Kế hoạch của UBND tỉnh số 4913: download

Kế hoạch của UBND tỉnh số 249: download

Công văn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 96: download

Kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 12 download

Quyết định của UBND tỉnh số 243: download

Kế hoạch của Sở Thông tin & Truyền thông số 287: download

Công văn của UBND tỉnh số 1021: download