Lễ hội Katê năm 2019 được tổ chức thường niên hàng năm vào ngày mồng 01 tháng 7 theo Chăm lịch. Đây là dịp nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Kính mời quý doanh nghiệp du lịch tham gia “Lễ hội Katê năm 2019” tại Ninh Thuận. Download tại đây , download chương trình tại đây