến cầu treo Thôn Bậc Rây II, nơi Bò tót thường xuyên xuất hiện.

Ngày 3: VQG Phước Bình - Chapơ

- Sau khi du khách thưởng thức bình minh tuyệt vời ở Phước Bình, ăn sáng và chuẩn bị hành lý, trả phòng.
- Đoàn khởi hành về với Chapơ. Tới đây du khách sẽ được thưởng thử sức chinh phục ngọn thác cao 60m và huyền thoại về nàng Chapơ xinh đẹp.
- Sau đó đoàn khởi hành về Phan Rang kết thúc chuyến tham quan.

Du khách có nhu cầu tham quan tour tại Bác Ái nhân sự kiện Ngày hội Văn hóa dân tộc Raglai - Ninh Thuận 2013, xin vui lòng liên hệ anh Cảnh, số điện thoại: 0683. 504442. Chị Vân, số điện thoại: 0683. 504225 - 0982646167.

Nguồn: Hương Lan

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPLORE NEW AREAS

Phuoc Binh National Park is a new area, close to Phan Rang Thap Cham city 65km west along Highway 27. As a new National Park was established not long ago, the ecosystem is extremely diverse, wildlife, river systems anfractuous cliff protruding between creating a painting where natural birth great work. Therefore, the tourism potential of this huge place with all kinds of tourism: adventure travel, explore caves along streams, springs cooler, camping and cooking in the forest, cultural tourism ( learn the traditional cultural activities of the community Raglay and Churu 2) is suitable for domestic tourists and international, in order to bring diversity to the tourism of Ninh Thuan province, helping visitors understand the importance importance of the environment to humans.

TOUR 3 DAYS 2 NIGHTS

Come get your guests mingle with nature, immersed in natural beauty and wildlife, discover contentment. Besides, also learn the culture and Churu Raglay and try to conquer approximately 60m high waterfall called Chapo.
Program:

Day 1: Phan Rang - Phuoc Binh
- HDV welcomed the delegation Phuoc Binh National Park rendezvous.
- Delegation to Phuoc Binh National Park, check in and rest. Guests freedom springs.
- Dinner: Dinner guests will enjoy dishes with bold flavors and characteristics of the high mountains.
- Then a cultural exchange program with ethnic communities, Raglay, Churu (For drinking, beat Ma La).

Day 2: Visit Phuoc Binh National Park
- Have breakfast.
- Then prepare luggage and followed the guide and local ranger walk in the woods, to a pupa Stream Gia amazing natural scenery awaits your discovery.
- Local guides will teach visitors how to cook Lam, grilled meat in bamboo tubes and enjoy lunch at the stream.
- Finally the pupa to depart from Gia Ray Tier II Village suspension bridge, which frequently appear Gaur.

Day 3: Phuoc Binh National Park - Chapo
- After guests enjoy magnificent sunrise at Phuoc Binh, preparing breakfast and luggage check.
- Depart for the Chapo. At this point you'll be rewarded to try to conquer the 60m high waterfalls and legends about her beautiful Chapo.
- Then depart for Phan Rang tour ends.

Visitors wishing to visit the tour at Charity events Culture Ethnic Festival Raglai - Ninh Thuan, 2013, please contact Mr. Canh, telephone number: 0683. 504 442. Ms. Van, telephone number: 0683. 504225-0982646167.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Исследоватьновыеобласти
Бинь Phuoc Национальный парк является новой областью, недалеко от Фанранг Тап Чам города 65 км на запад по шоссе 27. Как новый Национальный парк был создан не так давно, экосистема чрезвычайно разнообразна, дикая природа, речные системы спиралевидные скалы выступающие между созданием живописи, где естественные роды большую работу. Таким образом, туристический потенциал этого огромного место все виды туризма: приключений путешествие, исследовать пещеры вдоль ручьев, родников кулер, кемпингов и приготовление пищи в лесу, культурный туризм ( узнать традиционные культурные мероприятия общины Raglay и Churu 2) подходит для отечественных туристов и международных, для того, чтобы принести разнообразие в туризме провинции Ниньтуан, помогая посетителям понять важность важность окружающей среды для человека.

ТУР 3 дня 2 ночи

Приходите получить ваши гости пообщаться с природой, погруженный в природной красотой и дикой природы, открыть для себя удовлетворенность. Кроме того, также познакомиться с культурой и Churu Raglay и пытаются покорить около 60 м в высоту водопада называется Чапо.

Программа:
День 1: Фан Ранг - Бинь Phuoc
- HDV приветствовал делегацию Бинь Phuoc Национальный парк свиданий.
- Делегация Бинь Phuoc национальный парк, регистрация и отдыха. Пружины Гости свободы.
- Ужин: Ужин гости будут наслаждаться блюдами с смелые ароматы и характеристики высокими горами.
- Тогда программа культурного обмена с этническими общинами, Raglay, Churu (для питья, бить Ма La).

День 2: Бинь Phuoc Посетить Национальный парк
- Позавтракать.
- Тогда подготовить багаж и последующей прогулкой руководства и местных рейнджеров в лесу, чтобы куколки поток Гия удивительных природных пейзажей ждет ваших открытий.
- Местные гиды научат посетителей, как приготовить Лам, жареное мясо в бамбуковых труб и пообедать в потоке.
- И, наконец куколки отойти от Гии Ray Tier II деревни подвесной мост, который часто появляются Гаура.

День 3: Бинь Phuoc национальный парк - Чапо
- После гостям насладиться великолепным восход солнца в Phuoc Бинь, готовит завтрак и оформление багажа.
- Отправление в Чапо. В этот момент вы будете вознаграждены, чтобы попытаться завоевать высотой 60 водопадов и легенд о ее красивые Чапо.
- Затем отправится в тур Фанранг концах.

Посетители, желающие посетить тур на благотворительных мероприятиях Культура Этнические фестиваль Raglai - Нинь Туан, 2013, пожалуйста, свяжитесь с г-н Кань, номер телефона: 0683. 504 442. Г-жа Ван, номер телефона: 0683. 504225-0982646167.